IELTS CITY

Describe an interesting old person you met – Đề thi IELTS Speaking ngày 06.01.2023

Describe an interesting old person you met là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 06.01.2023. Đây là một trong những đề Describe a person phổ biến hay xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có trong bộ đề forecast quý 1 2023.

Tuy đây không phải là một chủ đề quá khó, nhưng để ghi điểm tuyệt đối với giám khảo thì hãy tham khảo ngay bài mẫu cùng với những từ vựng nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại IELTS CITY nhé!

Describe an old person who is interesting
Describe an old person who is interesting

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 06.01.2023

Part 2: Describe an interesting old person you met.
You should say:
➢ Who she is?
➢ What she looks like?
➢ Where are you looking for it?
And explain why you think that person is interesting
Describe an interesting old person you met - IELTS Speaking Part 2
Describe an interesting old person you met – IELTS Speaking Part 2

Dàn ý

I. Introduction

 • Description: Respected elder professor’s influence at university
 • Purpose: Introduce the outline’s focus on the professor’s impact

II. Description of the professor

 • Introduction: Professor named Loc
 • Role: Instructor for Introduction to Marketing course
 • Initial doubts: Due to advanced age
 • Experience: Successful and experienced in the field

III. Teaching approach and wisdom

 • Teaching style: Goes beyond textbook lectures
 • Wisdom: Sharing practical experience in marketing
 • Networking: Helps connect students to reputable institutions

IV. Inspiring influence

 • Impact: Sparked interest in marketing through explanations and experiences
 • Benefits: Acquired knowledge and experience for future endeavors
 • Inspiration: Honest and extraordinary lifestyle

V. Personal connection and ongoing relationship

 • Relationship: Trusted friend and mentor
 • Continued guidance: Seeking advice despite successful jobs

VI. Conclusion

 • Recap: Significance of the professor’s influence
 • Gratitude: Appreciation for guidance and personal growth

Bài mẫu band 7.5+

Among my professors at university is a respected elder who has taught me a lot. For me, he was the epitome of excellence and a model of character.

His name is Loc, and I had him as an instructor for one semester of the Introduction to Marketing course. Even though he was well into his senior years, he had plenty of experience in the field and was accepted to this course without any trouble. The success he has had has won me over, even though my initial doubts about him were reasonable given his seemingly advanced years. Instead of giving us a textbook lecture, he will share with us the wisdom he has garnered from his many years of experience working with customers, implementing marketing campaigns, organizing large events, and other similar endeavors. In addition, using his vast network, he has connected several of my friends to reputable institutions.

It was how he delivered the material that stuck with me the most. His thorough explanations and willingness to share his own experience in the field aroused my interest in Marketing, a subject I had never given much thought to before. I was able to succeed in the course and acquire a plethora of information and experience that would serve me well in my future attempts in the area of marketing because of his intelligent teaching approach. His honest and extraordinary manner of living was also a source of inspiration for me, and I’ve begun to embrace some of his practices. Because of her kind nature, we could always count on her to lend an ear or provide advice whenever we asked.

It seemed like I could talk to him about anything, like he was a trusted friend. My undergraduate roommate and I still see him often picking his brain on a wide range of issues, despite having gone on to our own successful jobs.

Từ vựng:

 • epitome [n]: ghé qua
 • a model of character [n]:  hình mẫu của nhân cách
 • doubts [n]: sự nghi ngờ
 • garnered [v]: tích góp, tích lũy
 • implement [v] : lên kế hoạch
 • endeavors [n]: sự cố gắng, nỗ lực
 • picking someone brain: hỏi ai đó để thu thập thông tin cho mình 

Bản dịch:

Trong số các giáo sư của tôi ở trường đại học có một người lớn tuổi đáng kính, người đã dạy tôi rất nhiều. Đối với tôi, ông ấy là mẫu mực của sự xuất sắc và là hình mẫu của nhân cách.

Ông ấy tên là Lộc, và tôi được ông ấy làm giảng viên trong một học kỳ của khóa Nhập môn Marketing. Mặc dù ông ấy đã học những năm cuối cấp, nhưng ông ấy đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và được nhận dạy khóa học này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thành công mà ông ấy có được đã chinh phục tôi, mặc dù những nghi ngờ ban đầu của tôi về ông ấy là hợp lý vì lý do về tuổi tác của ông ấy dường như cũng đã cao. Thay vì cho chúng tôi một bài giảng trong sách giáo khoa, ông ấy sẽ chia sẻ với chúng tôi sự khôn ngoan mà ông ấy đã thu thập được từ nhiều năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng, thực hiện các chiến dịch Marketing, tổ chức các sự kiện lớn và những nỗ lực tương tự khác. Ngoài ra, bằng cách sử dụng mạng lưới rộng lớn của mình, ông ấy đã kết nối một số bạn bè của tôi với các tổ chức có uy tín.

Tôi thật sự rất ấn tượng về cách ông ấy truyền đạt và giao những bài tập thực tiễn cho chúng tôi. Những lời giải thích thấu đáo và sự sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của ông ấy trong lĩnh vực này đã khơi dậy niềm yêu thích của tôi đối với Marketing, một chủ đề mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều. Tôi đã có thể thành công trong khóa học và có được rất nhiều thông tin và kinh nghiệm sẽ phục vụ tốt cho tôi trong những nỗ lực trong tương lai của tôi trong lĩnh vực Marketing nhờ phương pháp giảng dạy thông minh của ông ấy. Cách sống trung thực và phi thường của ông ấy cũng là nguồn cảm hứng cho tôi, và tôi đã bắt đầu áp dụng một số cách thực hành của ông ấy. Vì bản chất tốt bụng của ông ấy, chúng tôi luôn có thể tin tưởng ông ấy sẽ lắng nghe hoặc đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào chúng tôi có dịp hỏi han.

