IELTS CITY

Bộ Forecast IELTS Speaking quý 3 năm 2023 (Có bài mẫu)

Đã đến quý 3 của năm 2023 rồi. IELTS CITY xin gửi đến các bạn bộ đề dự đoán Forecast IELTS Speaking quý 3 2023 (Từ tháng 9 cho đến tháng 12) mới nhất để các bạn có thể nắm bắt được xu hướng ra đề và chuẩn bị thật tốt cho đợt thi speaking sắp tới của mình nhé!

Xem lại các bộ Forecast gần đây:

Bộ đề dự đoán Forecast IELTS Speaking quý 3 2023
Bộ đề dự đoán Forecast IELTS Speaking quý 3 2023

[Hot] Download ngay Ebook Tổng hợp bài mẫu giải đề thi IELTS Speaking 2023 chi tiết nhất: TẠI ĐÂY!
(Xem hướng dẫn lấy mật khẩu giải nén file TẠI ĐÂY)

1. Forecast IELTS Speaking Part 1 quý 3 2023

Dưới đây sẽ tổng hợp các topic trong bộ đề dự đoán IELTS Speaking part 1 quý 3 2023 đầy đủ nhất!

Trước khi tham khảo đề, bạn có thể xem qua bài viết hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 1 đơn giản mà hiệu quả nhé!

Robots

 • Are robots important?
 • Would robots affect people’s life?
 • Have you ever watched a movie about robots?
 • should we let a robot drive for us for long journeys?
 • What can robots do for you at home?

💬 Tham khảo: Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 – Robots

Fixing things

 • Can you fix things?
 • Did anybody teach you to fix things when you were a child?
 • Do you think it is necessary for people to learn to fix things?
 • What do you do when a thing is broken and cannot be fixed?

💬 Tham khảo: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Fixing things

Helping others

 • Do you usually help people around you?
 • How do you help people around you, such as neighbors, family, and friends?
 • Do your parents teach you how to help others?
 • Did your parents help you a lot when you were young?

💬 Tham khảo: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Helping others

Work or Study

 • Do you work or study?
 • Your major?
 • What do you want to do in the future?
 • How much time do you spend for your work?
 • How do you improve your knowledge?
 • What do you like about your job?
 • Have you known your friends for long time?
 • Do you find difficult to spend time with your friends?
 • Was it easy for you to concentrate when you were small?

💬 Tham khảo: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Work and Study

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Traveling

 • Do you like traveling?
 • How often you do you go traveling?
 • Where do you usually travel?
 • How do you feel when you are traveling?

Chatting

 • Do you like chatting with friends?
 • What do you usually chat about with friends?
 • Do you prefer to chat with a group of people or with only one friend
 • Do you prefer to communicate face-to-face or via social-media?
 • Do you argue with friends?

Accomodation

 • Do you live in a house or an apartment?
 • Do you prefer living in a house or a flat?
 • What is your favorite room in your home? Why?
 • What part of your home do you like the most?
 • Would you change anything about your home? Why / why not?
 • Would you like to move to a different home in the future?
 • How is your apartment decorated?
 • Do you plan to live there for a long time?
 • Do you have a garden?
 • Are there many amenities near your home?

Wild animals

 • Are there wild animal in your country?
 • Do you enjoy visiting to the zoo?
 • Which wild animal would you like to see?
 • Do you like watching TV programs about wild animals?
 • Did you learn something about wild animals from school?
 • In which country do you think you can see many wild animals?
 • What’s your favourite wild animal?

Day-off

 • When was the last time you had a few days off?
 • Do you usually spend you days off with your family or friends?
 • What would you like to do if you had a day off tomorrow?
 • What do you usually do when you have days off?

Teachers

 • Do you want to be a teacher in the future?
 • What were your primary school teachers like?
 • Do you remember one of your teachers?

Dreams and Ambition

 • What was your childhood dream?
 • Are you the kind of person who sticks to dreams?
 • What is your dream job?
 • Do you think you are an ambitious person?

