IELTS CITY

Tổng hợp review đề thi IELTS Reading 2022 (cập nhật liên tục)

Đề thi IELTS Reading 2022 hiện đang được IELTS CITY cập nhật liên tục mỗi ngày. Đặc biệt tất cả các đề thi dưới đây đều đến từ các bạn học viên ở IELTS CITY và các thí sinh tham gia kì thi IELTS tại BC & IDP về cập nhật lại nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác nhé!

Xem đề thi các năm gần đây:

Đề thi IELTS Reading 2022
Tổng hợp đề thi IELTS Reading 2022 mới nhất từ IDP & BC

1. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 1

Ngày 05/01/2022

Passage 1: Dinosaur

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Sport

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Detective

 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not Given

Ngày 08/01/2022

Passage 1: Circulating libraries

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Bird migration

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Cooperation

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 09/01/2022

Passage 1: Movies Theaters

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Why do we use language

 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Argument about islands

 • Yes No Not given
 • One word only from the text for each answer

Ngày 13/01/2022

Passage 1: The development of opera

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Moon Search

 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill

Passage 3: Brand Royalty

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 15/01/2022

Passage 1: The art of perfection

 • True False Not given
 • Filling gaps

Passage 2: The importance of free play

 • Matching information
 • Matching features
 • Filling gaps

Passage 3: Grammar and philosophy

 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not given

Ngày 16/01/2022

Passage 1: Hooks in Mauri

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Sleeping

 • Matching information
 • Matching statement
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Planting trees and ecosystems on the rooftop

 • Multiple choice
 • Matching statement
 • Y/N/NG

Ngày 17/01/2022

Passage 1: The existence of life in the amazon

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Motivation

 • Matching information
 • True False Not given
 • Multiple choice

Passage 3: Coral reef

 • Matching information
 • Yes No Not given
 • Multiple choice

Ngày 18/01/2022

Passage 1: Public transportation of motor bus, train, subway, moving pavements

 • Matching heading
 • Yes No Not given

Passage 2: The Impact of Environment on Children

 • Completing diagrams
 • No more than three words from the passage for each other

Passage 3: Leo Burnett and Marketing

 • Multiple choice
 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 19/01/2022

Passage 1: Eco-tourism

 • Matching information
 • Filling gaps

Passage 2: Red and Brown seaweed

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • Filling gaps

Passage 3: Science

 • Multiple choice
 • Yes No Not Given
 • Summary filling

Ngày 20/01/2022

Passage 1: The owl – a most distinctive bird

 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given

Passage 2: Norman Rockwell

 • One word only from the text for each answer
 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Mirrors

 • Matching ideas
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 21/01/2022

Passage 1: Skull

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Television and the inventors of television

 • Yes No Not given
 • Matching information

Passage 3: Gardens and philosophy

 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022

Passage 1: Red fluorescent fish

 • True False Not given
 • Filling gaps

Passage 2: Sport tourism

 • Matching headings
 • Matching features
 • Summary filling

Passage 3: How does texting change?

 • Multiple choice
 • Summary filling
 • Yes No Not given

Ngày 23/01/2022

Passage 1: Solar energy

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Leaf-Cutting Ants and Fungus

 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill

Passage 3: Cognitive thinking in prehistoric people

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 24/01/2022

Passage 1: Pyramid of Caius Cestius in Rome, Italy

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Approach to scientific research

 • Matching paragraph information
 • One word only from the text for each answer
 • Multiple choice

Passage 3: Killer whales & manifestations of culture

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
 • Matching information

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Ngày 29/01/2022

Passage 1: Video game

 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given

Passage 2: Perfume

 • Matching information
 • True False Not given
 • Diagram label completion

Passage 3: Language

 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Gap-fill

2. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 2

Ngày 12/02/2022

Passage 1: The Burgess Shale fossils

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Undoing Our Emotions

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Children’s literature studies today

 • Multiple choice
 • Y/N/NG
 • Complete sentences

Ngày 21/02/2022 (Computer-Based)

