IELTS CITY

Describe the time when you were looking for some information – Đề thi IELTS Speaking ngày 10.12.2022

Describe the time when you were looking for some information là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 10/12/2022. Đây là một trong những đề phổ biến hay xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có trong bộ đề forecast quý 4 2022.

Tuy chủ đề này không gây quá nhiều khó khăn cho thí sinh, nhưng để ghi điểm tuyệt đối với giám khảo thì hãy tham khảo ngay đề mẫu cùng với những từ vựng nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại IELTS CITY nhé!

Describe the time when you were looking for some information

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 10/12/2022

Part 2: Describe the time when you were looking for some information.
You should say:
-What information are you looking for?
-When are you looking for it?
-Where are you looking for it?
-And explain why you needed to look for it.

Bài mẫu band 7.5:

All right, I’m going to share one of my most memorable experiences from the online world today. It happened when I looked for sources for my senior thesis.

First of all, I feel it only fair to admit that the Internet has profoundly impacted how I study, both in terms of methodology and time constraints. I can’t get to the world’s library of information without a computer or other device linked to the Internet.

One of the most challenging aspects of my last year of college was writing a thesis on a subject connected to my degree. I had to use both ends of the candle to get everything done. However, the Internet’s many resources helped me out, and I am grateful. My project focused on the topic of genetic engineering. The deadline was rapidly approaching, and I really believed that the most significant resources for such a subject might be found in the school library. Unfortunately, after spending weeks on the hunt for relevant resources, I came to the conclusion that it was lacking in critical respects. Because of this, I went online in search of relevant contributions.

For a whole week, I didn’t leave home without my laptop, making extensive use of that time to go through various websites that I knew would be useful. At first, I was really dissatisfied since the results of my searches either came from dubious sources or were otherwise inadequate. Well, I figured the Internet wasn’t much help either. But I did it again, this time with other keywords, and I found something that really surprised me. A significant portion of my ability to complete this work is due to the accessibility of relevant research materials on the Internet.

It dawned on me that we could use the Internet if we were patient and used it wisely.

Tham khảo bài mẫu liên quan: Describe an occasion when you received incorrect information

Từ vựng:

  • senior [n]: năm cuối đại học 
  • thesis [n]: luận văn tốt nghiệp
  • profoundly [adj]: sâu sắc
  • methodlogy [n]: phương pháp
  • constraints [n]: hạn chế
  • genetic [n]: di truyền học
  • came to the conclusion: đưa ra kết luận rằng
  • inadequate [adj]: không đầy đủ

Bỏ túi ngay: Từ vựng IELTS về Education (Giáo Dục)

Dịch:

Được rồi, tôi sẽ chia sẻ một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi từ thế giới trực tuyến ngày hôm nay. Nó xảy ra khi tôi tìm kiếm các nguồn cho luận văn cao cấp của mình.

Trước hết, tôi cảm thấy thật công bằng khi thừa nhận rằng Internet đã tác động sâu sắc đến cách tôi học, cả về phương pháp và hạn chế về thời gian. Tôi không thể truy cập thư viện thông tin của thế giới nếu không có máy tính hoặc thiết bị khác được kết nối với Internet.

Một trong những khía cạnh thử thách nhất trong năm cuối đại học của tôi là viết luận án về một chủ đề liên quan đến bằng cấp của tôi. Tôi đã phải sử dụng cả hai đầu của ngọn nến để hoàn thành mọi việc. Tuy nhiên, nhiều tài nguyên trên Internet đã giúp tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó. Dự án capstone của tôi tập trung vào chủ đề kỹ thuật di truyền. Thời hạn đang đến rất nhanh, và tôi thực sự tin rằng những nguồn tư liệu tốt nhất cho chủ đề như vậy có thể được tìm thấy trong thư viện trường học. Thật không may, sau khi dành nhiều tuần để tìm kiếm các nguồn thông tin liên quan, tôi đã đi đến kết luận rằng nó thiếu các khía cạnh quan trọng. Vì điều này, tôi đã lên mạng để tìm kiếm những đóng góp có liên quan.

Trong cả tuần, tôi không rời khỏi nhà mà không mang theo máy tính xách tay, tận dụng thời gian đó để lướt qua nhiều trang web mà tôi biết sẽ hữu ích. Lúc đầu, tôi thực sự không hài lòng vì kết quả tìm kiếm của tôi đến từ các nguồn đáng ngờ hoặc không đầy đủ. Chà, tôi nghĩ Internet cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng tôi đã làm lại, lần này với các từ khóa khác, và tôi đã tìm thấy một điều thực sự làm tôi ngạc nhiên. Một phần đáng kể trong khả năng của tôi để hoàn thành công việc này là nhờ khả năng tiếp cận các tài liệu nghiên cứu có liên quan trên Internet.