Weekend

 • Do you like weekends?
 • What do you usually do on weekends? Do you study or work?
 • What did you do last weekends?
 • Do you make plans for your weekends?
 • How do you usually spend your weekends?
 • Which is your favourite part of the weekend?
 • Do you think your weekends are long enough?
 • How important do you think it is to have free time on the weekends?

Concentration

 • Is it difficult for you to stay focused on something?
 • When is it hard to concentrate?
 • What may distract you when you are trying to stay focused?
 • In what situations do you need to concentrate?
 • When do you need to be focused?
 • What do you do to improve concentration?
 • Is it easy for you to do two things simultaneously?
 • What do you do to help you concentrate?
 • Do you think meditation helps in increasing concentration?
 • How does meditation develop your focus?
 • What are the factors affecting concentration?

School

 • How old were you when you started school?
 • What was your best subject in school?
 • What did you like about your school?
 • Do you like your teachers?
 • Have you ever returned to see your old school again?
 • Are you still in contact with any of the friends you had in primary school?

💬 Tham khảo bài mẫu: Talk about your school – IELTS Speaking Part 1,2,3

Ice cream

 • Do you like ice cream?
 • Did you eat ice cream when you were a child?
 • Are there shops selling ice cream near the place where you live?
 • Can you make ice cream yourself?
 • Are there shops selling ice cream near where you live?

Small business

 • Do you know many small businesses where you live?
 • How often do you shop at small businesses?
 • Do you prefer buying things in big companies or small businesses?
 • Have you ever worked in small businesses?
 • Would you prefer to work for a small business or a large business?
 • Have you ever thought about starting your own business?

Fishing

 • Is fishing popular in your country?
 • Do you like eating fish?
 • Have you ever been to a place where there are lots of fish around you?
 • Have you seen any movies with lots of fish?

Map

 • Do you often use maps?
 • Do you use paper maps?
 • How often do you use maps on your phone?
 • Do you have maps at home?

Area you live

 • Do you like the area that you live in?
 • How long have you been living here?
 • What are some changes in the area recently?
 • Where do you like to go in that area?
 • Which neighborhood are you living in?
 • Do you know any famous people in your area?

Hometown

 • Where is your hometown?
 • What do you like most about your hometown?
 • What do you not like about it?
 • Would you prefer to live somewhere else?

💬 Tham khảo bài mẫu: Talk about your hometown – IELTS Speaking Part 1,2,3

Jewelry

 • Do you like jewelry?
 • What type of jewelry do you like?
 • Do you wear any jewelry?
 • How often do you wear jewelry?
 • Do you usually buy jewelry?
 • Why do you think some people wear a piece of jewelry for a long time?

Clothes

 • What kinds of clothes do you usually wear?
 • What kinds of clothes do other people wear?
 • Do you think clothes are important to people? (Why?/Why not?)
 • Did you have any special clothes to wear when you were a child? Did you like them?
 • Would you ever spend a lot of money on clothes?

Running

 • Do you go running a lot?
 • Where do you usually go running?
 • When was the last time you went running?
 • What do you think of running as a sport?

Transport

 • How do you go to work/school?
 • What’s the most popular means of transportation in your hometown?
 • How far is it from your home to work/school?
 • Do you think people will drive more in the future?

2. Forecast IELTS Speaking Part 2 & 3 quý 3 2023

Sau đây IELTS CITY sẽ chia sẻ dự đoán đề IELTS Speaking Part 2 và Part 3 trong quý 3 năm 2023 với bài mẫu đính kèm. Cùng tiếp tục theo dõi nào!

💡 Bạn có thể review lại 2 bài hướng dẫn sau đây trước khi bắt tay vào luyện đề nhé:

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Person who has interesting ideas

Part 2: Describe a person who has interesting ideas or opinions.

You should say:

 • Who this person is
 • How you know this person
 • What interesting ideas/opinions he or she has

And explain why you think his/her ideas are interesting.