Passage 1: Prosopagnosia

 • T/F/NG
 • No more than two words

Passage 2: Lean Production

 • Matching heading
 • No more than three words

Passage 3: Green fingers and Garden

 • Y/N/NG
 • Multiple choice
 • Choose words

Ngày 26/02/2022

Passage 1: The origin of the tattoo

 • Filling one word
 • True False Not given
 • No more than two words

Passage 2: Playing sports among children

 • Matching headings
 • One word only
 • Multiple choice

Passage 3: The value of research into Mite Harvestmen

 • Multiple choice
 • Y/N/NG
 • Complete the summary using the list of words

3. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 3

Ngày 12/03/2022

Passage 1: The importance of park

 • Matching Heading
 • Multiple choice

Passage 2: Quantitative research in Education

 • Match information
 • Multiple choice

Passage 3: Flavour and taste

 • Matching
 • True False Not given

Ngày 19/03/2022

Passage 1: The Vikings in Greenland

 • True False Not given
 • Summary

Passage 2: Sleeping deprivation (caffeine, hormones)

 • Matching heading
 • Matching name
 • Summary

Passage 3: Memory

 • Matching heading
 • Summary
 • Multiple choice

Ngày 26/03/2022

Passage 1: Desertification

 • T/F/NG
 • One word only

Passage 2: Parrots species

 • Matching information
 • No more than two words

Passage 3: Multitasking

 • Matching heading
 • Matching information
 • Y/N/NG

4. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 4

Ngày 02/04/2022

Passage 1: Bovids (Family Bovidae)

 • Matching information
 • No more than two words

Passage 2: Fabrics

 • T/F/NG
 • No more than three words

Passage 3: Future of English

 • Matching heading
 • Matching information
 • No more than two words

Ngày 09/04/2022

Passage 1: Noise pollution

 • T/F/NG
 • Matching

Passage 2: Roller coaster

 • Điền từ
 • T/F/NG

Passage 3: The value of research in mite harvestmen

 • Multiple choice question
 • Y/N/NG
 • Sentences Completion

Ngày 15/04/2022

Passage 1: A brief history of food

 • T/F/NG
 • One word

Passage 2: Business-related 

 • Matching information
 • Matching expression
 • Two words

Passage 3: Facial expression

 • Matching information
 • One word

5. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 5

Ngày 19/05/2022

Passage 1: Cane toad được sd ở Australia để diệt beetle

 • T/F/NG
 • Gap filling

Passage 2: Marine animal (eyes development)

 • Matching heading
 • No more than three words

Passage 3: Working continuous week in the Soviet Union

 • Multiple choice
 • Y/N/NG
 • Complete sentences

Ngày 20/05/2022 (Computer-Based)

Passage 1: Lợi ích của nọc độc rắn

 • T/F/NG
 • Điền từ:

Passage 2: Family-friendly business

 • Match nội dung
 • Word filling

Passage 3: Voice manuscript

 • Match nội dung
 • 3 correct answers

Ngày 21/05/2022

Passage 1: Lĩnh vực thể thao

 • T/F/NG
 • Gap filling

Passage 2: Lĩnh vực sinh học, có liên quan đến enzymes, microbine

 • Multiple choice
 • Y/N/NG

Passage 3: Music and language, the importance of music

 • Complete sentences

Ngày 22/05/2022

Passage 1: Wreck ship

 • T/F/NG.
 • Word filling

Passage 2: Roller coaster, lịch sử các thứ của nó, ở Nga, Pháp, Mĩ (diagram label)

 • Matching.
 • Summary paragraph.
 • Matching.

Passage 3: quan điểm, method về study

 • Y/N/NG.
 • No more than 2 words.
 • MCQs

6. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 6

Ngày 03/06/2022

Passage 1: Nói về một loại chim sắp tuyệt chủng, bảo tồn và nhân giống, sau đó di chuyển tới France and Mongolia

 • T/F/NG
 • Word filling

Passage 2: Sự ra đời của đồng xu ở Greek

 • Matching heading

Passage 3: Âm nhạc ảnh hưởng đến cảm xúc + có lợi ích trong việc điều trị các loại bệnh

