IELTS CITY

Describe a friend from your childhood – IELTS Speaking Part 2,3

Đề thi IELTS Speaking ngày 03/12/2022 với chủ đề Describe a friend from your childhood thuộc dạng Describe a person. Chủ đề mô tả người này khá quen thuộc, thường xuyên xuất hiện ở đề thi IELTS Speaking Part 2. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu dưới đây và note lại một số từ vựng quan trọng nhé!

Describe a childhood friend - Đề thi IELTS Speaking ngày 03.12.2022
Describe a childhood friend – Đề thi IELTS Speaking ngày 03.12.2022

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 03/12/2022

Part 2: Describe a friend from your childhood.
You should say:
– Who this person is?
– How did you become friends with this person?
– What kinds of things do you like to do with this person?
– Explain why you like him/her.

Đề bài tương tự:

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

The fantastic thing about friendship is how it may change and improve each person’s life. I, too, have been endowed with a superb set of pals throughout my life, especially in my younger years. Many individuals who were that close to me come to mind, but Tam stands out as the closest.

For a large portion of my childhood, he was my best friend. We initially met when I was six years old. He lived just down the street from us in the same neighborhood. On the first day of kindergarten, I made his acquaintance. I had been strolling about aimlessly when he approached me and inquired whether I was a local. When we did end up talking, we uncovered a great deal of common ground. They hit it off immediately and became good friends for the next 10 years until his family moved across the country.

Our ideas and passions were entirely congruent. We had a passion for many different activities, including, but not limited to, video gaming, comic book collecting, animation, and literature. There was a period when we did almost everything together, from going to class to playing sports. We also spent much time in each other’s homes, playing and doing homework.

It was our shared goal to enter the field of teaching as professionals someday. We had the same taste in everything from food to dressings. This bond meant so much to me that I frequently considered him more of a brother than a friend. Of all the youngsters in the area, he was the one I spent the most time with. No one else was there except him. One of the best parts is that I still cherish and remember the times we spent together.

Từ vựng

  • initially (adv): lần đầu tiên
  • acquaintance (n): người quen
  • strolling (v): đi dạo
  • aimlessly (adv): không có mục đích
  • common ground: điểm chung
  • congruent (adj): phù hợp
  • the same taste: chung sở thích
  • bond (n): mối liên kết, liên hệ, sự gắn kết

Bản dịch

Điều tuyệt vời về tình bạn là nó có thể thay đổi và cải thiện cuộc sống của mỗi người như thế nào. Tôi cũng vậy, đã được trời phú cho một nhóm bạn tuyệt vời trong suốt cuộc đời mình, đặc biệt là trong những năm còn trẻ. Nhiều người thân thiết với tôi đến như vậy, nhưng Tâm nổi bật là người thân nhất.

Trong phần lớn thời thơ ấu của tôi, anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi tôi sáu tuổi. Anh ấy sống ngay dưới phố với chúng tôi trong cùng một khu phố. Vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi đã làm quen với anh ấy. Tôi đang đi dạo không mục đích thì anh ấy đến gần và hỏi tôi có phải người địa phương không. Khi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm chung. Họ ăn ý ngay lập tức và trở thành bạn tốt của nhau trong bảy năm tiếp theo cho đến khi gia đình anh ấy chuyển đến khắp đất nước.

Ý tưởng và niềm đam mê của chúng tôi hoàn toàn phù hợp. Chúng tôi có niềm đam mê với nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở trò chơi điện tử, sưu tầm truyện tranh, hoạt hình và văn học. Có khoảng thời gian chúng tôi làm hầu hết mọi việc cùng nhau, từ việc đến lớp cho đến chơi thể thao. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian ở nhà nhau, chơi và làm bài tập về nhà.

Mục tiêu chung của chúng tôi là một ngày nào đó sẽ tham gia vào lĩnh vực giảng dạy với tư cách là những chuyên gia. Chúng tôi có cùng sở thích về mọi thứ, từ thức ăn đến nước xốt. Mối quan hệ này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi đến nỗi tôi thường coi anh ấy như một người anh hơn là một người bạn. Trong tất cả đám thanh niên trong vùng, anh ấy là người tôi chơi thân nhiều nhất. Không có ai khác ở đó ngoại trừ anh ta. Một trong những điều tuyệt vời nhất là tôi vẫn trân trọng và nhớ về khoảng thời gian chúng tôi đã trải qua cùng nhau.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 03/12/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Why should young children have friends from childhood?

