IELTS CITY

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 ăn trọn điểm cho mọi chủ đề

IELTS Speaking Part 3 được xem là phần thi cuối của IELTS Speaking. Chính vì thế đây được xem là phần thi khó nhất trong IELTS Speaking do thí sinh có thể sẽ mệt và dễ bối rồi sau 2 phần thi Part 1 và Part 2. Ngoài ra, để trả lời tốt Part 3 bạn cần phải nắm cách suy luận vấn đề dưới góc độ xã hội. Tại bài viết này IELTS CITY sẽ hướng dẫn các bạn cách trả lời IELTS Speaking Part 3 giúp bạn ăn trọn điểm nhé!

Hướng dẫn chiến lược trả lời IELTS Speaking Part 3 hiệu quả
Hướng dẫn chiến lược trả lời IELTS Speaking Part 3 hiệu quả

1. IELTS Speaking part 3 là gì?

IELTS Speaking Part 3 là phần thứ 3 trong bài thi IELTS Speaking. Part 3 sẽ kéo dài trung bình từ 4-5 phút tùy thuộc vào cách thí sinh trình bày và phát triển câu trả lời của mình.

Nội dung Part 3 sẽ liên quan đến chủ đề được hỏi ở Part 2. Khác với Part 1 và Part 2 là chủ đề quen thuộc về bản thân, các câu hỏi ở Part 3 được mở rộng dưới góc độ xã hội. Điều này yêu cầu thí sinh cần có kiến thức và cái nhìn tổng quan về các chủ đề xã hội dưới các góc nhìn khác nhau như nguyên nhân, vấn đề, giải pháp… để đưa ra câu trả lời phù hợp.

Trước khi tiếp tục, IELTS CITY mời bạn xem 1 bài nói IELTS Speaking Part 3 band 9.0 tại video sau:

IELTS 9.0 SPEAKING Đỉnh như nào? Mục sở thị học viên IELTS CITY đối đáp cùng Examiner bản ngữ

2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3

Mục đích của IELTS Speaking Part 3 là để đánh giá lại tổng quan phần trình bày của thí sinh sau Part 1 và Part 2 trước khi giám khảo đưa ra điểm số cuối cùng. Tương tự như 2 phần thi đầu tiên, Part 3 được chấm dựa trên 4 tiêu chí.

 • Fluency & Coherence (25%)
 • Lexical Resource (25%)
 • Grammatical Range & Accuracy (25%)
 • Pronunciation (25%)

Xem chi tiết hơn tại: Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking

3. Các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking part 3

3.1. Phỏng đoán hoặc đánh giá

 • Why do people decide to move from the city to the countryside?
 • Why do some people like to run their own business?
 • Why do some adults read books written for children?
 • Why do some people struggle to learn a new language?
 • Why should people be concerned about the environment?

3.2. So sánh

 • How was family life different before transport links connected most towns and cities?
 • Which is preferable, living on the top floor of a studio apartment block in a city, or in a beautiful house in the middle of the countryside?
 • Do you think job satisfaction is more important than salary when choosing a job?
 • Which do you think are more important to the success of a film: the director or the stars?
 • Do you think being on time is more important now than in the past?

3.3. Đưa ra quan điểm

 • Do you think women should be able to do all the same jobs as men do?
 • Do you think individuals should take responsibility for the world’s global climate?
 • Do you think it is good for children to experience life in a foreign country?
 • Do you think it’s ok for children to spend a lot of time playing games on their devices?
 • Do you think it’s ok to share photos online without people’s permission?

3.4. Suy đoán

 • If private cars were completely banned from the most overcrowded cities, what might happen?
 • How might overpopulation affect city life in the future?
 • Do you think there will be further changes in the music industry in the future?
 • Do you think online shopping will replace shopping in reality?
 • How do you think modern technology will change the way people work in the future?

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

4. Cách trả lời IELTS Speaking part 3

4.1. Công thức trả lời

Trong IELTS Speaking Part 3, bạn cần thảo luận tất cả các chủ đề một cách tổng quát. Nếu bạn nói về bản thân và gia đình, giám khảo sẽ hướng bạn ra khỏi những chủ đề quen thuộc này và sẽ khuyến khích bạn nói một cách chung chung. Hãy nhớ rằng bạn đã nói về các chủ đề quen thuộc trong IELTS Speaking Part 1 và Part 2.