 • T/ F/ NG
 • Summary filling

Ngày 04/06/2022

Passage 1: History of poem

 • T/F/NG
 • Fill in blanks

Passage 2: Emotional Intelligence

 • Information matching
 • Fill in blanks

Passage 3: Làm nhựa từ ngô

 • Fill in blanks
 • Sentence completion
 • Choose correct letters & MCQs

Ngày 05/06/2022

Passage 1: The history of dolls

 • Summary completion
 • T/F/NG

Passage 2: Cave painting

 • Matching heading
 • Multiple choice 2 đáp án
 • Summary completion

Passage 3: Marketing information

 • Sentences completion
 • MCQs

Ngày 06/06/2022

Passage 1: Tsunami at Geneva Lake, Switzerland

 • T/F/NG
 • One word only

Passage 2: The ability to smell in human

 • Info matching
 • Names matching

Passage 3: The Tuatara in NZ

 • Y/N/NG
 • Summary completion

Ngày 11/06/2022

Passage 1: Ice ages

 • T/F/NG
 • Two words only

Passage 2: The Ant and the Mandarin

 • Matching headings
 • Matching information

Passage 3: Image and place

 • Sentences completion
 • MCQs

Ngày 15/06/2022

Passage 1: Animal-related

 • Sentence formation
 • MCQ

Passage 2: Bonds title.

 • Matching headings

Passage 3: Work-related

 • Matching.
 • Summary paragraph.
 • Matching

Ngày 17/06/2022

Passage 1: nói về một project giúp một địa phương có nước sạch

 • 2 words
 • T/F/NG
 • MCQs

Passage 2: nói về aggressive behaviour với sự dominance của ong chúa, về loài bumblebee với wasp.

 • Word filling
 • Y/N/NG

Passage 3: nghiên cứu về liên hệ giữa việc living abroad với creativity.

 • Matching information

Ngày 18/06/2022

Passage 1: Nói chung về điều tiết lũ.

 • T/F/NG
 • One word only

Passage 2: Dinh dưỡng liên quan đến trẻ đi học ở một nước nghèo. 

 • Matching information with a paragraph
 • Matching information with a person

Passage 3: Dark chocolate

 • Matching information with a paragraph
 • MCQs
 • Pick from the list

Ngày 22/06/2022

Passage 1: Reasearch về sleeping ảnh hưởng thế nào đến não bộ.

 • MCQs
 • T/F/NG

Passage 2: Về xác tàu đắm

 • Word filling
 • T/F/NG

Passage 3: Nói về lịch sử của 1 thành phố

 • Sentence formation
 • MCQs

Ngày 23/06/2022

Passage 1: Bài đọc về vũ trụ, về planets that are distant.

 • 6 câu T/F/NG
 • Word filling

Passage 2: Về khu dân cư ở Auckland.

 • Matching headings
 • Word filling

Passage 3: Về 1 cuốn sách viết bởi 1 cô nào đó từng làm ở 1 công ty thực phẩm.

 • MCQs
 • Y/N/NG

Ngày 26/06/2022

Passage 1: Marine life 

 • Word filling
 • T/F/NG

Passage 2: North Pole

 • Matching headings

Passage 3: Psychology-related

 • Matching heading
 • TFNG
 • Matching info with the right name.

Ngày 29/06/2022

Passage 1: Giraffe

 • Y/N/NG
 • Fill in the table 

Passage 2: Bioindustry về enzym và microbe

 • Y/N/NG
 • MCQs

Passage 3: Talent có thể được luyện tập không? Và ảnh hưởng như nào ở working environment.

 • Dạng chọn đoạn chứa thông tin (6c)
 • T/F/NG

Ngày 30/06/2022

Passage 1: Morepork loài cú bản địa của New Zealand

 • T/F/NG
 • One word

Passage 2: Technology

 • Matching paragraphs
 • Matching name of the researcher
 • One word.

Passage 3: Pirates novel

 • T/F/NG
 • MCQs
 • Kéo thả 2 words cho sẵn.

7. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 7

Ngày 04/07/2022

Passage 1: Producing pencil

 • TFNG
 • Sentence completion (one word only)
 • MCQ

Passage 2: Movies production

 • Sentence formation
 • MCQ

Passage 3: Workshop về những người không có khả năng phân biệt được các nốt trong âm nhạc,

 • T/F/NG
 • MCQ
 • Sentence completion

Ngày 05/07/2022

Passage 1: Nói về xử lý CO2

 • Matching tên người với headings
 • T/F/NG
 • Sentence completion

Passage 2: Rock paintings

 • Matching headings vs paragraphs
 • Sentence completion
 • Choose the right

Passage 3: Survey về trẻ con:

 • Choose ABC
 • Sentence completion
 • T/F/NG

Ngày 06/07/2022

Passage 1: Feeding the world

 • Y/N/NG
 • Matching info
 • Two words

Passage 2: The value of handwriting

 • Matching headings
 • Matching info
 • One word

Passage 3: Leatherback turtles

 • T/F/NG
 • Matching endings
 • Two words

Ngày 11/07/2022

Passage 1: London Bus Museum

 • Gap-filling
 • T/F/NG

Passage 2: Athlete’s diet

 • Matching headings
 • Gap filling

Passage 3: Self-esteem

 • T/F/NG
 • Matching information

Ngày 15/07/2022

Passage 1: Penguin

 • T/F/NG
 • One word only (table).