Tham khảo bài mẫu: Describe a person who has interesting ideas or opinions

Part 3:

 1. When do children begin to have their own ideas?
 2. Why are there more and more differences between children and their parents these day?
 3. What are the advantages and disadvantages of setting rules for children?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Sportsperson

Part 2: Describe a sportsperson you admire.

You should say:

 • Who the person is?
 • What sport he or she does
 • When did you first hear about this person?

And explain why do you admire him or her?

Tham khảo bài mẫu: Describe a sportsperson you admire

Part 3:

 1. Do young people in your nation like physical activity?
 2. How important do you see physical education classes will be? Why?
 3. To what extent do you believe children’s physical education programs influence their maturation?
 4. How often do Indians exercise, and what kinds of activities do they enjoy?
 5. What is the reason behind the scarcity of great athletes?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Ideal house

Part 2: Describe your ideal house.

You should say:

 • where it is
 • what it looks like
 • when you would like to live in

And explain why you would like to live in it

💬 Tham khảo bài mẫu: Describe your ideal house

Part 3:

 1. What kinds of houses are popular in your country?
 2. What are the disadvantages of living in an old house?
 3. Is a place important to people? How?
 4. What kind of apartment is the most popular in your country?
 5. What are the differences between the houses that young people and old people live in?
 6. What are the differences between houses and apartments?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Incorrect information

Part 2: Describe an occasion when you got incorrect information.

You should say:

 • When you got it
 • How you got it
 • How you found it was incorrect

And how you felt about it

💬Tham khảo bài mẫu: Describe an occasion when you got incorrect information

Part 3:

 1. What kinds of people often give give information?
 2. What’s the difference between sending information through call and sending emails? Is it easier to send emails or to call?
 3. How to know if the information is accurate?
 4. Why are big media companies are more trustworthy?
 5. Why there are people don’t trust news by big companies? News by government,…?
 6. Why people don’t trust news on social media?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Old person

Part 2: Describe an interesting old person you have met.

You should say:

 • Who this person is
 • When/where you met this person
 • What you did with this person

And explain why you think this person is interesting

💬Tham khảo bài mẫu: Describe an interesting old person you have met

Part 3:

 1. What should old people teach young people?
 2. What should young people teach the elderly?
 3. What is the subject that the age groups often talk to each other about?
 4. People are following more personal trends, what do you think?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Happy childhood event

Part 2: Describe a happy childhood event you remember.

You should say:

 • what it is
 • when it happened
 • how you felt at the time

And explain why you remember this particular occasion.

💬 Tham khảo bài mẫu: Describe a happy childhood event you remember

Part 3:

 1. How do childhood experiences contribute to a person’s overall happiness in adulthood?
 2. In what ways can happy childhood memories impact a person’s emotional well-being?
 3. Do you think it’s important for parents to create opportunities for their children to have memorable experiences? Why or why not?
 4. Can you discuss any long-term effects of positive childhood experiences on family relationships?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Game

Part 2: Describe a game you enjoyed playing when you were younger.

You should say:

 • What it was
 • Where and when you played it
 • How you played it

And explain why you enjoyed playing it.

💬 Tham khảo bài mẫu: Describe a game you enjoyed playing when you were younger

Part 3:

 1. Do you think all people care about prizes when taking part in a competition?
 2. Is it good for people to enter a competition?
 3. Is it a good thing to give prizes to people who won a competition? Why?
 4. Are people born competitive?
 5. Why is competition good when doing business?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: A Book you have recently read

Part 2: Describe a book you have recently read.

You should say:

 • what kind of book it is
 • what it is about
 • what sort of people would enjoy it

And explain why you liked it.

Part 3:

 1. What should parents do to encourage their children to read books?
 2. Why do adults still have to read books?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Water Sport

Part 2: Describe a water sport you would like to try in the future.

You should say:

 • What is it
 • Where you will do it
 • Whether it is easy or difficult
 • Why would you like to try it

Tham khảo bài mẫu: Describe a water sport you would like to try in the future

Part 3:

 1. Which is the most popular water sport in your country?
 2. Why do people like to do things near water?
 3. Do you think schools should teach students to swim and why?
 4. Are there many schools teaching swimming?
 5. Do you think it is necessary for everyone to learn to swim?
 6. Do you think the government should spend money on developing facilities for water sports?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Electronic equipment

Part 2: Describe a piece of electronic equipment that you find useful.