Phần 3 là cơ hội để bạn cho giám khảo thấy rằng bạn có thể thảo luận về các chủ đề chung dưới góc độ xã hội, đưa ra quan điểm và ý tưởng của bạn về những gì đang được thảo luận.

Thay vì nói về bản thân, bạn có thể sử dụng các cụm từ sau để mở rộng cuộc thảo luận theo cách tổng quát hơn:

 • In my country most people believe that… 
 • If I compare my country to Australia, the way we [farm/travel/work/eat/celebrate] is quite different
 • The local communities in my country…
 • Thinking about this in general, the main reason why most people…
 • From my perspective, if I take my country as an example…
 • I have seen this happen in my city and it’s a major issue. To deal with this problem, we should…
 • There are a lot of examples of this in my country…

Đối với câu hỏi ở IELTS speaking part 2, giám khảo đòi hỏi ở bạn khả năng trả lời lưu loát, trôi chảy thì với part 3, lập luận chặt chẽ và hợp lý được ưu tiên hàng đầu. Cấu trúc P.E.E dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc triển khai câu trả lời theo hướng lập luận. P.E.E là viết tắt từ:

 • P (Point): quan điểm , câu trả lời trực tiếp paraphrase từ câu hỏi
 • E (Explain): giải thích chi tiết quan điểm
 • E (Example): đưa ra ví dụ để làm rõ quan điểm

Ví dụ:

Examiner: Why do you think people need to show their status in society?

Candidate: I believe that this is because it’s important in society to show you have money or are successful (Point) – it is nature, or the way we are brought up, that makes us feel like this, but also the pressure that society puts on everyone to be successful. And showing status is basically showing that you have money and you have success, so this is what people want to do. (Explain) Going back to the example of the car, driving around in a Mercedes is a very conspicuous show of status – it basically says to people, “Look, I am successful and I have money.” (Example) Another reason is possibly for respect. (Expand) In many cultures, if someone has high status, then they will be respected by others and they may receive preferential treatment. (Explain)

Dịch:

Giám khảo: Bạn nghĩ tại sao mọi người cần thể hiện địa vị của mình trong xã hội?

Thí sinh: Tôi tin rằng điều này là do trong xã hội, việc thể hiện bạn có tiền hoặc thành công là rất quan trọng (Quan điểm)– đó là bản chất hoặc cách chúng ta được nuôi dưỡng khiến chúng ta cảm thấy như vậy, nhưng cũng là áp lực mà xã hội đặt lên mọi người để thành công . Và thể hiện trạng thái về cơ bản là thể hiện rằng bạn có tiền và bạn thành công, vì vậy đây là điều mọi người muốn làm. (Giải thích) Quay trở lại với ví dụ về ô tô, việc lái xe trong một chiếc Mercedes là một cách thể hiện địa vị rất dễ thấy – về cơ bản, nó nói với mọi người rằng: “Hãy nhìn xem, tôi thành công và tôi có tiền”. (Ví dụ) Một lý do khác có thể là vì sự tôn trọng. (Mở rộng) Trong nhiều nền văn hóa, nếu ai đó có địa vị cao, thì họ sẽ được người khác tôn trọng và họ có thể nhận được sự ưu đãi. (Giải thích)

4.2. Sử dụng linking words

Như đã đề cập trong 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 3. Việc sử dụng đa dạng và chính xác từ nối đóng vai trò quan trọng và cần thiết để giúp giám khảo dễ dàng theo dõi mạch phát triển ý tưởng của bạn. Bên cạnh đó gia tăng độ tự nhiên trong câu trả lời.

Cố gắng tránh những từ lấp đầy vô nghĩa [um, er, ah, eh] vì chúng cho thấy rằng bạn không thể tìm thấy từ hoặc ngôn ngữ cần thiết để thảo luận về chủ đề này. Ngoài ra, tránh sử dụng lặp đi lặp lại các các từ đệm như [yeah, like, you know].