Dường như tôi có thể nói chuyện với ông ấy về bất cứ điều gì, giống như ông ấy là một người bạn đáng tin cậy. Bạn cùng phòng thời đại học của tôi và tôi vẫn thấy ông ấy thường xuyên suy nghĩ về nhiều vấn đề, mặc dù chúng tôi đã có những công việc thành công.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 06.01.2023

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What should old people teach young people?

I believe that the elderly have much to impart to the younger generation. Experiential learning is one of the most straightforward examples. Even while young people may seem more dynamic, forward-thinking, and successful than their elders, I am certain of one thing: they will never have as much life experience as the elderly. The majority of the things, events, and circumstances that younger people never expect to encounter have already happened to them. Elderly individuals have more life experience to impart, and their worldview may be broader, calmer, and more stable than younger generations.

Dịch:

Tôi tin rằng người già có nhiều điều để truyền đạt cho thế hệ trẻ. Học tập trải nghiệm là một trong những ví dụ đơn giản nhất. Ngay cả khi những người trẻ tuổi có vẻ năng động, cầu tiến và thành công hơn những người lớn tuổi, tôi chắc chắn một điều: họ sẽ không bao giờ có nhiều kinh nghiệm sống như những người lớn tuổi. Phần lớn những sự việc, sự kiện và hoàn cảnh mà những người trẻ tuổi không bao giờ mong đợi gặp phải đã xảy ra với họ. Người cao tuổi có nhiều kinh nghiệm sống hơn và thế giới quan của họ có thể nhìn chung là cá nhân, điềm tĩnh và ổn định hơn thế hệ trẻ.

2.2. What should young people teach the elderly?

Young people, in my view, will also have many fascinating things to share with and educate the old. Like, say, how to make the most of and adjust to today’s technological options. Eventually, every young person will have to help their parents or other older relatives how to utilize modern technology like cell phones, computers, and televisions. As many people are still learning their way around the 4.0 world, I beg that everyone be as patient and kind with them as our elders were with us when we were naive children.

Dịch:

Theo tôi, những người trẻ tuổi cũng sẽ có nhiều điều thú vị để chia sẻ và giáo dục những người lớn tuổi. Chẳng hạn như làm thế nào để tận dụng tối đa và thích nghi với các tùy chọn công nghệ ngày nay. cuối cùng, mọi thanh niên sẽ phải giúp cha mẹ hoặc những người thân lớn tuổi khác của họ cách sử dụng công nghệ hiện đại như điện thoại di động, máy tính và tivi. Vì nhiều người vẫn đang tìm hiểu về thế giới 4.0, tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn và tử tế với họ như những người lớn tuổi đã ở bên chúng ta khi chúng ta còn là những đứa trẻ ngây thơ.

2.3. What is the subject that the age groups often talk to each other about?

Whether or whether individuals of different ages have anything in common to discuss is a matter of degree, in my view. In order to appeal to a younger audience, discussions might center on pop culture, video games, the latest social media fads, etc. Issues of politics, society, finances, and other aspects of adult life may be discussed. This is simply my perspective, therefore it may not hold for everyone; after all, there are plenty of youth organizations in today’s culture where controversial topics like politics and social issues can be discussed.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, việc các cá nhân ở các độ tuổi khác nhau có điểm chung để thảo luận hay không là vấn đề mức độ. Để thu hút khán giả nhỏ tuổi, các cuộc thảo luận có thể tập trung vào văn hóa đại chúng, trò chơi điện tử, phương tiện truyền thông xã hội mới nhất, v.v. Các vấn đề về chính trị, xã hội, tài chính và các khía cạnh khác của cuộc sống người lớn có thể được thảo luận. Đây chỉ đơn giản là quan điểm của tôi, do đó nó có thể không đúng với tất cả mọi người; xét cho cùng, có rất nhiều tổ chức thanh niên trong nền văn hóa ngày nay, nơi có thể thảo luận các chủ đề gây tranh cãi như chính trị và các vấn đề xã hội.

2.4. People are following more personal trends, what do you think?

From my perspective, there will always be both negative and positive consequences for young people who blindly follow the popular culture. If the individual trend is practical and has a positive ripple effect, then everyone should try to adopt it. When I see a trend that might aid the needy or donate to charity, for instance, I tell my friends to get on it immediately. Further, I’m not too fond of it when individuals follow personal trends that aren’t nice and give them a terrible reputation since doing so has a lot of ramifications and affects children later in life.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, sẽ luôn có những hậu quả tiêu cực và tích cực đối với những người trẻ chạy theo văn hóa đại chúng một cách mù quáng. Nếu xu hướng cá nhân là thiết thực và có tác động lan tỏa tích cực, thì mọi người nên cố gắng áp dụng nó. Chẳng hạn, khi tôi nhìn thấy một xu hướng có thể giúp đỡ người nghèo hoặc quyên góp cho tổ chức từ thiện, tôi sẽ bảo bạn bè của mình tham gia ngay lập tức. Hơn nữa, tôi không quá thích khi các cá nhân chạy theo những xu hướng cá nhân không tốt và mang lại cho họ tiếng xấu vì làm như vậy có rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến con cái sau này trong cuộc sống.

[HOT] Tham khảo thêm đề kèm bài mẫu khác tại bộ đề thi IELTS Speaking 2023 được IELTS CITY cập nhật mới nhất nhé!

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe an interesting old person you met – đề thi IELTS Speaking ngày 06.01.2023 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