IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.09.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.09.2023 là đề thi dạng Pie chart về chi tiêu của người dân tại các nước Châu Âu. Để có thể xử lý đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.09.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.09.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.09.2023

The charts below show the proportion of people’s spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and in 2008.

Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 01.09.2023
Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 01.09.2023

2. Dàn bài

Introduction: Giới thiệu tỷ lệ chi tiêu cho các dịch vụ và sản phẩm của người dân ở một quốc gia châu Âu cụ thể vào năm 1958 và 2008

Hướng dẫn: Cách paraphrase đơn giản mà hiệu quả!

Overview: Đề cập đến những thay đổi đáng chú ý qua từng năm.

Body 1: So sánh tỷ lệ chi tiêu cho:

 • Nhà cửa và Quần áo
 • Vật dụng sang trọng

Body 2: So sánh những dữ liệu còn lại:

 • Giải trí
 • Thực phẩm
 • Việc di chuyển

Hướng dẫn: Cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng từ A – Z

3. Sample answer 7.5+

The provided pie charts offer a comparison of the spending habits of Europeans on five distinct categories of goods over a span of two years.

A general observation reveals an increasing trend in the expenditure on home appliances, luxury items, and food. Conversely, a decrease in spending is noted for clothing and transportation. Interestingly, the expenditure on clothing mirrors that of housing across different years.

Delving deeper into the data, in 1998, expenditure on clothing was marginally higher than that on entertainment and housing, at 18% and 22% respectively. However, by 2008, housing expenditure surpassed that of clothing, which saw a significant rise to 32%. Additionally, spending on luxury items witnessed a substantial increase from 7% to 17% over the same period.

Examining the remaining categories, in 1998, the percentages for entertainment, food, and transportation stood at 13%, 32%, and 8% respectively. While expenditure on transportation showed an upward trend, a considerable decrease was observed in the other categories. Specifically, spending on transportation increased by 9% to reach 17%, whereas there was a decline of 20% and 7% in food and entertainment respectively by 2008.

Written by IELTS CITY – 183 words – Band 7.0+

4. Từ vựng highlight

 • distinct [adj]: rõ ràng 
 • a span of [n]: một khoảng thời gian 
 • reveals [v]: tiết lộ 
 • Conversely [adv]: ngược lại 
 • mirrors [v]: phản ánh 
 • Delving deeper into [v]: đi sâu vào 
 • substantial [adj]: đáng kể, lớn lao 
 • Examining [v]: xem xét

5. Bản dịch

Các biểu đồ tròn cung cấp một so sánh về thói quen tiêu dùng của người châu Âu đối với năm nhóm hàng khác biệt trong một khoảng thời gian là hai năm.

Một quan sát tổng quan cho thấy xu hướng gia tăng về chi tiêu cho thiết bị gia đình, hàng xa xỉ và thực phẩm. Ngược lại, có sự giảm đi trong việc chi tiêu cho quần áo và giao thông. Đáng chú ý, chi tiêu cho quần áo tương tự như chi phí cho nhà ở trong các năm khác nhau.

Mở rộng hơn vào dữ liệu, vào năm 1998, chi tiêu cho quần áo cao hơn một chút so với chi phí cho giải trí và nhà ở, lần lượt là 18% và 22%. Tuy nhiên, đến năm 2008, chi phí cho nhà ở vượt mặt chi phí cho quần áo, với một sự tăng đáng kể lên 32%. Ngoài ra, chi tiêu cho hàng xa xỉ cũng tăng mạnh từ 7% lên 17% trong cùng thời kỳ. Xem xét các hạng mục còn lại, vào năm 1998, tỷ lệ phần trăm cho giải trí, thực phẩm và giao thông là 13%, 32% và 8% tương ứng. Trong khi chi phí cho giao thông có xu hướng tăng, đã có một sự giảm đáng kể đối với các hạng mục khác. Cụ thể, chi tiêu cho giao thông tăng 9% để đạt 17%, trong khi có một giảm điểm lớn là 20% và 7% đối với thực phẩm và giải trí lần lượt vào năm 2008.

Hy vọng với mẫu band 7.5 đề thi IELTS Writinng Task 1 ngày 01.09.2023 trên sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn cách viết điểm cao cho đề này. Chúc các bạn luyện IELTS Writing hiệu quả và thành công!

Xem ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất được cập nhật từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS chất lượng tại TPHCM, bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!