IELTS CITY

Describe a game you enjoyed playing when you were younger – Đề thi ngày 10.07.2023

Describe a game you enjoyed playing when you were younger là để thi IELTS Speaking ngày 10.07.2023. Đề bài yêu cầu nói về một trò chơi mà bạn từng rất hứng thú khi còn trẻ hoặc còn bé. Để có thể trả lời tốt dạng đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu speaking part 2 và 3 band 7.5 tại bài viết sau nhé!

Describe a game you enjoyed playing when you were younger - IELTS Speaking
Describe a game you enjoyed playing when you were younger – IELTS Speaking

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 10.07.2023

Part 2: Describe a game you enjoyed playing when you were younger.
You should say:
– What it was
– Where and when you played it
– How you played it
And explain why you enjoyed playing it.

*Đề này có xuất hiện trong bộ đề Forecast IELTS Speaking quý 3 2023

Dàn ý

 • What it was: Hide and Seek, a classic and timeless game
 • Where: after school hours
 • How: one being the seeker and find other people hiding
 • Why you enjoyed it: exhilarating, bring a sense of accomplishment, foster a strong sense of camaraderie, happiness in the company of great friends

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu 7.5

One game I absolutely loved playing when I was younger was “Hide and Seek.” It was such a classic and timeless game that brought so much joy and excitement to our neighborhood gang of friends. We used to play it in the evenings after school or on weekends when we had more free time.

The rules were pretty simple – one person would be the seeker, and they would close their eyes and count while the rest of us found the perfect hiding spots. Then, the seeker would go around trying to find everyone. The thrill of finding that perfect hiding spot and trying not to giggle as the seeker got closer was just exhilarating!

I remember how our hearts would race with anticipation as we held our breath, hoping not to be discovered. And when you managed to stay hidden until the end without being found, it was such a triumphant feeling! On the other hand, being the seeker was equally fun. The challenge of finding everyone and the satisfaction of discovering their clever hiding spots brought a sense of accomplishment.

What I loved most about “Hide and Seek” was how it brought us all together and fostered a strong sense of camaraderie among our group. We laughed, ran around, and shared so many memorable moments during those games. It was pure and simple fun, and it taught us valuable lessons about teamwork, strategy, and patience.

Even now, whenever I think back to those carefree days, “Hide and Seek” stands out as one of the most cherished games of my childhood. It’s a reminder of the joys of friendship, imagination, and the innocence of being a kid, where happiness was found in the simplest of games and the company of great friends.

Tham khảo bài mẫu liên quan:

Từ vựng highlight

 • a classic and timeless game (n): một trò chơi kinh điển và vượt thời gian
 • giggle (v): cười khúc khích
 • exhilarating (adj): phấn khích
 • a triumphant feeling (n): một cảm giác đắc thắng
 • bring a sense of accomplishment (v): mang lại cảm giác thành tựu
 • foster a strong sense of camaraderie (v): nuôi dưỡng tình bạn thân thiết
 • cherished games (n): trò chơi yêu thích
 • the company of great friends (n): bầu bạn với những người bạn tuyệt vời

Dịch

Một trò chơi mà tôi vô cùng thích chơi khi còn nhỏ là “Trốn tìm”. Đó là một trò chơi kinh điển và vượt thời gian đã mang lại rất nhiều niềm vui và hứng thú cho nhóm bạn hàng xóm của chúng tôi. Chúng tôi thường chơi nó vào buổi tối sau giờ học hoặc vào cuối tuần khi chúng tôi có nhiều thời gian rảnh hơn.

Các quy tắc khá đơn giản – một người sẽ là người tìm kiếm, và họ sẽ nhắm mắt lại và đếm trong khi những người còn lại chúng tôi tìm thấy những điểm ẩn nấp hoàn hảo. Sau đó, người tìm kiếm sẽ đi xung quanh để cố gắng tìm mọi người. Cảm giác hồi hộp khi tìm thấy chỗ ẩn nấp hoàn hảo và cố gắng không cười khúc khích khi người tìm kiếm đến gần hơn thật phấn khích!

