IELTS CITY

Cách viết Bar chart IELTS Writing Task 1 (Biểu đồ Cột)

Bar chart là một dạng bài rất phổ biến trong IELTS Writing Task 1. Tại bài viết này, IELTS CITY sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Bar chart IELTS Writing Task 1 chi tiết từng bước kèm theo bài mẫu hay tham khảo nhé!

Cách viết bar chart ielts writing task 1
Cách viết bar chart ielts writing task 1

1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 bar chart

Bar chart là gì?

Trong IELTS Writing Task 1, Bar chart (biểu đồ cột) là một dạng biểu đồ dùng để so sánh số liệu giữa các danh mục hoặc thời điểm khác nhau. Biểu đồ này thường hiển thị thông tin dưới dạng các cột đứng (hoặc ngang) có chiều cao (hoặc chiều dài) khác nhau, đại diện cho giá trị của các danh mục đó.

Các dạng bài Bar Chart:

 • Dạng có sự thay đổi về thời gian (xu hướng)
 • Dạng so sánh (không có thay đổi về thời gian)

2. Cách viết IELTS Writing Task 1 bar chart

Bước 1: Phân tích đề bài

Đọc và Hiểu Đề Bài

Trước hết, bạn cần đọc kỹ đề bài để hiểu rõ yêu cầu. Đề bài thường cung cấp thông tin về:

 • Chủ đề của biểu đồ: Đề cập đến những gì biểu đồ đang mô tả.
 • Đơn vị đo lường: Biểu đồ sử dụng đơn vị nào để đo lường (số lượng, phần trăm, thời gian, v.v.).
 • Khoảng thời gian: Nếu có, xác định khoảng thời gian mà biểu đồ đề cập đến.

Xác Định Các Yếu Tố Chính

Xác định các yếu tố chính của biểu đồ:

 • Các danh mục: Các mục được so sánh (ví dụ: các quốc gia, các sản phẩm, các năm, v.v.).
 • Giá trị tương ứng: Số liệu được biểu diễn bằng chiều cao (hoặc chiều dài) của các cột.

Tìm Xu Hướng Chung và Điểm Nổi Bật

Xem xét biểu đồ để tìm ra các xu hướng chung và điểm nổi bật:

 • Xu hướng chung: Các danh mục nào có xu hướng tăng/giảm, hoặc duy trì ổn định?
 • Điểm nổi bật: Các giá trị cao nhất, thấp nhất, sự khác biệt lớn nhất giữa các danh mục hoặc thời điểm.

Bước 2: Viết mở bài (Introduction)

 • Nêu rõ nội dung của biểu đồ và paraphrase lại câu hỏi của đề bài.
 • Ví dụ: “The given bar chart illustrates…”

Tìm hiểu thêm: Paraphrase là gì? 5 cách paraphrase đơn giản mà hiệu quả

Bước 3: Viết tóm tắt (Overview)

 • Nêu 2 hoặc 3 đặc điểm/điểm nổi bật trong biểu đồ bằng cách nhìn vào trục tung và trục hoành.
 • Sử dụng các cụm từ như “Overall,” “In general,” “Generally.”

Ví dụ: “Overall, the most noticeable trend is…”

Bước 4: Lựa chọn nhóm thông tin và viết Body 1 & 2

 • Nhóm thông tin và chia thành các đoạn một cách nhất quán.
 • Mô tả đặc điểm quan trọng trong biểu đồ.
 • Sử dụng các từ nối để liên kết ý.

Ví dụ: “In the first year, the number of X increased significantly. However, in the following years, there was a gradual decline.”

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

3. Từ vựng và cấu trúc câu sử dụng trong bar chart

Dưới đây là một số từ vựng và cấu trúc câu bạn có thể sử dụng khi mô tả biểu đồ cột (bar chart) trong Writing Task 1:

3.1. Từ vựng writing task 1 bar chart

Từ Vựng Mô Tả Số Liệu

 • Number: số lượng
 • Percentage: tỷ lệ phần trăm
 • Proportion: tỷ lệ
 • Amount: lượng
 • Figure: số liệu
 • Value: giá trị
 • Rate: tỷ lệ

Từ Vựng Mô Tả Sự Biến Động

 • Increase: tăng lên
 • Rise: tăng
 • Grow: tăng trưởng
 • Go up: tăng
 • Surge: tăng mạnh
 • Climb: leo lên
 • Rocket: tăng vọt
 • Decrease: giảm xuống
 • Decline: suy giảm
 • Drop: rơi
 • Fall: giảm
 • Plummet: giảm mạnh
 • Dip: giảm nhẹ
 • Fluctuate: dao động
 • Vary: biến đổi
 • Stabilize: ổn định
 • Remain steady: duy trì ổn định
 • Level off: bình ổn

Từ Vựng Mô Tả So Sánh

 • More than: nhiều hơn
 • Less than: ít hơn
 • Equal to: bằng
 • Similar to: tương tự
 • Different from: khác với
 • Higher than: cao hơn
 • Lower than: thấp hơn
 • The highest: cao nhất
 • The lowest: thấp nhất

Từ Vựng Mô Tả Thời Gian

 • Over a period of: trong khoảng thời gian
 • Throughout: xuyên suốt
 • During: trong suốt
 • In the first half of: trong nửa đầu của
 • In the latter half of: trong nửa sau của
 • By the end of: vào cuối của

Cụm Từ Hữu Ích

 • The bar chart illustrates: Biểu đồ cột minh họa
 • According to the bar chart: Theo biểu đồ cột
 • It is clear that: Rõ ràng là
 • It can be seen that: Có thể thấy rằng
 • The data shows that: Dữ liệu cho thấy rằng
 • There was a significant increase in: Có sự tăng đáng kể trong
 • A slight decrease was observed in: Có sự giảm nhẹ trong
 • The most noticeable change was: Thay đổi đáng chú ý nhất là
 • Compared to: So với
 • In contrast to: Trái ngược với

