IELTS CITY

Bài mẫu Line graph: Number of enquiries received by the Tourist Information Office

Tại bài viết này, IELTS CITY xin chia sẻ đến các bạn bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph về number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city (Số yêu cầu nhận được qua Văn phòng thông tin du lịch). Cùng tham khảo nhé!

The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011
The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011

Đề bài

The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Dàn ý

Introduction: Paraphrase đề bài.

 1. The graph below → The given line graph
 2. the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city →  how many inquiries were recevied via different means by the Tourist Information Office in a particular city
 3. over a six-month period in 2011 → from January to June in 2011

Overview: Trình bày những đặc điểm nổi bật .

 1. Xu hướng chung 

các yêu cầu được nhận qua cuộc gọi điện thoại giảm >< trực tiếp và thư từ

 1. tăng mạnh nhất/phổ biến nhất

các yêu cầu được được trực tiếp tăng mạnh, trở nên phổ biến nhất từ tháng Ba trở đi.

Details: Trình bày số liệu các yêu cầu được gửi đến văn phòng thông qua các phương thức khác nhau.

 1. Body 1 : Jan-Mar

Lượng yêu cầu gửi qua thư giảm nhẹ >< Lượng yêu cầu gửi trực tiếp và bằng cách gọi điện tăng

 1. Body 2 : Mar-June

Lượng yêu cầu gửi trực tiếp và bằng cách gọi điện tiếp tục tăng >< Lượng yêu cầu gửi qua thư tiếp tục giảm ở May và đứng yên cho đến June. 

Sample Answer

The given line graph illustrates how many inquiries were received via different means by the Tourist Information Office in a particular city from January to June in 2011.

Overall, there was a gradual decrease in the number of enquiries received through telephone calls, while the opposite was true for face-to-face interactions and written correspondence. It is also evident that the figure for inquiries received in person experienced a dramatic rise to become the most popular from March onwards.

Just under 800 queries were dispatched to the Tourist Information Office via mail in January, with a subsequent slight decline to 700 queries two months later. Opposite changes were seen in the figures for enquiries sent in person and by calling, which grew from about 400 to 800 enquiries and from 900 to 1000 enquiries, respectively.

Between March and June, the number of inquiries received by the Tourist Information Office through direct interactions and telephone conversations continued to climb, by 1100 and 600 inquiries, in that order. Conversely, the figure for enquiries received via written correspondence kept dropping by 300 inquiries in May and remained unchanged in the concluding month

(Word count: 188 words)

Từ vựng

 1. through telephone calls [phrase]: Communication conducted via telephone conversations.
 2. by calling [prepositional phrase]: Through the act of initiating communication via telephone.
 3. telephone conversations [noun phrase]: Dialogues or exchanges of information carried out over the telephone.
 4. face-to-face interactions [phrase]: Direct communication or engagement that occurs in person, without the use of technological mediums.
 5. through direct interactions [phrase]: Communication or engagement that occurs directly between individuals, without intermediaries.
 6. written correspondence [noun phrase]: Communication exchanged through written means such as letters, emails, or memos.
 7. be dispatched to [verb]: Sent or forwarded to a particular destination or recipient.
 8. the concluding month [noun phrase]: The final month or period within a specified timeframe.

Bản dịch

Biểu đồ đường được cung cấp minh họa số lượng yêu cầu thông tin được nhận thông qua các phương tiện khác nhau bởi Văn phòng Thông tin Du lịch trong một thành phố cụ thể từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011.

Nhìn chung, có sự giảm dần về số lượng yêu cầu thông tin được nhận qua cuộc gọi điện thoại, trong khi điều ngược lại đúng với các giao tiếp trực tiếp và thư từ. Cũng rõ ràng rằng số liệu về yêu cầu thông tin nhận được trực tiếp đã tăng mạnh để trở nên phổ biến nhất từ tháng Ba trở đi.

Gần 800 yêu cầu đã được gửi đến Văn phòng Thông tin Du lịch qua thư trong tháng 1, với một sự giảm nhẹ sau đó xuống còn 700 yêu cầu hai tháng sau. Các thay đổi ngược lại được thấy trong số liệu về các yêu cầu được gửi trực tiếp và bằng cách gọi điện, lần lượt tăng từ khoảng 400 đến 800 yêu cầu và từ 900 đến 1000 yêu cầu.

Từ tháng Ba đến tháng Sáu, số lượng yêu cầu được nhận bởi Văn phòng Thông tin Du lịch thông qua các tương tác trực tiếp và cuộc trò chuyện điện thoại tiếp tục tăng, lần lượt là 1100 và 600 yêu cầu. Ngược lại, số liệu về yêu cầu nhận được qua thư từ tiếp tục giảm khoảng 300 yêu cầu vào tháng Năm và duy trì không đổi trong tháng cuối cùng.

Cập nhật đề thi Writing mới nhất:

Hy vọng với bài mẫu trên, các bạn có thể hiểu rõ hơn cách xử lý dạng đề bài này nhé. Chúc các bạn luyện Writing thành công!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín, các bạn hãy tham khảo thử các khóa IELTS cam kết đầu ra chất lượng nhất tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!