IELTS CITY

Describe an English lesson that you really enjoyed – Đề thi IELTS Speaking ngày 16/09/2022

Describe an English lesson that you really enjoyed” là đề thi IELTS Speaking ngày 16/09/2022 với yêu cầu bạn mô tả về một bài học Tiếng Anh mà bạn cảm thấy hứng thú. Các bạn cùng tham khảo bài mẫu band 7.5 cùng với những từ vựng highlight được biên soạn bởi đội ngũ học thuật tại IELTS CITY nhé để có thể ghi điểm thật tốt cho dạng đề bài này nhé!

Describe an English lesson that you really enjoyed
Describe an English lesson that you really enjoyed – Bài mẫu IELTS Speaking part 2 ngày 16/09/2022

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 16/09/2022

Part 2: Describe an English lesson that you Really Enjoyed 
You should say:
– When it was
– What it was about
– What happened
– Explain why you liked it

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Dàn ý

I. Introduction

 • Introduction to a memorable English lesson experience in high school
 • Motivation for attending English classes to improve language skills

II. Online English learning setup

 • Assistance from the author’s aunt, an online English teacher
 • Communication through video chats and email for instruction and materials
 • Initial doubts about the effectiveness of the new teaching method

III. Meticulous teaching and effective engagement

 • Successful lesson due to the aunt’s meticulous teaching style
 • Learning new words and clarification of grammatical points
 • Customization of teaching style to match the author’s knowledge level

IV. Engaging activities and stimulating discussions

 • Incorporation of activities to prevent boredom and maintain engagement
 • Stimulation of discussions to broaden knowledge and understanding
 • End-of-lesson quiz to assess the author’s knowledge

V. Increased engagement and online learning benefits

 • Feeling comfortable in class and contributing more to conversations
 • Disagreement with the notion of reduced face-to-face time in online education
 • Efficiency and cost-saving advantages of online learning compared to classroom instruction

VI. Conclusion

 • Reflection on the level of engagement and interest in the online course
 • Appreciation for the aunt’s teaching approach and impact on language skills
 • Acknowledgment of the benefits and effectiveness of online learning

Bài mẫu band 7.5:

Nhấn “➤” để nghe Podcast bài mẫu:

An English lesson where we got to engage in an activity is one of my most memorable experiences from high school. I decided to attend English classes since I believed I could greatly improve my language skills by doing so. I needed assistance, and my aunt happens to be an online English teacher, so I could stay up with the rest of my class. Video chats were the primary means of communication between us, and I was mostly informed of her expectations and provided with course materials via electronic mail. At first, I had my doubts about the new teaching method and wondered whether it could really be any good. The lesson, however, went off without a hitch because of her meticulous teaching.

Though I was able to broaden my horizons in many ways, the one area where I felt most depleted was politics. I learned a lot of new words, and we went over certain grammatical points that could have been unclear at first, such as inversion and articles. She modified her teaching style to accommodate my knowledge, and I was able to take in the whole lesson. She anticipated my impending boredom and made sure her lecture was packed with engaging activities and stimulating discussion. At the end of the presentation, I was given a quick quiz to test my knowledge.

The level of engagement in my online course has been what has kept me interested. It’s been said that students and teachers have less face-to-face time due to online education, but I disagree. When I finally felt comfortable in class, I started contributing more to the conversations. Online learning is more efficient than classroom instruction and also saves money.

Từ vựng:

 • broaden my horizons: mở rộng tầm mắt
 • depleted [adj]: kiệt quệ, mệt mỏi
 • inversion [n]: đảo ngữ
 • modified [v]: sửa đổi, điều chỉnh
 • efficient [adj]: hiệu quả

Tham khảo: Từ vựng IELTS về chủ đề Education (Giáo dục)

Bản dịch:

Một buổi học tiếng Anh mà chúng tôi tham gia vào một hoạt động là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi từ thời trung học. Tôi quyết định tham gia các lớp học tiếng Anh vì tôi tin rằng tôi có thể cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ của mình bằng cách làm như vậy. Tôi cần sự trợ giúp, và dì của tôi là giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến, vì vậy tôi có thể theo kịp phần còn lại của lớp học. Trò chuyện video là phương tiện liên lạc chính giữa chúng tôi và tôi hầu như được thông báo về những mong đợi của cô ấy và được cung cấp tài liệu khóa học qua thư điện tử. Lúc đầu, tôi đã nghi ngờ về phương pháp giảng dạy mới và tự hỏi liệu nó có thực sự tốt hay không. Tuy nhiên, bài học đã diễn ra không gặp chút trở ngại nào nhờ sự giảng dạy tỉ mỉ của cô.