Tôi chợt nhận ra rằng chúng ta có thể tận dụng Internet nếu chúng ta kiên nhẫn và sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 10/12/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. How can people search for information now?

The importance of technology in people’s day-to-day lives has become far more prominent in the 21st century than in the 20th. As a result, we have a broad array of options to choose from when obtaining information. Because it has a myriad of websites and video platforms that deliver high-quality information with only the touch of a button, the Internet is the most significant resource for learning knowledge. On the other hand, some individuals still choose traditional methods, such as visiting a library and looking for the material there.

Dịch:

Tầm quan trọng của công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của con người đã trở nên nổi bật hơn nhiều trong thế kỷ 21 so với thế kỷ 20. Kết quả là, chúng tôi có rất nhiều tùy chọn để lựa chọn khi thu thập thông tin. Do có vô số trang web và nền tảng video cung cấp thông tin chất lượng cao chỉ với một nút chạm, nên Internet là nguồn tài nguyên quan trọng nhất để học kiến ​​thức. Mặt khác, một số cá nhân vẫn chọn các phương pháp truyền thống, chẳng hạn như đến thư viện và tìm tài liệu ở đó.

2.2. What information can people get from television?

I believe that a lot of knowledge can be gained through watching television. An excellent way to assist young people in becoming more aware of various cultures and people is to expose them to programs such as news, current events, and historical reenactments. When it comes to documentaries may assist in the development of critical thinking about society and the globe. In addition, young people may not have the opportunity to see older films from Hollywood or other countries if they do not have access to television.

Dịch:

Tôi tin rằng rất nhiều kiến ​​thức có thể thu được thông qua việc xem truyền hình. Một cách tuyệt vời để hỗ trợ những người trẻ tuổi nhận thức rõ hơn về các nền văn hóa và con người khác nhau là cho họ xem các chương trình như tin tức, sự kiện hiện tại và tái hiện lịch sử. Khi nói đến phim tài liệu có thể hỗ trợ phát triển tư duy phản biện về xã hội và toàn cầu. Ngoài ra, những người trẻ tuổi có thể không có cơ hội xem những bộ phim cũ của Hollywood hoặc các nước khác nếu họ không được tiếp cận với truyền hình.

2.3. Do you think libraries are still important in the digital age?

In my opinion, libraries are still quite important in modern society. Before anything else, it’s important to note that libraries play an essential role in the community and that people use the library’s resources for many purposes outside just gathering knowledge. In today’s information era, a public library may serve as a hub for a region’s knowledge and information networks, bringing its inhabitants together from far and wide. Second, many individuals visit libraries to access digital material they do not have at home due to cost or lack of availability.

Dịch:

Theo tôi, thư viện vẫn còn khá quan trọng trong xã hội hiện đại. Trước hết, điều quan trọng cần lưu ý là các thư viện đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng và mọi người sử dụng tài nguyên của thư viện cho nhiều mục đích bên ngoài việc thu thập kiến ​​thức. Trong kỷ nguyên thông tin ngày nay, một thư viện công cộng có thể đóng vai trò là trung tâm cho các mạng lưới thông tin và kiến ​​thức của một khu vực, mang cư dân của khu vực đó đến với nhau từ xa và rộng. Thứ hai, một số lượng lớn các cá nhân đến thư viện để truy cập tài liệu kỹ thuật số mà họ không có ở nhà do chi phí hoặc thiếu sẵn có.

2.4. Does the development of the Internet have any impact on some disadvantaged people?

It’s undeniable that people from low-income backgrounds, in particular, benefit significantly from the accessibility and affordability of resources like the Internet. It has provided businesses with a way to access cutting-edge data at no cost and opened up new revenue streams through sites like YouTube and Instagram. Many people who lack formal education or training in a particular field can support themselves and provide for their families by providing specialized services.

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng những người có nguồn gốc thu nhập thấp, đặc biệt, được hưởng lợi đáng kể từ khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của các tài nguyên như Internet. Nó đã cung cấp cho các doanh nghiệp cách truy cập dữ liệu tiên tiến miễn phí và mở ra các luồng doanh thu mới thông qua các trang web như YouTube và Instagram. Nhiều người không được giáo dục hoặc đào tạo bài bản trong một lĩnh vực cụ thể có thể hỗ trợ bản thân và chu cấp cho gia đình họ bằng cách cung cấp các dịch vụ chuyên biệt.

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe the time when you were looking for some information – đề thi IELTS Speaking ngày 10/12/2022 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!