Passage 2: Solar energy

 • Matching headings
 • Matching names
 • One word only

Passage 3: Work-related problem

 • Pick from the list
 • One word only
 • Multiple choices (1 question)

Ngày 22/07/2022

Passage 1: Origin of the weather forecast

 • Y/N/NG
 • Fill in the table 

Passage 2: Marine animal (eyes development)

 • Matching headings
 • Matching names
 • One word only

Passage 3: Researches teaching methods (students, teachers, teaching methods)

 • Matching information with a paragraph
 • MCQs
 • Pick from the list

Ngày 25/07/2022

Passage 1: Palm trees

 • Matching Heading
 • MCQs

Passage 2: False beliefs

 • T/F/NG
 • One word only

Passage 3: Taste and Flavor

 • Summary filling

8. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 8

Ngày 06/08/2022

Passage 1: Andrew Carnegie

 • One word
 • T/F/NG

Passage 2: Egypt’s ancient boat design

 • Matching information

Passage 3:  Psychology in the workplace

 • MCQs
 • Y/N/NG
 • Summary

Ngày 09/08/2022

Passage 1: Table completion về thông tin các sự kiện và lưu ý

 • One word only

Passage 2: Park-related

 • Multiple choice
 • Map labelling

Passage 3: Bees

 • Multiple choice
 • Gap filling

Ngày 11/08/2022

Passage 1: Lịch sử giày da.

 • True/ False/ Not Given.
 • Sentence Completion.

Passage 2: Mang hành tinh khác làm vệ tinh cho Trái Đất.

 • Matching.
 • Summary paragraph.
 • Matching

Passage 3: How language changed – các yếu tố làm thay đổi ngôn ngữ.

 • T/F/NG
 • Matching information

Ngày 13/08/2022

Passage 1: Nói về các nghiên cứu và thám hiểm về sự sống của con người ở rừng Amazon ngày xưa.

 • True/ False/ Not Given.
 • Sentence Completion.

Passage 2: Nói về không gian thiên nhiên cây cối, ánh sáng với con người và áp dụng nó vào không gian kiến trúc như school.

 • Matching Information to Paragraphs.
 • Sentence Completion.

Passage 3: Liên quan đến game.

 • Multiple Choice Questions.
 • True/ False/ Not Given hoặc Yes/ No/ Not Given.
 • Matching sentence endings.