Mặc dù tôi có thể mở rộng tầm nhìn của mình theo nhiều cách, nhưng một lĩnh vực mà tôi cảm thấy kiệt quệ nhất là chính trị. Tôi đã học được rất nhiều từ mới, và chúng tôi đã điểm qua một số điểm ngữ pháp mà ban đầu có thể không rõ ràng, chẳng hạn như đảo ngữ và mạo từ. Cô ấy đã sửa đổi cách giảng dạy của mình để phù hợp với kiến ​​thức của tôi, và tôi có thể tiếp thu toàn bộ bài học. Cô ấy đoán trước được sự buồn chán sắp xảy ra của tôi và đảm bảo rằng bài giảng của cô ấy có nhiều hoạt động hấp dẫn và thảo luận kích thích. Cuối buổi thuyết trình, tôi được làm một bài trắc nghiệm nhanh để kiểm tra kiến ​​thức của mình.

Mức độ tham gia vào khóa học trực tuyến của tôi là điều khiến tôi quan tâm. Người ta nói rằng học sinh và giáo viên có ít thời gian đối mặt hơn do giáo dục trực tuyến, nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng khi tôi cảm thấy thoải mái trong lớp, tôi bắt đầu đóng góp nhiều hơn vào các cuộc trò chuyện. Học trực tuyến hiệu quả hơn so với hướng dẫn trên lớp và cũng tiết kiệm tiền.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 16/09/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Why do people learn foreign languages?

I believe there are many advantages to studying a second language, and here are just a few: First, The development of Alzheimer’s, vascular dementia, and morbus may all be slowed by maintaining a dual-language proficiency and using it on a regular basis.  Additionally, learning a new language helps improve problem-solving abilities by increasing the number of individuals with whom you can talk. This is especially helpful when travelling internationally. In particular, it broadens your horizons by exposing you to other points of view and knowledge. On occasion, the need for translation means that you may have access to material that is not covered by the media in your original language or is reported only after the fact. It’s also useful for spotting mistakes in translated texts.

Dịch:

Tôi tin rằng có nhiều lợi ích khi học ngôn ngữ thứ hai, và đây chỉ là một vài lợi ích: Sự phát triển của bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu và bệnh Morbus đều có thể bị chậm lại bằng cách duy trì khả năng thành thạo hai ngôn ngữ và sử dụng nó một cách thường xuyên. Ngoài ra, học một ngôn ngữ mới giúp cải thiện khả năng giải quyết vấn đề bằng cách tăng số lượng cá nhân mà bạn có thể nói chuyện. Điều này đặc biệt hữu ích khi đi du lịch quốc tế. Đặc biệt, nó mở rộng tầm nhìn của bạn bằng cách cho bạn thấy những quan điểm và kiến ​​thức khác. Đôi khi, nhu cầu dịch thuật có nghĩa là bạn có thể có quyền truy cập vào tài liệu không được các phương tiện truyền thông đưa tin bằng ngôn ngữ gốc của bạn hoặc chỉ được báo cáo sau khi thực tế. Nó hữu ích để phát hiện những lỗi sai trong các văn bản đã dịch.

2.2. What makes a good foreign language teacher?  

Teachers in general, and language teachers in particular, need to meet specific requirements before they can be considered “good.” Of course, first and foremost, one must have extensive experience and a high level of education. It’s commonly stated that “a teacher is only as good as his knowledge is”. Although formal education is not always required for employment, certifications and degrees are essential in the fields of teaching and training. In addition, the ability to communicate effectively is crucial. If one is an eloquent and convincing speaker, he would be able to deliver his teachings with greater outcomes. Last but not least, a strong sense of humor may be of great aid to catching students’ attention and interest.

Dịch:

Giáo viên nói chung và giáo viên ngôn ngữ nói riêng, cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể trước khi họ có thể được coi là “tốt”. Tất nhiên, trước hết, một người phải có kinh nghiệm dày dặn và trình độ học vấn cao. Người ta thường nói rằng “một giáo viên chỉ giỏi như kiến ​​thức của anh ta”. Mặc dù giáo dục chính thức không phải lúc nào cũng bắt buộc để có việc làm, nhưng chứng chỉ và bằng cấp là rất cần thiết trong các lĩnh vực giảng dạy và đào tạo. Ngoài ra, khả năng giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng. Nếu một người là một diễn giả hùng hồn và thuyết phục, anh ta sẽ có thể truyền đạt những lời dạy của mình với kết quả tốt hơn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cảm giác hài hước mạnh mẽ có thể giúp ích rất nhiều để thu hút sự chú ý và quan tâm của học sinh.

2.3. Do you think grammar is important when learning foreign languages?  

You bet it is. In my opinion, it is just as important to focus on grammar as it is to study vocabulary and pronunciation in order to become fluent in a language. However, in the very early stages of language learning, familiarizing oneself with sound and pronunciation seems to be more successful than focusing on grammar. Think about how a young kid might go about learning a new language. Simply by repeating the sounds they hear, they get familiar with the language and eventually learn it.

Dịch:

Bạn đặt cược đó là. Theo tôi, việc tập trung vào ngữ pháp cũng quan trọng như học từ vựng và cách phát âm để trở nên thông thạo một ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của việc học ngôn ngữ, việc làm quen với âm thanh và cách phát âm dường như thành công hơn là tập trung vào ngữ pháp. Hãy nghĩ xem một đứa trẻ có thể học một ngôn ngữ mới như thế nào. Chỉ đơn giản bằng cách lặp lại những âm thanh mà chúng nghe được, chúng sẽ làm quen với ngôn ngữ và cuối cùng học nó.