Tùy thuộc vào những gì bạn được hỏi, các từ và cụm từ liên kết (Linking words) sau đây có thể được sử dụng:

 • Sequencing – ordering information (Sắp xếp thông tin) [to begin with, moving on to the next reason, secondly, thirdly, subsequently, on top of that, later, after this, finally]
 • Adding information (Cung cấp thêm thông tin) [Another thing that comes to mind, also, and, besides, additionally, another good example of this is, another reason for this, and one more thing]
 • Indicating opinion & attitude (Thể hiện quan điểm và cảm xúc) [Unfortunately, however, actually, to be honest, definitely, essentially, frankly, basically, clearly, I’m afraid, if you ask me, sadly, thankfully, in fact, seriously, as a matter of fact]
 • Comparing and contrasting (So sánh và tương phản) [Similarly, in the same way, equally, likewise, in a similar fashion, if I compare it to my country | However, although, instead of, despite, on one hand, on the other hand, in the opposite way, in contrast, whereas]
 • Giving examples (Đưa ví dụ) [A great example of this is, for example, for instance, a personal example is, in other words, a striking example of this, a classic example is, a clear example of this can be seen, such as, illustrated by]
 • Stalling – (Suy nghĩ về ý tưởng tiếp theo)  [Let me think about that…, that’s a difficult/interesting question, I haven’t thought of that before, well…, actually, basically]
 • Generalising (Khái quát hóa câu trả lời) [Generally, broadly speaking, as a rule, on the whole, it is often said that…, in most cases, the vast majority of, a small minority of]
 • Result (Đưa ra kết quả) [As a result, because of this, therefore, consequently, so, then]

4.3. Cách mở rộng câu trả lời

Trong phần 3, bạn có cơ hội thảo luận sâu hơn về chủ đề được hỏi ở Part 2. Điều quan trọng là bạn cố gắng mở rộng câu trả lời của mình càng nhiều càng tốt. Các chức năng lời nói sau đây có thể được sử dụng trong IELTS Speaking Part 3:

 • expressing your opinion (Đưa ra quan điểm)
 • agreeing or disagreeing with something (Đồng ý hay không đồng ý)
 • looking at the advantages and disadvantages of something (Thảo luận mặt tích cực và tiêu cực)
 • giving reasons for your opinion (Nêu lý do)
 • giving examples to support your opinion (Đưa ra ví dụ để bảo vệ quan điểm)
 • describing the situation in your country (Thảo luận 1 tình huống trong đất nước bạn)
 • thinking about the future (Nhắc về bối cảnh tương lai)
 • assessing the importance of something (Đánh giá mức độ cần thiết và quan trọng)
 • suggesting solutions (Đưa ra giải pháp)
 • comparing and contrasting (So sánh và tương phản)

Điều quan trọng là phải cho giám khảo thấy rằng bạn sẵn sàng thảo luận về chủ đề này, vì vậy việc chuẩn bị cho chủ đề là rất hữu ích. Tuy nhiên, hầu hết các chủ đề đều có tính chất chung chung và sẽ phù hợp với tất cả các cấp độ của thí sinh. Giám khảo sẽ giải thích một thuật ngữ cho bạn nếu bạn hỏi, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra nghĩa của từ nếu bạn không hiểu câu hỏi.

Không giống như bài kiểm tra AI, lợi thế của bài kiểm tra Nói IELTS trực tiếp, có nghĩa là bạn có thể tương tác trực tiếp. Giám khảo sẽ khuyến khích bạn tiếp tục nói và sẽ cố gắng xem bạn có thể khai phá chủ đề đến mức độ nào.

🎥Bonus: Các bạn cũng tham khảo video khá hay về cách mở rộng ideas trong IELTS Speaking Part 3 sau nhé

✨ Cách Mở Rộng Ideas Trong Ielts Speaking Part 3 ✨ | Ngoc Trinh’s Diary

5. Top 5 Chủ Đề Phổ Biến Trong IELTS Speaking part 3

Trong kỹ năng Speaking của kì thi IELTS,  các thí sinh sẽ phải thảo luận về một loạt các chủ đề kích thích tư duy, yêu cầu họ thể hiện quan điểm, phân tích khái niệm và thảo luận về các vấn đề xã hội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các chủ đề phổ biến nhất gặp trong IELTS Speaking Part 3 và tìm hiểu tại sao chúng lại được ưa chuộng như vậy.

5.1. Chủ đề Recreational Activites:

Đây là các chủ đề rất gần gũi với nhiều người vì các hoạt động giải trí là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và ngày càng phát triển trong xã hội hiện đại. Thảo luận về chủ đề này cho phép thí sinh diễn đạt quan điểm cũng như sở thích cá nhân, miêu tả trải nghiệm giải trí và đánh giá tác động của những loại hình giải trí đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng.

Một số câu hỏi về chủ đề Recreational Activities:

 • How important do you think it is to have hobbies or leisure activities?
 • In your opinion, should art education be emphasized in schools? Why or why not?
 • Do you think it is important to learn about the local culture and customs before traveling overseas? Why or why not?
 • Can music play a role in promoting cultural understanding? Explain.
 • Are there any famous international movies that have made an impact in your country? Describe their influence.