Ngày 15/08/2022

Passage 1: Food in the UK

 • Gap-fill
 • True False Not given

Passage 2: Antipodes

 • Matching headings
 • MCQs

Passage 3: A survey study of female leaders

 • Matching information
 • Y/N/NG

Ngày 19/08/2022

Passage 1: Mercury

 • T/F/NG
 • Fill in the blank

Passage 2: Antibiotic

 • Matching headings
 • Fill in the blank

Passage 3: Science

 • Y/N/NG
 • Sentences completion

Ngày 23/08/2022

Passage 1: Elevator

 • Gap-fill
 • T/F/NG

Passage 2: Satellite

 • Matching words
 • MCQs
 • Gap-fill

Passage 3: Psychology-related

 • Sentences completion
 • Y/N/NG
 • MCQs

Ngày 25/08/2022

Passage 1: History of pencil

 • Gap-fill
 • T/F/NG

Passage 2: Organisms differ

 • Matching words
 • T/F/NG

Passage 3: Humanities and health professional

 • Gap-fill
 • Y/N/NG
 • MCQs

9. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 9

Ngày 03/09/2022

Passage 1: History of pencil

 • One word only
 • T/F/NG

Passage 2: Organisms differ

 • Matching words
 • Matching names
 • One word only

Passage 3: Humanities and health professional

 • MCQs
 • Y/N/NG
 • Matching info

10. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 10

Ngày 22/10/2022

Part 1: TFNG Sentence completion

Part 2: Stress

 • MCQs
 • Y/N/NG
 • Matching info

Part 3: Matching information MCQ Sentence completion

11. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 11

Ngày 10/11/2022

Part 1: Tìm chỗ định cư mới ở New Zealand

 • T/F/NG
 • one word

Part 2: Happiness with Piano

 • matching heading
 • matching information
 • one word

Part 3: Xây dựng kiểu truyền thống

 • mutiple choice
 • matching information
 • Y/N/NG

Ngày 23/11/2022

Passage 1: No more than TWO WORD + Complete chart + T/F/NG

Passage 2: Matching Info + Matching features + Summary

Passage 3: MCQs + Y/N/NG + Complete summary

Ngày 26/11/2022

Passage 1: Mở đầu là T/F/NG

 • T/F/NG
 • one word

Passage 2: Về spider

 • MCQs
 • Y/N/NG
 • Matching info

Passage 3: Về “green” improvement

 • MCQs

Ngày 30/11/2022

Passage 1:

 • TFNG
 • MCQs

Passage 2:

 • Matching information
 • Matching features
 • Two-words

Passage 3:

 • MCQs
 • Y/N/NG

12. Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 12

Ngày 05/12/2022

Part 1: History of wallpaper

Part 2: Arts

Part 3: The mind is a system

Ngày 07/12/2022

Part 1: Maori Fish Hooks

 • TFNG
 • Word completion

Part 2: FOSSIL FILES “THE PALEOBIOLOGY

 • Match information
 • One-word
 • MCQs

Part 3: Memories

 • Matching heading
 • Three-words
 • MCQs

Ngày 10/12/2022

Passage 1: Explore Antartica

 • T/F/NG
 • Gap Filling ( One word only )

Passage 2: World Population

 • Matching Heading
 • Gap Filling ( One word only )
 • MCQs

Passage 3: Extinction of animals in Australia

 • MCQs
 • Choose suitable description
 • Y/N/NG

Ngày 12/12/2022

Part 1: T/F/NG + One word

Part 2: MCQs + Matching information

Part 3: Y/N/NG + MCQs

Ngày 14/12/2022

Part 1: Agriculture

 • One word
 • TFNG

Part 2: Air pollution

 • Matching features
 • Two-words
 • TFNG

Part 3: Inside the brain of fan

 • Matching info
 • MCQs
 • Y/N/NG

Ngày 16/12/2022

Part 1: TFNG + One-word

Part 2: Matching information

Part 3: TFNG + MCQs

Ngày 17/12/2022

Passage 1: Matching + Y/N/NG + Gap fill

Passage 2: Matching headings + Gap fill + MCQs

Passage 3: MCQs + Gap fill

Ngày 18/12/2022

Part 1: T/F/NG + Two-words

Part 2: T/F/NG + Matching information

Part 3: Pick 2 options + Fill in the blank

Ngày 21/12/2022

Passage 1: Face recognition TFNG + Choose the information

Passage 2: Clay pot water filter YNNG + MCQs

Passage 3: Gallery MCQs + TFNG + Word fill

Ngày 24/12/2022

Part 1: Dream TFNG + One-word

Part 2: Sport One-word + MCQs + TFNG

Part 3: Exhibition MCQs + Matching information

Ngày 27/12/2022

Part 1: Fill in the blank + T/F/NG

Part 2: Matching headings + Fill in the blank + MCQs

Part 3: Fill in the blank + Matching heading + Matching information

Ngày 28/12/2022

Part 1: The ball game T/F/NG + One-word

Part 2: Packaging Matching heading + MCQs

Part 3: Manuscript Matching information + MCQs

Ngày 29/12/2022

Part 1: Coastal Archaeology of Britain

 • T/F/NG
 • Matching information

Part 2: The “Extinct” Grass in Britain

 • Matching heading
 • Matching information
 • MCQs

Part 3: The law of refraction

 • MCQs
 • T/F/NG

Ngày 31/12/2022

Part 1:

 • Three-words
 • T/F/NG
 • Completing diagrams

Part 2: Parental Involvement & Education at school

 • Y/N/NG
 • Matching information

Part 3: Cave Art

 • MCQs
 • Y/N/NG

Hy vọng các đề thi IELTS Reading 2022 được tổng hợp trên đây giúp ích trong quá trình luyện thi IELTS. Ngoài ra, để cải thiện kỹ năng Reading, bạn nên dành thời gian trau dồi từ vựng và đọc thêm sách báo, tin tức về tiếng Anh mỗi ngày để vừa nâng cấp được vốn từ vựng của bản thân vừa rút ngắn được khoảng thời gian làm bài thi IELTS.


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!