Having childhood pals is an excellent approach for children to discover the world and themselves. Children’s social, cognitive, linguistic, and emotional development is considerably facilitated by their interactions during preschool and early school. In addition, the benefits of having a friend as a child are identical to those of having a friend as an adult.

Developing good friendships may benefit a child’s sense of belonging, security, and capacity to manage stress. According to child psychologists, having friends as a youngster facilitates enjoyment and adaptation to new settings.

Dịch:

Có bạn thời thơ ấu là một cách tiếp cận tuyệt vời để trẻ khám phá thế giới và bản thân. Sự phát triển về mặt xã hội, nhận thức, ngôn ngữ và cảm xúc của trẻ em được tạo điều kiện thuận lợi đáng kể nhờ các tương tác của chúng trong thời gian đi học mẫu giáo và tiểu học. Ngoài ra, lợi ích của việc có bạn khi còn nhỏ cũng giống như lợi ích của việc có bạn khi trưởng thành.

Phát triển tình bạn tốt có thể mang lại lợi ích cho trẻ cảm giác thân thuộc, an toàn và khả năng kiểm soát căng thẳng. Theo các nhà tâm lý học trẻ em, việc có bạn bè khi còn nhỏ sẽ tạo điều kiện cho trẻ thích thú và thích nghi với môi trường mới.

2.2. Why should we have friends?

I feel that everyone needs friends since a friend is someone who shares your values or hobbies. Friends, as companions in our search for a meaningful life, help us avoid emotions of isolation and loneliness. They may provide us with emotional support, wise advice, or encouragement to pursue our hobbies and objectives in times of need. In a nutshell, having excellent friends benefits our mental health and life satisfaction.

As professionals and people, we establish relationships with others. Additionally, it is feasible that these links may deepen with time. Depending on where we attend college or work, we may have the chance to make some temporary friends. Regardless of where you meet your lifelong closest friends, you will always have each other forever.

Dịch:

Tôi cảm thấy rằng mọi người đều cần bạn bè vì một người bạn là người chia sẻ các giá trị hoặc sở thích của bạn. Bạn bè, với tư cách là những người bạn đồng hành trong quá trình tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa, giúp chúng ta tránh khỏi cảm giác bị cô lập và cô đơn. Họ có thể cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ về mặt tinh thần, lời khuyên khôn ngoan hoặc khuyến khích chúng tôi theo đuổi sở thích và mục tiêu của chúng tôi trong những lúc cần thiết. Tóm lại, có những người bạn tuyệt vời có lợi cho sức khỏe tinh thần và sự hài lòng trong cuộc sống của chúng ta.

Là những người chuyên nghiệp và mọi người, chúng tôi thiết lập mối quan hệ với những người khác. Ngoài ra, điều khả thi là các liên kết này có thể sâu hơn theo thời gian. Tùy thuộc vào nơi chúng ta theo học đại học hoặc nơi làm việc, chúng ta có thể có cơ hội kết bạn tạm thời. Bất kể nơi nào bạn gặp những người bạn thân nhất suốt đời của mình, bạn sẽ luôn có nhau mãi mãi.

2.3. Is having a few good friends better than many friends?

I feel it is preferable to have a few close pals, whether you are an introvert or an extrovert. The reality is that you cannot be close and intimate with every friend you make. By having many friends, many individuals build connections, yet most, if not all, of these ties, are superficial. What advantage is it to be surrounded by many people if they don’t know you, your objectives, your hobbies, and other things?

Also, would you feel cared for if you have many friends but cannot form meaningful connections with even a few? I believe that being surrounded by numerous people is enticing, yet it is possible to feel lonely in a busy environment!