5.2. Chủ đề Daily Life:

Một chủ đề “kinh điển” trong IELTS cũng như nhiều kì thi tín chỉ ngoại ngữ khác. Chủ đề này trực tiếp liên quan trải nghiệm, thói quen và hoạt động của người nói. Nó cho phép thí sinh nói về cuộc sống của mình và diễn đạt suy nghĩ, sở thích và thói quen. Bên cạnh đó, các chủ đề về cuộc sống hàng ngày thường liên quan đến việc so sánh, thảo luận về ưu điểm và nhược điểm, và chia sẻ ý kiến về những một số thói quen hoặc hoạt động cụ thể.

Một số câu hỏi về chủ đề Daily Life:

 • How important is it to strike a balance between work and personal life?
 • How have people’s daily routines changed in recent years?
 • How can cultural and societal factors influence the decisions individuals make in their lives?
 • How can advice from others help us make better choices in life?
 • How can technology affect our daily lives?

5.3. Chủ đề Social Media:

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp, kết nối với người khác mà còn đóng vai trò trong việc chia sẻ thông tin, giải trí và quảng cáo. Bàn luận về chủ đề này cho phép người thi diễn đạt quan điểm về tầm quan trọng cũng như sự ảnh hưởng và tác động của mạng lên cộng đồng.

Một số câu hỏi về chủ đề Social Media:

 • In what ways can social media be a platform for promoting businesses and brands?
 • Are there any negative effects of spending too much time on social media? How can these be mitigated?
 • What are the ethical considerations when using social media platforms?
 • Do you think social media platforms have a responsibility to regulate the content shared by their users?
 • How has social media influence people’s self-esteem and body image?

5.4. Chủ đề Relationship:

Chủ đề này mở ra nhiều khía cạnh khác nhau để thảo luận. Có thể nói về mối quan hệ gia đình, tình bạn, tình yêu, công việc cũng như cách xây dựng và duy trì một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc. Điều này tạo ra một phạm vi rộng cho người thi diễn đạt ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Thí sinh có thể thảo luận về lợi ích và thách thức trong mối quan hệ, những yếu tố quan trọng trong xây dựng một mối quan hệ tốt và những kỹ năng giao tiếp cần thiết.

Một số câu hỏi về chủ đề Social Media:

 • What role do family and friends play in influencing our relationships?
 • What are the challenges that couples often face in a long-term relationship or marriage?
 • How does technology impact modern relationships? Are there any negative effects?
 • Do you think it’s necessary for couples to have common interests and hobbies? Why or why not?
 • How important is communication in maintaining healthy relationships?

5.5. Chủ đề Education:

Đây  được xem là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong IELTS Speaking Part 3 vì tầm ảnh hưởng toàn cầu và vai trò của nó trong việc hình thành cá nhân và xã hội. Bằng cách thảo luận về giáo dục, thí sinh phải phân tích những ưu điểm và nhược điểm của các hệ thống giáo dục khác nhau, khám phá tầm quan trọng của việc học và xem xét tác động của công nghệ đối với giáo dục, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.

Một số câu hỏi về chủ đề Education:

 • How has technology transformed the education system in recent years?
 • What role do parents play in their children’s education?
 • Do you think the current education system focuses enough on practical skills that students can apply in the real world?
 • Should schools prioritize academic achievements or overall personal development of students? Why?
 • What are some effective methods of assessing students’ learning progress and knowledge retention?

6. Cách ôn luyện IELTS Speaking Part 3 hiệu quả

Phần 3 của bài thi IELTS Speaking có thể gây khó khăn cho nhiều thí sinh, kể cả những bạn đã có nền tảng Anh Ngữ tốt. Đây là phần thi đòi hỏi khả năng diễn đạt ý kiến, phát triển ý tưởng và thảo luận về các chủ đề mở liên quan đến xã hội và cộng đồng, đòi hỏi những kỹ năng khác biệt so với Part 1 và 2. Trong bài viết này, IELTS City sẽ chia sẻ với các bạn một cuốn “bí kíp” về cách luyện tập hiệu quả cho phần thi này nhé!