You should say:

 • what it is
 • how you learned to use it
 • how long you have had it

and explain why you find this piece of electronic equipment useful.

Part 3:

 1. What kinds of machine are used for housework in modern homes in your country?
 2. How have these machines benefited people? Are there any negative effects of using them?
 3. Do you think all new homes will be equipped with household machines in the future? Why?
 4. What kinds of equipment do most workers need to use in offices today?
 5. How have developments in technology affected employment in your country?
 6. Some people think that technology has brought more stress than benefits to employed people nowadays. Would you agree or disagree? Why?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Piece of Clothing

Part 2: Describe a piece of clothing you enjoy wearing.

 • Where you got it
 • Do you often dress it
 • When you wear it

And explain why it is your favorite clothing.

Part 3:

 1. What’s the difference between the dressing style of young people and old people in your country?
 2. Do you think students like to wear uniforms?
 3. When do people wear formal clothes?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Tourist attraction

Part 2: Describe a tourist attraction you once visited.

You should say:

 • What the attraction was
 • When you visited it
 • Why you went there
 • You enjoyed the visit or not

Part 3:

 1. What are the most popular tourist attractions in your country?
 2. How do the types of tourist attractions that younger people like to visit compare with those that older people like to visit?
 3. Do you agree that some tourist attractions (e.g. national museums/galleries) should be free to visit?
 4. Why is tourism important to a country?
 5. What are the benefits to individuals of visiting another country as tourists?
 6. How necessary is it for tourists to learn the language of the country they’re visiting?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: City to stay for a short time

Part 2: Describe another city you would like to stay for a short time.

You should say:

Where the city is

 • Why you want to go there
 • Whom you will go there with
 • What you will do there

And explain why you will stay there just for a short time

Part 3

 • Why do people sometimes go to other cities or other countries to travel?
 • Why are historical cities popular?
 • Why do places with historical sites develop the tourism industry more actively?
 • Do you think tourists may come across bad things in other cities?
 • Do most people like planned traveling?
 • Why is the noise pollution worse in tourism cities than in other cities?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Late for meeting

Part 2: Describe a time when you missed or were late for an important meeting/event.

You should say:

 • When it happened
 • What happened
 • Why you missed/were late for it

And explain how you felt about this experience

Part 3

 • Are you a punctual person?
 • Do you think it is important to be on time?
 • Do you always avoid being late?
 • Why are people often late for meetings or appointments?
 • Are people in your country often late for meetings?
 • Do you think people are born with time management skills or they can develop them?

Bộ đề Forecast IELTS Speaking chủ đề: Person who enjoy cooking for others

Part 2: Describe a person who enjoys cooking for others.

You should say:

 • Who this person is
 • What he/she likes to cook
 • Who he/she cooks for

And explain why he/she enjoys cooking

Tham khảo bài mẫu: Describe a person who enjoys cooking for others

Part 3:

 1. What do we need to prepare when we need to cook?
 2. Do you agree that food is an important part of Chinese festivals and ceremonies?
 3. Should students learn to cook at school?
 4. Do you think cooking should be a compulsory or an elective course? Why?

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đến bạn trọn bộ Forecast IELTS Speaking quý 3 năm 2023 mới nhất. Hy vọng rằng với bộ đề dự đoán này, bạn sẽ nắm được xu hướng ra đề quý 3 và chuẩn bị tốt nhất cho lần thi IELTS Speaking sắp tới trong 2023 nhé!

Ngoài việc luyện theo bộ đự đoán đề IELTS Speaking quý 3 2023, bạn cũng nên kết hợp theo dõi bộ đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất từ IDP và BC được tổng hợp bởi IELTS CITY để nắm được xu hướng ra đề chính xác nhất nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!