Dịch:

Tôi cảm thấy tốt hơn là có một vài người bạn thân, cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại. Thực tế là bạn không thể gần gũi và thân mật với mọi người bạn mà bạn kết bạn. Bằng cách có nhiều bạn bè, nhiều cá nhân xây dựng các mối quan hệ, nhưng hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những mối quan hệ này chỉ là bề ngoài. Có lợi gì khi được bao quanh bởi nhiều người nếu họ không biết bạn, mục tiêu, sở thích của bạn và những thứ khác?

Ngoài ra, bạn có cảm thấy được quan tâm nếu bạn có nhiều bạn bè nhưng không thể hình thành các mối quan hệ có ý nghĩa dù chỉ với một vài người? Tôi tin rằng được bao quanh bởi nhiều người thật hấp dẫn, nhưng bạn có thể cảm thấy cô đơn trong một môi trường bận rộn!

2.4. What is it like not to have friends in your childhood?

It is not a pleasant sensation in any way. When you’re a youngster, you want to be loved, but you don’t have the means to stand up for yourself when you’re uncomfortable. The realization that one does not belong, coupled with the observation that other children are congregating without including oneself, is a very upsetting experience.

You go through life believing that you are an oddball who does not deserve anyone’s affection or attention. You would assume that someone with this kind of history would have thicker skin, but in my experience, it didn’t work out that way.

Dịch:

Nó không phải là một cảm giác dễ chịu trong bất kỳ cách nào. Khi bạn còn trẻ, bạn muốn được yêu thương, nhưng bạn không có đủ khả năng để tự bảo vệ mình khi cảm thấy không thoải mái. Việc nhận ra rằng một đứa trẻ không thuộc về mình, cùng với việc quan sát thấy những đứa trẻ khác đang tụ tập mà không bao gồm chúng, là một trải nghiệm rất khó chịu.

Bạn trải qua cuộc đời với niềm tin rằng mình là một kẻ lập dị, không xứng đáng nhận được tình cảm hay sự quan tâm của bất kỳ ai. Bạn sẽ cho rằng ai đó có tiền sử như vậy sẽ có làn da dày hơn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, mọi chuyện không diễn ra như vậy.

2.5. Why is it easier to talk to friends rather than your family?

I believe that your pals can grasp the term understanding much better than your family ever could. Friends and family are two distinct types of relationships, so please understand how I describe them. To be more particular, a family, like parents, cannot conceive of things that are difficult to comprehend based on their comprehension. I’m not implying that families lack this role, but they do have expectations and need specific demonstrations.

It may be compared to a mother wishing for her daughter to continue the family tradition of having three children. On the other hand, a friend will always express support for you if they are a good friend. In addition, friends are less judgemental than family members. They have no preconceived assumptions about you despite having lived with you for many years.

Dịch:

Tôi tin rằng bạn bè của bạn có thể nắm bắt thuật ngữ hiểu biết tốt hơn nhiều so với gia đình bạn. Bạn bè và gia đình là hai loại mối quan hệ riêng biệt, vì vậy hãy hiểu cách tôi mô tả chúng. Cụ thể hơn, một gia đình cũng như cha mẹ không thể quan niệm những điều khó hiểu dựa trên sự hiểu biết của họ. Tôi không ám chỉ rằng gia đình thiếu vai trò này, nhưng họ có kỳ vọng và cần minh chứng cụ thể.

Nó có thể được so sánh với việc một người mẹ muốn con gái mình tiếp tục truyền thống sinh ba con của gia đình. Mặt khác, một người bạn sẽ luôn bày tỏ sự ủng hộ dành cho bạn nếu họ là một người bạn tốt. Ngoài ra, bạn bè ít phán xét hơn các thành viên trong gia đình. Họ không có định kiến ​​nào về bạn dù đã chung sống với bạn nhiều năm.

Bài viết trên đây IELTS CITY đã chia sẻ các bạn bài mẫu và từ vựng highlight về Describe a childhood friend – Đề thi IELTS Speaking ngày 03/12/2022 một cách chỉn chu nhất. Hy vọng bài viết hữu ích để giúp bạn có thêm kiến thức và từ vựng mới trong quá trình ôn luyện IELTS Speaking. Hãy cập nhật ngay xu hướng ra đề và đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật mới nhất và liên tục chỉ có tại IELTS CITY nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!