6.1. Hiểu định dạng Part 3

Hiểu rõ cấu trúc của Part 3 trong bài thi IELTS Speaking. Phần này bao gồm một loạt câu hỏi liên quan đến một chủ đề cụ thể. Các câu hỏi được thiết kế để khuyến khích bạn trả lời dài hơn và yêu cầu bạn diễn đạt ý kiến, cung cấp ví dụ và chứng minh câu trả lời của bạn. Cần lưu ý rằng Part 3 yêu cầu thí sinh thảo luận về các vấn đề liên quan đến xã hội hoặc cộng đồng, khác với Part 1 là những câu hỏi về cá nhân thí sinh. Vì thế, trong Part 3, bạn cần tránh đưa ra những câu trả lời về trải nghiệm của bản thân.

6.2. Mở rộng từ vựng

Từ vựng luôn là yếu tố tiên quyết trong bất kì loại ngôn ngữ nào. Để có thể giao tiếp hiệu quả cũng như cải thiện khả năng thảo luận của mình, bạn cần một vốn từ vựng tốt. Luyện tập sử dụng từ đồng nghĩa, thành ngữ và cụm từ để làm sâu độ sâu của câu trả lời của bạn. Ngoài ra, học từ vựng cụ thể cho từng chủ đề để nâng cao khả năng thảo luận về nhiều đề tài khác nhau.

6.3. Phần tích câu hỏi và câu trả lời mẫu

Bạn nên tìm câu hỏi và câu trả lời mẫu cho Part 3. Trước khi đưa ra câu trả lời của mình, hãy tìm hiểu và phân tích cách tiếp cận và phát triển ý tưởng trong câu trả lời mẫu và dựa theo đó để phát triển ý tưởng của chính bạn. Việc này sẽ giúp cho bạn định hình được phương pháp trả lời Part 3 đúng tiêu chuẩn của IELTS và mở rộng kiến thức nền của mình với nhiều loại chủ đề.

🔔Tham khảo ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất được cập nhật từ IDP và BC

6.4. Phát triển kỹ năng nói

Có rất nhiều cách để bạn có thể tập nói như đứng trước gương, luyện tập cùng bạn bè hoặc tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ. Liên tục tiếp xúc và sử dụng Anh Ngữ một cách chủ động sẽ nhanh chóng cải thiện khả năng nói cũng như tăng sự tự tin của bạn khi giao tiếp. Một cách luyện tập khác là bạn có thể thuật lại những việc đã làm trong ngày hoặc dự định cho ngày mai.

Bạn có thể áp dụng phương pháp Shadowing để cải thiệt kỹ năng nói của tiếng Anh của mình nhé

6.5. Đầu tư cho kỹ năng nghe

Nghe và Nói là hai kỹ năng nằm cùng bán cầu não trái, vì thế chúng tương hỗ lẫn nhau. Luyện tập thêm kỹ năng nghe sẽ giúp bạn cải thiện phát âm, đồng thời tăng vốn từ cũng như các cấu trúc diễn đạt.

6.6. Tự đánh giá và phân tích câu trả lời của bạn

Trong thể thao, các vận động viên dành rất nhiều thời gian để xem lại các video ghi lại những trận đấu và quá trình luyện tập của họ. Và cách này hoàn toàn có thể áp dụng vào việc học ngoại ngữ. Khi luyện tập trả lời các câu hỏi Part 3, bạn nên dùng điện thoại hoặc thiết bị thu âm để ghi lại câu trả lời của mình. Sau đó, hãy lắng nghe và phân tích ưu và nhược của bạn thân, từ đó xác định được những vấn đề bạn cần cải thiện như ngữ pháp, từ vựng, phát âm, độ mạch lạc và logic…  

6.7. Cập nhật thông tin

Thế giới xung quanh ta thay đổi từng giờ từng phút và kì thi IELTS cũng liên tục cập nhật những xu hướng, kiến thức và chủ đề mới. Vì thế bạn cũng nên đọc báo, nghe podcast hoặc xem phim tài liệu để tiếp xúc với các đề tài khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra ý tưởng và ý kiến khi đối mặt với các chủ đề mới lạ trong Part 3.

6.8. Đánh giá từ giáo viên

Các phản hồi và đánh giá từ giáo viên hoặc người hướng dẫn sẽ giúp bạn nhận biết được điểm mạnh và yếu của mình. Đó có thể là những thông tin quý giá giúp bạn hoàn thiện kĩ năng của mình.