3.2. Cấu trúc câu writing task 1 bar chart

Cấu trúc câu hữu ích:

 • The bar chart illustrates…: Biểu đồ cột minh họa…
 • There was a sharp increase in…: Có sự tăng vọt trong…
 • A gradual decline was observed in…: Một sự giảm dần được quan sát trong…
 • The number of… remained stable over the period…: Số lượng… giữ nguyên trong khoảng thời gian…
 • Compared to…, …saw a more significant change in…: So với…, …chứng kiến sự thay đổi đáng kể hơn trong…

4. Các lỗi thường mắc phải khi viết bar chart

4.1. Xác định sai dạng bài

Trước khi viết bài, hãy đảm bảo bạn xác định chính xác dạng biểu đồ (xu hướng, so sánh hay kết hợp xu hướng và so sánh). Bên cạnh đó nhìn vào năm trong biểu đồ. Điều này giúp bạn sử dụng đúng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng để miêu tả biểu đồ.

4.2. Xác định đối tượng, chủ ngữ của đề bài

Hãy đảm bảo bạn miêu tả phù hợp đối tượng đề bài đang nói đến, chủ ngữ có thể là số liệu phần trăm hay số bình thường.

4.3. Thiếu đặc điểm nổi bật trong phần Overview

Overview là một phần khái quát các đặc điểm nổi bật trong biểu đồ. Hãy nhìn vào trục tung và trục hoành của biểu đồ cột để xác định các đặc điểm nổi bật về xu hướng và so sánh một cách đầy đủ.

4.4. Chưa sử dụng các công cụ nối một cách đa dạng và linh hoạt.

Sử dụng chính xác và đa dạng các công cụ nối sẽ giúp các thông tin và số liệu được kết nối mạch lạc, thể hiện tiến trình nhất quán của bài. Hãy đảm bảo là các thông tin trong bài viết của bạn được liên kết với nhau bằng các từ và cụm từ nối.

4.5. Chưa lựa chọn số liệu quan trọng một cách hợp lý, hoặc miêu tả thiếu số liệu chính

Hãy đảm bảo cung cấp số liệu để chứng minh cho mô tả của bạn trong biểu đồ.

5. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 bar chart

Bài mẫu bar chart dạng so sánh

The chart below shows the expenditure on three categories among different age groups of residents in the UK in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

The given bar chart gives information on the proportions of money spent on three categories by people in various age distributions in the UK in 2004.

Overall, it is clear people of all ages consumed more food and drink and enjoyed more entertaining activities as they got older, with the exception of accommodation. Food and drink expenditure mostly outnumbered Restaurant and hotel and Entertainment.

Looking at the youngest groups, those under 30 spent most of their money on restaurants and hotels, at 14% which was around 2.5% higher than the other activities. Second on the list was the 31-45 group, where more 13% of their money was spent on Food and Drink, slightly higher than the money amounts for accommodation and entertainment, at 12% and 8% respectively. A similar pattern was recorded in the 46-60 age group, with Food and Drink was the most popular category, however, people in this age group spent less 2% of money on places than recreational activities.

In terms of the other older groups, those who above 61 spent least money on Restaurant and Hotel, with the figures under 10%. People younger than 75 spent a fifth of their money on Food and Drink, which was 3% lower than that on Entertainment. The oldest group went in the opposite direction, with the proportion of money spent on Food and Drink was half that of Entertainment, at 24% and 13% in turn.

Bài mẫu Bar chart dạng thay đổi theo thời gian

The charts below show the performance of spending on roads and transport in four countries from 1990 to 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisions where relevant.

The given bar chart gives information on the expenditure on road facilities and modes of transportation in Italy, Portugal, the UK and the USA, over a 15-year period between 1990 and 2005.

Overall, it is clear that spending on Italy, Portugal and the UK generally witnessed downward trends despite some fluctuations, with an exception of the USA. Notably, Portugal spent most on road and transport in comparison to the other three nations.

Looking at countries with the highest spending, Portugal and Italy spent far higher of their budget on public facilities. Regarding the former which was top of the list, in 1990, over a quarter (27%) of the national budget was allocated to advancing road and transport infrastructures. However, the figure saw a gradual decline towards the end of the period, with its number falling considerably to a fifth (20%) and continuing the same pattern and ending up at above 15% in 2005. In terms of the latter, with its figure starting at a fifth (20%) in the initial year and then decreasing slightly to just 4% (to 16%) after 5 years.  Although recovering slightly in the final year to just under 15% after a significant fall, its figure was far lower than the initial number.With respect to the other two nations with least spending, the USA spent a little higher than the UK on roads and transport. In 1990, American road spending was just under 15% and remained relatively stable until 1995 before rising insignificantly 5 years later. By 2005, the figure had experienced a slight fall, reaching parity with its initial number, at 12%. By contrast, a slight distinction was witnessed in the UK, with its number falling noticeably to just around 7% in the final year after a slight rise in 1995, significantly lower than the other three countries.

Tham khảo thêm các bài mẫu Bar chart khác:

Vừa rồi IELTS CITY đã hướng dẫn chi tiết cách viết Bar Chart IELTS Writing Task 1 kèm theo bài mẫu tham khảo. IELTS CITY tin rằng sau bài viết này, các bạn có thể tự tin hơn trong việc xử lý mọi đề bar chart trong IELTS Writing Task 1. Chúc các bạn luyện writing hiệu quả và sớm đạt Target nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!