IELTS CITY

Describe a person who always has interesting ideas or opinions – Bài mẫu Speaking Part 2,3

Describe a person who always has interesting ideas or opinions là đề bài thuộc topic Describe a person. Với đề này, chúng ta sẽ nói về một người mà có những sáng kiến mà bạn thấy thú vị và ấn tượng. Để có thể xử lý đề bài này một cách mượt mà, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý và bài mẫu hay phía sau nhé!

Bài mẫu Describe a person who has interest ideas and opinions - IELTS Speaking Part 2,3
Bài mẫu Describe a person who has interest ideas and opinions – IELTS Speaking Part 2,3

1. Đề bài IELTS Speaking Part 2

Describe a person who always has interesting ideas or opinions

You should say:

 • Who this person is
 • What this person does
 • How you know him/her

And explain why you think his/her ideas and opinions are interesting

📝 Hướng dẫn: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2

Dàn bài

I. Introduction

 • Introduction to your wife, Jane
 • Mention her background in architecture and her passion for design
Describe a person who has interest ideas and opinions - My wife
Describe a person who has interest ideas and opinions – My wife

II. Description of Your Wife’s Ideas

 • Discuss Jane’s unique talent for interior design
 • Emphasize her ability to blend design elements effectively
 • Mention her focus on balance and functionality in room design

III. How You Know Your Wife

 • Describe your history with Jane, mentioning that you met in college
 • Highlight her passion for design and how it has influenced your living spaces

IV. What Makes Her Ideas Interesting

 • Discuss the intriguing aspects of Jane’s design concepts
 • Emphasize her emphasis on practicality and comfort
 • Talk about her ability to seamlessly blend modern and rustic elements
 • Explain how her ideas transform both aesthetics and atmosphere

V. Conclusion

 • Summarize your admiration for Jane’s creative ideas
 • Reiterate that her talents have made your living spaces much nicer

Bài mẫu 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

When it comes to describing a person with interesting opinions, I really want to talk about my wife, Jane. She is a person with an exceptional knack for making living spaces more appealing and inviting. Her creative ideas and innovative approach to interior design have truly transformed our home.

Jane’s background is in architecture, and her passion for design has always been evident. She has a remarkable talent for envisioning the potential of a room and turning it into a cozy and aesthetically pleasing space. What sets her apart is her ability to blend various design elements harmoniously, from color schemes and furniture choices to lighting and decorative accents.

I have had the privilege of knowing Jane for over a decade. We first met in college, where we both pursued our respective fields of study. Her interest in design was immediately apparent, and it was not long before her exceptional ideas began to make our shared living spaces more beautiful.

One of the many aspects of Jane’s ideas that I find intriguing is her emphasis on balance and functionality. She believes that a room should not only be visually appealing but also practical and comfortable. Jane’s innovative concepts often involve using space-saving furniture, maximizing natural light, and incorporating elements of nature into our home. Her ability to create a seamless blend of modern and rustic design elements is truly captivating.

Jane’s ideas on making a room nicer are both inspiring and unique. She encourages me to think differently about the spaces we inhabit and consider how small changes can have a significant impact on our daily lives. Her attention to detail, from the choice of artwork to the arrangement of furniture, is exceptional. Jane’s ideas not only transform our rooms aesthetically but also enhance the overall atmosphere, making our home a more pleasant place to live.

In conclusion, my wife Jane is a person with extraordinary ideas for making living spaces more attractive and comfortable. Her architectural background and passion for design, along with her unique approach to blending aesthetics and functionality, have turned our home into a beautiful and welcoming environment. I admire her creative ideas and believe that her talents in interior design truly make our living spaces much nicer.

Bản dịch (Click để xem)

Khi nói đến việc miêu tả một người có những quan điểm thú vị, tôi thực sự muốn nói về vợ tôi, Jane. Cô ấy là một người có sở trường đặc biệt trong việc làm cho không gian sống trở nên hấp dẫn và hấp dẫn hơn. Những ý tưởng sáng tạo và cách tiếp cận sáng tạo của cô ấy trong thiết kế nội thất đã thực sự thay đổi ngôi nhà của chúng tôi.

Nền tảng của Jane là về kiến ​​trúc và niềm đam mê thiết kế của cô luôn thể hiện rõ ràng. Cô ấy có tài năng đáng chú ý trong việc hình dung tiềm năng của một căn phòng và biến nó thành một không gian ấm cúng và có tính thẩm mỹ. Điều khiến cô trở nên khác biệt là khả năng kết hợp hài hòa các yếu tố thiết kế khác nhau, từ cách phối màu và lựa chọn đồ nội thất cho đến các điểm nhấn trang trí và ánh sáng.