2.4. Is it interesting to be a foreign language teacher? Why?

One of the most fascinating aspects of teaching is seeing students as they go from linguistic neophytes to confident users of a foreign tongue; this is a journey that may be both personally and professionally fulfilling. There is no doubt that educators have a significant impact on their students’ worldviews, from the earliest years of school when they introduce students to new cultures and countries to the senior year of high school when they discuss the complexities of life in another country through a foreign language. Another explanation is that today’s language classrooms are far removed from the stuffy lecture halls of yesteryear, with their rote recitations and individual memorization, and instead are vibrant, interactive hubs of student-led learning. Teachers of foreign languages now use the Internet and their global networks of colleagues to go beyond textbooks and into the world of social media, online pen pals, blogs, and interactive message boards. 

Dịch:

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của việc giảng dạy là nhìn thấy học sinh khi họ đi từ những người mới sinh về ngôn ngữ thành những người sử dụng tiếng nước ngoài một cách tự tin; đây là một cuộc hành trình có thể hoàn thành cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp. Không nghi ngờ gì rằng các nhà giáo dục có tác động đáng kể đến thế giới quan của học sinh, từ những năm đầu tiên của trường học khi họ giới thiệu cho học sinh các nền văn hóa và quốc gia mới cho đến năm cuối trung học khi họ thảo luận về sự phức tạp của cuộc sống ở một quốc gia khác thông qua phương tiện của một ngoại ngữ. Một cách giải thích khác là các lớp học ngôn ngữ ngày nay khác xa với những giảng đường ngột ngạt của những năm trước, với việc đọc thuộc lòng và ghi nhớ cá nhân, thay vào đó là các trung tâm tương tác sôi động của việc học tập do sinh viên dẫn dắt. Các giáo viên dạy ngoại ngữ hiện nay sử dụng Internet và mạng lưới đồng nghiệp toàn cầu của họ để vượt ra ngoài sách giáo khoa và vào thế giới truyền thông xã hội, bạn bè trực tuyến, blog và bảng tin tương tác.

2.5. Can teaching AI replace the role of foreign teachers?

It is not something I really consider. First, the development of intelligent systems is still a very long way off. They are not present, and the artificial intelligence that is being discussed is, in reality, merely computer processes that blindly follow the directives of programs that were written by intelligent people. If we attempt to conceive a hypothetical AI that is capable of holding a conversation with a group of students, that is, one that is able to manage an appropriate level of discourse, then we will run into a dilemma (discourse production has not yet been solved and note that the siri, cortana, alexa brigade are not able to do this either.) The difficulty arises from the fact that the speakers need to share experiences, both in terms of what is seen and what is conveyed; AI systems need the same base as humans, which is not only challenging to achieve but may even be impossible. Without a shared foundation, it will be hard for the AI to engage in the empathetic exchanges necessary to untangle a child’s profound disorientation.

Dịch:

Nó không phải là một cái gì đó tôi thực sự xem xét. Thứ nhất, sự phát triển của các hệ thống thông minh vẫn còn một chặng đường rất dài. Chúng không có mặt và trí tuệ nhân tạo đang được thảo luận, trên thực tế, chỉ đơn thuần là máy tính (tức là không có trí thông minh nào trong số đó). Các quy trình máy tính tuân theo chỉ thị của các chương trình được viết bởi những người thông minh một cách mù quáng. Nếu chúng ta cố gắng hình thành một AI giả định có khả năng tổ chức một cuộc trò chuyện với một nhóm sinh viên, tức là một AI có thể quản lý một mức độ diễn ngôn thích hợp, thì chúng ta sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan (việc sản xuất diễn ngôn vẫn chưa đã giải quyết và lưu ý rằng lữ đoàn Siri Cortana, Alexa cũng không thể làm được điều này.) Khó khăn nảy sinh từ thực tế là những người giao tiếp cần chia sẻ kinh nghiệm, cả về những gì được nhìn thấy và những gì được truyền đạt; Hệ thống AI cần có cơ sở giống như con người, điều này không chỉ là thách thức để đạt được mà thậm chí có thể là không thể. Nếu không có nền tảng chung, AI sẽ khó có thể tham gia vào các trao đổi đồng cảm cần thiết để gỡ rối tình trạng mất phương hướng sâu sắc của trẻ.

Tham khảo thêm câu hỏi IELTS Speaking Part 3 Education kèm bài mẫu

Hy vọng với bài mẫu “Describe an English lesson that you really enjoyed” – đề thi IELTS Speaking ngày 16/09/2022 cùng với những từ vựng mới sẽ giúp bạn có thể trả lời thật tốt dạng đề này trong quá trình luyện thi IELTS Speaking của mình nhé. Chúc bạn thành công!

[HOT] Tham khảo thêm đề kèm bài mẫu khác tại bộ đề thi IELTS Speaking 2023 được IELTS CITY cập nhật mới nhất nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!