Tôi nhớ trái tim của chúng tôi đã chạy đua với sự mong đợi như thế nào khi chúng tôi nín thở, hy vọng không bị phát hiện. Và khi bạn cố gắng ẩn mình cho đến cuối cùng mà không bị phát hiện, đó là một cảm giác đắc thắng! Mặt khác, trở thành người tìm kiếm cũng thú vị không kém. Thử thách tìm kiếm tất cả mọi người và sự hài lòng khi phát hiện ra những chỗ ẩn nấp thông minh của họ mang lại cảm giác thành tựu.

Điều tôi thích nhất ở “trốn tìm” là cách nó gắn kết tất cả chúng tôi lại với nhau và nuôi dưỡng tình bạn thân thiết giữa nhóm chúng tôi. Chúng tôi đã cười, chạy xung quanh và chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong những trò chơi đó. Đó là một niềm vui thuần túy và đơn giản, đồng thời dạy cho chúng tôi những bài học quý giá về tinh thần đồng đội, chiến lược và sự kiên nhẫn.

Ngay cả bây giờ, bất cứ khi nào tôi nhớ lại những ngày vô tư đó, “Trốn tìm” nổi bật như một trong những trò chơi yêu thích nhất trong thời thơ ấu của tôi. Đó là lời nhắc nhở về niềm vui của tình bạn, trí tưởng tượng và sự ngây thơ của một đứa trẻ, nơi hạnh phúc được tìm thấy trong những trò chơi đơn giản nhất và bầu bạn với những người bạn tuyệt vời.

2. Câu hởi IELTS Speaking Part 3 ngày 10.07.2023

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Do you think all people care about prizes when taking part in a competition?

Not necessarily. While some people may be motivated by prizes in competitions, not everyone prioritizes winning or material rewards. For many individuals, the joy of participating, the sense of accomplishment, and the thrill of challenging themselves are more significant factors. Competitions can serve as a platform for personal growth, learning, and building skills. Moreover, the camaraderie and shared experiences with others can be just as fulfilling, irrespective of the prizes at stake. Ultimately, different people have diverse motivations, and the significance of prizes may vary from person to person.

Dịch:

Không cần thiết. Mặc dù một số người có thể được thúc đẩy bởi giải thưởng trong các cuộc thi, nhưng không phải ai cũng ưu tiên chiến thắng hoặc phần thưởng vật chất. Đối với nhiều cá nhân, niềm vui khi tham gia, cảm giác hoàn thành và cảm giác hồi hộp khi thử thách bản thân là những yếu tố quan trọng hơn. Các cuộc thi có thể phục vụ như một nền tảng để phát triển cá nhân, học hỏi và xây dựng các kỹ năng. Hơn nữa, tình bạn thân thiết và kinh nghiệm được chia sẻ với những người khác cũng có thể thỏa mãn như vậy, bất kể phần thưởng đang bị đe dọa là gì. Cuối cùng, những người khác nhau có động lực khác nhau và tầm quan trọng của giải thưởng có thể khác nhau tùy theo từng người.

2.2. Is it good for people to enter a competition? 

Yes, entering a competition can be beneficial for people. Competitions can serve as a platform for individuals to challenge themselves, showcase their talents, and set personal goals. They encourage a spirit of healthy competition, pushing participants to strive for excellence and improve their skills. Competitions also provide valuable learning experiences, teaching participants how to handle success and failure graciously. Moreover, competitions can foster a sense of community and camaraderie among participants, allowing them to connect with like-minded individuals and share their passions. Overall, competitions can be a positive and enriching experience for personal growth and development.

Dịch:

Vâng, tham gia một cuộc thi có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Các cuộc thi có thể đóng vai trò là nền tảng để các cá nhân thử thách bản thân, thể hiện tài năng và đặt mục tiêu cá nhân. Chúng khuyến khích tinh thần cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy người tham gia phấn đấu để trở nên xuất sắc và nâng cao kỹ năng của họ. Các cuộc thi cũng cung cấp những kinh nghiệm học tập quý giá, dạy người tham gia cách xử lý thành công và thất bại một cách hòa nhã. Hơn nữa, các cuộc thi có thể thúc đẩy ý thức cộng đồng và tình bạn thân thiết giữa những người tham gia, cho phép họ kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng và chia sẻ niềm đam mê của mình. Nhìn chung, các cuộc thi có thể là một trải nghiệm tích cực và phong phú cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân.