6.9. Quản lý thời gian

Thời gian là một yếu tố thường bị các thí sinh lãng quên. Một câu trả lời trong Part 3 sẽ dài hơn so với Part 1 và thường kéo dài từ 30 đến tối đa 60 giây. Vì thế, bạn cần phải có kĩ năng quản lý thời gian để cung cấp những câu trả lời có độ dài vừa phải đồng thời đầy đủ những ý quan trọng.

7. Các lưu ý khi trả lời IELTS Speaking part 3

IELTS Speaking là một phần quan trọng trong kỳ thi IELTS, và trong đó, IELTS Speaking Part 3 là một thử thách khó nhằn đối với nhiều thí sinh. Trong phần thi này, thí sinh sẽ phải đối mặt với các câu hỏi phức tạp liên quan đến các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục và nhiều chủ đề khác. Để đạt điểm cao và thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên, thí sinh cần lưu ý một số điểm quan trọng khi trả lời IELTS Speaking Part 3.

7.1. Hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi

Trước khi trả lời, hãy đọc và hiểu rõ câu hỏi. Phần thi này yêu cầu thí sinh thảo luận và phát triển ý kiến về các chủ đề mở, vì vậy bạn cần chắc chắn rằng bạn đã hiểu đúng ý của câu hỏi trước khi bắt đầu trả lời. Trong trường hợp bạn chưa hiểu câu hỏi, bạn được phép yêu cầu giám khảo giải thích câu hỏi đó cho bạn. Đây cũng là một cách “câu thời gian” để bạn có thể brainstorm thêm ý tưởng cho câu trả lời của mình.

7.2. Phát triển ý kiến và ý tưởng

Part 3 yêu cầu thí sinh diễn đạt ý kiến và phát triển ý tưởng của mình. Hãy thể hiện khả năng tư duy sâu sắc và logic trong việc phân tích và đưa ra các quan điểm. Sử dụng các từ nối (linkers) là một cách vô cùng hiệu quả giúp bạn diễn đạt một cách mạch lạc.

7.3. Mở rộng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp

Để ghi điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần sử dụng từ vựng phong phú và chính xác, cùng với việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng. Hãy luyện tập sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp với từng chủ đề để tăng cường sự linh hoạt trong việc diễn đạt ý kiến.

7.4. Cung cấp ví dụ và chứng minh

“Nói có sách, mách có chứng”, ông bà ta vẫn thường dạy như thế. Khi trả lời các câu hỏi, hãy cung cấp ví dụ cụ thể và chứng minh ý kiến của mình. Sử dụng ví dụ từ trải nghiệm cá nhân, các tình huống thực tế hoặc các ví dụ từ văn hóa và xã hội giúp chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế và tăng tính thuyết phục của câu trả lời.

7.5. Thực hành trước kỳ thi

Luyện tập là yếu tố quan trọng để cải thiện khả năng giao tiếp của bạn. Tìm kiếm tài liệu mẫu, các bài học trực tuyến hoặc nhờ giáo viên hướng dẫn để thực hành trả lời các câu hỏi IELTS Speaking part 3. Bên cạnh đó, bạn có thể luyện tập với bạn bè, người thân hoặc tham gia các hội nhóm để luyện tập, trau dồi và cọ xát.

7.6. Tự tin và tự nhiên

Cuối cùng, hãy tự tin và tự nhiên trong việc trả lời. Đừng lo lắng quá nhiều về việc sai lầm ngôn ngữ, hãy tập trung vào ý chính và cố gắng giao tiếp một cách tự nhiên. Kỹ năng giao tiếp là quan trọng, vì vậy hãy tự tin thể hiện khả năng của bạn và thể hiện cái tôi của mình thông qua lời nói.

Trên đây là một số lưu ý quan trọng khi trả lời IELTS Speaking Part 3. Để nắm bắt được cách làm tốt phần thi này, hãy luyện tập thường xuyên, cải thiện từ vựng và ngữ pháp, và đặt mục tiêu để tự tin và tự nhiên trong việc trả lời.

Vậy là IELTS CITY đã hướng dẫn bạn đầy đủ chi tiết cách trả lời IELTS Speaking Part 3 tại bài viết trên. Hy vọng với những chia sẻ phía trên, bạn có thể nắm chắc được cách triển khai ý đạt điểm cao trong IELTS Speaking Part 3. Chúc bạn luyện thi IELTS Speaking thành công!


Bạn đang tìm cho mình một nơi học IELTS uy tín tại TP.HCM? Hãy tham khảo các khóa học luyện thi IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