Tôi đã có vinh dự được biết Jane hơn một thập kỷ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở trường đại học, nơi cả hai chúng tôi đều theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu tương ứng của mình. Niềm đam mê thiết kế của cô ấy ngay lập tức thể hiện rõ ràng và không lâu sau, những ý tưởng đặc biệt của cô ấy bắt đầu khiến không gian sống chung của chúng tôi trở nên đẹp hơn.

Một trong nhiều khía cạnh trong ý tưởng của Jane mà tôi thấy hấp dẫn là sự nhấn mạnh của cô ấy vào sự cân bằng và chức năng. Cô tin rằng một căn phòng không chỉ phải hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn phải thiết thực và thoải mái. Các ý tưởng sáng tạo của Jane thường liên quan đến việc sử dụng đồ nội thất tiết kiệm không gian, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và kết hợp các yếu tố thiên nhiên vào ngôi nhà của chúng ta. Khả năng tạo ra sự pha trộn liền mạch giữa các yếu tố thiết kế hiện đại và mộc mạc của cô thực sự rất quyến rũ.

Ý tưởng của Jane về việc làm cho căn phòng đẹp hơn vừa truyền cảm hứng vừa độc đáo. Cô ấy khuyến khích tôi suy nghĩ khác biệt về không gian chúng ta sinh sống và xem xét những thay đổi nhỏ có thể tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào. Sự chú ý của cô đến từng chi tiết, từ việc lựa chọn tác phẩm nghệ thuật đến cách sắp xếp đồ nội thất, đều thật đặc biệt. Ý tưởng của Jane không chỉ biến đổi căn phòng của chúng tôi về mặt thẩm mỹ mà còn nâng cao bầu không khí tổng thể, khiến ngôi nhà của chúng tôi trở thành một nơi dễ chịu hơn để sống.

Tóm lại, vợ tôi Jane là một người có những ý tưởng phi thường trong việc biến không gian sống trở nên hấp dẫn và thoải mái hơn. Nền tảng kiến ​​trúc và niềm đam mê thiết kế của cô ấy, cùng với cách tiếp cận độc đáo của cô ấy để kết hợp giữa thẩm mỹ và chức năng, đã biến ngôi nhà của chúng tôi thành một môi trường đẹp đẽ và thân thiện. Tôi ngưỡng mộ những ý tưởng sáng tạo của cô ấy và tin rằng tài năng thiết kế nội thất của cô ấy thực sự khiến không gian sống của chúng ta đẹp hơn rất nhiều.

Từ vựng highlight

 • Knack (n): Khả năng
 • Aesthetically (adv): một cách mỹ thuật
 • Aesthetics (n): Thẩm mỹ
 • Harmoniously (adv): Hòa hợp
 • Space-saving (adj): Tiết kiệm không gian
 • Blend (v): Kết hợp
 • Intriguing (adj): Hấp dẫn
 • Atmosphere (n): Bầu không khí
 • Emphasis (n): Nhấn mạnh

Bạn có thể tham khảo một bài mẫu khác tại video sau:

2. Câu hỏi IELTS Speaking Part 3

📝 Hướng dẫn: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3

2.1. When do children begin to have their own ideas?

Children typically begin to have their own ideas and thoughts at a relatively young age. It’s a gradual process that usually starts during the early years of childhood, around the age of 2 or 3. At this stage, they become more aware of their surroundings and begin to express their preferences, opinions, and desires. As they grow and gain more exposure to the world, their ideas and thoughts continue to develop and become more complex.

Bản dịch (Click để xem)

Trẻ em thường bắt đầu có những ý tưởng và suy nghĩ của riêng mình khi còn khá nhỏ. Đó là một quá trình dần dần thường bắt đầu trong những năm đầu đời, khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Ở giai đoạn này, trẻ nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh và bắt đầu bày tỏ sở thích, ý kiến ​​và mong muốn của mình. Khi chúng lớn lên và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới, các ý tưởng và suy nghĩ của chúng tiếp tục phát triển và trở nên phức tạp hơn.

Từ vựng:

 • Gradual (adj): Dần dần
 • Preferences (n): Sở thích
 • Complex (adj): Phức tạp
 • Exposure (n): Tiếp xúc

2.2. Why are there more and more differences between children and their parents these day?

The increasing differences between children and their parents in recent years can be attributed to several factors. Firstly, the rapid pace of technological advancement has given today’s children access to a wide range of information and influences, often beyond what their parents experienced during their own childhood. This exposure can lead to varying perspectives and interests. Additionally, societal changes, such as shifts in cultural norms and values, have created generational gaps. Moreover, the education system has evolved, and the way children are taught and encouraged to think critically has changed over time. These factors collectively contribute to the growing divergence in ideas and attitudes between children and their parents.