2.3. Is it a good thing to give prizes to people who won a competition? Why?

Absolutely, giving prizes to people who won a competition is a good thing. Prizes act as tangible rewards for their efforts and achievements, motivating them to perform at their best. They provide a sense of recognition and validation, boosting the participants’ self-esteem and confidence. Prizes also create a positive incentive for people to participate in future competitions, fostering a culture of healthy competition and continuous improvement. Moreover, receiving a prize can be a memorable and gratifying experience, enhancing the overall enjoyment and satisfaction of taking part in the competition.

Dịch:

Chắc chắn, trao giải thưởng cho những người chiến thắng trong một cuộc thi là một điều tốt. Giải thưởng đóng vai trò là phần thưởng hữu hình cho những nỗ lực và thành tích của họ, thúc đẩy họ thực hiện tốt nhất. Chúng mang lại cảm giác được công nhận và xác nhận, nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin của người tham gia. Giải thưởng cũng tạo động lực tích cực để mọi người tham gia các cuộc thi trong tương lai, thúc đẩy văn hóa cạnh tranh lành mạnh và cải tiến liên tục. Hơn nữa, nhận được giải thưởng có thể là một trải nghiệm đáng nhớ và hài lòng, nâng cao niềm vui và sự hài lòng chung khi tham gia cuộc thi.

2.4. Are people born competitive?

People’s inclination towards competitiveness can vary from person to person, and it is a combination of both nature and nurture. Some individuals may display competitive traits from an early age due to inherent personality traits, while others might develop a competitive nature over time through experiences and external influences. Factors like upbringing, environment, and personal experiences can shape one’s competitive tendencies. So, while some people may have a natural inclination towards competitiveness, it is not an inherent quality in all individuals.

Dịch:

Xu hướng của mọi người đối với khả năng cạnh tranh có thể thay đổi từ người này sang người khác, và đó là sự kết hợp của cả bản chất và sự nuôi dưỡng. Một số cá nhân có thể thể hiện những đặc điểm cạnh tranh ngay từ khi còn nhỏ do những đặc điểm tính cách vốn có, trong khi những người khác có thể phát triển bản chất cạnh tranh theo thời gian thông qua kinh nghiệm và ảnh hưởng bên ngoài. Các yếu tố như giáo dục, môi trường và kinh nghiệm cá nhân có thể hình thành xu hướng cạnh tranh của một người. Vì vậy, trong khi một số người có thể có khuynh hướng tự nhiên về khả năng cạnh tranh, thì đó không phải là phẩm chất vốn có ở tất cả các cá nhân.

2.5. Why is competition good when doing business?

Competition in business is beneficial because it drives innovation, efficiency, and customer-focused approaches. When businesses compete, they are motivated to develop better products and services, constantly seeking ways to stand out in the market. This leads to technological advancements, improved customer experiences, and competitive pricing. Competition also keeps businesses accountable, as they strive to meet customer demands and exceed their competitors’ offerings. In the end, this healthy competition benefits consumers by providing a wide range of choices and driving overall improvements in the business landscape.

Dịch:

Cạnh tranh trong kinh doanh là có lợi vì nó thúc đẩy sự đổi mới, hiệu quả và cách tiếp cận tập trung vào khách hàng. Khi các doanh nghiệp cạnh tranh, họ có động lực để phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, không ngừng tìm cách để nổi bật trên thị trường. Điều này dẫn đến những tiến bộ công nghệ, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và giá cả cạnh tranh. Cạnh tranh cũng khiến các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi họ cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vượt xa các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, sự cạnh tranh lành mạnh này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn và thúc đẩy những cải tiến tổng thể trong bối cảnh kinh doanh.

Hy vọng với bài mẫu band 7.5 về Describe a game you enjoyed playing when you were younger – Đề thi IELTS Speaking ngày 10.07.2023 cùng với nhiều từ vựng hay phía trên sẽ giúp bạn nắm được các trả lời ghi điểm cao trong phần thi IELTS Speaking sắp tới của mình nhé. Chúc các bạn luyện IELTS Speaking thành công

🔔 Tham khảo: Bài tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất được cập nhật từ IDP và BC


Nếu các bạn đang tìm cho mình một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!