IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024 là dạng đề Table về thông tin dân số tại New Zealand từ 2011 đến 2022. Để có thể làm tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

The table below shows information about the population of New Zealand from 2011 to 2012 by age group. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 

Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 02.03.2024
Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 02.03.2024

2. Dàn ý

Introduction

Overview:

 • aging population
 • demographic shifts from young to older inhabitants

Body 1: under-15 and 15-39 age groups

 • the under-15 dropping by 1,800, equivalent to a 0.2% decrease
 • the 15-39 had a similar percentage but its size was twice that of the under-15

Body 2: 40-64 and 65+ groups; total population

 • the 40-64 had an increase of 8,000, representing a 0.6% increase from 1,331,907
 • the 65+ group had a most significant increase of 26,000 people, equating to a 4.0% growth, 6 times greater than the former and 20 times higher than the other two
 • the total population saw a net increase of 30,000, translating to a 0.6% increase

Đọc thêm: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1

3. Sample answer 7.5+

The given table provides data on New Zealand’s population between 2011 and 2012, segmented by age.

Overall, it can be seen that New Zealand’s population underwent an upward trend but showed signs of demographic aging, with the groups of teenagers to adults experiencing a decline, whereas the opposite pattern was true for the senior inhabitants. Additionally, the 65+ cohort witnessed the most significant growth of all.

Regarding the adolescent group, there was a marginal drop of roughly 1.800 individuals in 2012, which was equivalent to a 0.2% decrease from the initial count of 890.160. Similarly, a comparable declining percentage can be observed in the adult age bracket (15-39-year-olds), whose size was twice that of the former.

Looking at the 40-64 category, its figure grew by approximately 8,000 in one year, representing a 0.6% increase from 1,331,907. Meanwhile, the 65+ cohort comprised a substantial 4.0% growth, or nearly 26,000 individuals, 6 times greater than the former group and 20 times higher than the remaining cohorts.

Generally, the total population of New Zealand saw a net increase of close to 30,000 people, reaching  4,410,284 in 2012, equating to a 0.6% rise.

Từ vựng:

 • segmented by age: sắp xếp theo độ tuổi
 • signs of demographic aging: dấu hiệu dân số già hóa
 • senior inhabitants: người cao tuổi
 • cohort = age bracket = age group: nhóm tuổi
 • adolescent = under 15: thiếu niên
 • representing = being equivalent to = translating to: tương đương
 • substantial growth: tăng trưởng đáng kể
 • marginal drop: giảm nhẹ

Bài dịch:

Bảng số liệu liệu cung cấp thông tin về dân số của New Zealand từ năm 2011 đến năm 2012, phân chia theo độ tuổi.

Nhìn chung, có thể thấy rằng dân số của New Zealand có xu hướng tăng nhưng có dấu hiệu của quá trình già hóa dân số, khi các nhóm từ tuổi teen đến người lớn đã trải qua sự suy giảm, trong khi xu hướng ngược lại xuất hiện ở nhóm người cao tuổi. Ngoài ra, nhóm tuổi 65+ có mức tăng trưởng đáng kể nhất so với tất cả các nhóm khác.

Đối với nhóm thanh thiếu niên, có một sự sụt giảm nhẹ khoảng 1.800 người vào năm 2012, tương đương với 0,2% so với số lượng ban đầu là 890.160. Tương tự, có thể thấy một tỷ lệ suy giảm tương đương trong phạm vi tuổi trưởng thành (15-39 tuổi), nhóm có số lượng cao gấp hai lần so với nhóm trước.

Nhìn vào nhóm tuổi 40-64, nhóm này đã tăng khoảng 8.000 vào một năm, tương ứng với một tăng trưởng 0,6% so với 1.331.907. Trong khi đó, nhóm tuổi 65+ có một sự tăng trưởng đáng kể 4,0%, gần 26.000 người, gấp 6 lần so với nhóm trước và cao gấp 20 lần so với các nhóm còn lại.

Nhìn chung, dân số tổng cộng của New Zealand đã tăng thêm gần 30.000 người, đạt 4.410.284 vào năm 2012, tương đương với một tăng trưởng 0,6%.

Xem tiếp bài mẫu đề thi Task 2 cùng ngày: Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024

Hy vọng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024 trên, bạn có thể nắm được cách trả lời và phân tích đề bài chi tiết khi gặp dạng đề tương tự nhé. IELTS CITY chúc các bạn luyện IELTS Writing thành công và sớm đạt Target nhé!

Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, bạn có thể tham khảo các khóa luyện thi IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!