Bản dịch (Click để xem)

Sự khác biệt ngày càng tăng giữa trẻ em và cha mẹ chúng trong những năm gần đây có thể là do một số yếu tố. Thứ nhất, tốc độ tiến bộ công nghệ nhanh chóng đã giúp trẻ em ngày nay tiếp cận được nhiều loại thông tin và ảnh hưởng, thường vượt xa những gì cha mẹ chúng đã trải qua trong thời thơ ấu của chúng. Sự tiếp xúc này có thể dẫn đến những quan điểm và sở thích khác nhau. Ngoài ra, những thay đổi xã hội, chẳng hạn như sự thay đổi trong các chuẩn mực và giá trị văn hóa, đã tạo ra khoảng cách thế hệ. Hơn nữa, hệ thống giáo dục đã phát triển và cách trẻ em được dạy và khuyến khích tư duy phản biện cũng thay đổi theo thời gian. Những yếu tố này cùng nhau góp phần tạo nên sự khác biệt ngày càng tăng về ý tưởng và thái độ giữa trẻ em và cha mẹ chúng.

Từ vựng:

 • Attribute (v): Quy cho là
 • Technological (adj): Công nghệ
 • Generational (adj): Theo thế hệ
 • Divergence (n): Sự khác biệt
 • Think Critically (phr.): Tư duy phản biện

2.3. What are the advantages and disadvantages of setting rules for children?

Setting rules for children has both advantages and disadvantages. On the positive side, rules provide a sense of structure and discipline, which is essential for a child’s development. They teach children important values, responsibility, and consequences for their actions. Rules also help maintain order and safety within the family environment. Furthermore, they can foster a sense of routine, which is comforting for children and helps them develop good habits.

However, there are disadvantages as well. Excessive or overly strict rules can stifle a child’s creativity and independence. It’s crucial to strike a balance between rules and allowing children to explore, make mistakes, and learn from experience. Overly rigid rules can lead to rebellion or frustration in children. Moreover, it’s important for parents to explain the reasons behind rules, as this helps children understand and appreciate the importance of those rules. Ultimately, the key is to have clear, reasonable, and age-appropriate rules that facilitate a child’s development and well-being while allowing room for personal growth.

Bản dịch (Click để xem)

Việc đặt ra các quy tắc cho trẻ có cả ưu điểm và nhược điểm. Về mặt tích cực, các quy tắc mang lại ý thức về cấu trúc và kỷ luật, điều này rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Họ dạy trẻ những giá trị quan trọng, trách nhiệm và hậu quả cho hành động của chúng. Các quy tắc cũng giúp duy trì trật tự và an toàn trong môi trường gia đình. Hơn nữa, chúng có thể nuôi dưỡng ý thức về thói quen, điều này mang lại niềm an ủi cho trẻ và giúp chúng phát triển những thói quen tốt.

Tuy nhiên, cũng có những nhược điểm. Những quy định quá nghiêm ngặt hoặc quá nghiêm ngặt có thể kìm hãm sự sáng tạo và tính độc lập của trẻ. Điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa các quy tắc và cho phép trẻ khám phá, mắc lỗi và học hỏi kinh nghiệm. Những quy định quá cứng nhắc có thể dẫn đến sự nổi loạn hoặc thất vọng ở trẻ. Hơn nữa, điều quan trọng là cha mẹ phải giải thích lý do đằng sau các quy tắc đó, vì điều này giúp trẻ hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của những quy tắc đó. Cuối cùng, điều quan trọng là phải có các quy tắc rõ ràng, hợp lý và phù hợp với lứa tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ đồng thời cho phép có không gian cho sự phát triển cá nhân.

Từ vựng:

 • Discipline (n): Kỷ luật
 • Excessive (adj): Quá mức
 • Crucial (adj): Quan trọng
 • Stifle (v): Ngăn chặn
 • Rigid (adj): Sự cứng nhắc

Hy vọng với dàn ý và bài mẫu Describe a person who always has interesting ideas or opinions trên sẽ giúp bạn nắm được cách triển khai ý và trả lời điểm cao khi gặp chủ đề này. IELTS CITY chúc các bạn luyện thi IELTS Speaking thành công!

Tham khảo:


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS chất lượng và uy tín tại khu vực TP.HCM, bạn có thể tham khảo các khóa luyện thi IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!