IELTS CITY

Describe a TV program which has made a strong impression on you – Đề thi IELTS Speaking ngày 27/11/2022

Describe a TV program which has made a strong impression on you là đề thi IELTS Speaking ngày 27/11/2022. Ở chủ đề này, yêu cầu mô tả lại một chương trình truyền hình mà để lại ấn tượng mạnh đối với bạn. Để có thể triển khai ý trôi chảy và sử dụng từ vựng ghi điểm, mời bạn tham khảo bài mẫu sau đây của đội ngũ giáo viên tại IELTS CITY nhé!

Describe a TV program which has made a strong impression on you
Describe a TV program which has made a strong impression on you

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 27/11/2022

Part 2: Describe a TV program which has made a strong impression on you. 
You should say:
– What kind of TV program it was (e.g. comedy, romantic etc)
– When you watched this program
– What the TV program was about
And explain why this TV program made such a strong impression on you. 

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

The television program “Family Feud” is the one that stands out most clearly in my memory. It is a game show shown on American television in which two families compete against one another for cash and other prizes by identifying the replies to survey questions that are the most prevalent. In the past, brand-new episodes would show on Thursday evenings, but I seldom have time to see them now.

Despite several adjustments and updates made to the game over the years, “Family Feud” has maintained a play style similar to that of the 1970s. This is one of the most remarkable aspects of the show. Even if it has been decades since you have seen the show, there is a good chance that you would recognize it even if you switched it on right now.

Teams are made up of relatives who are related to one another by blood, marriage, or friends. Each round sets two families against one another, with each team consisting of five members of one family going head to head against the other over a set of questions. To be more specific, the “solutions” to the questions are peculiar in the sense that they are not factual “answers” in any way, shape, or form. They are produced from the replies of a survey panel consisting of one hundred individuals. The competitors are entrusted with presenting the replies that have received the highest votes for each topic. These answers are then placed on the game board and made public when the teams delivering them do so. The fact that the answers may be found in the findings of a survey is where the expression “Survey says!” got its start.

I’ll never forget how much fun watching the team interact in response to the fascinating, bizarre questions and their attempts to win the big prize with extremely improbable answers on this show. Having fun in Family Feud seems to be a universal experience. And I’ve learned so much about American culture and improved my English thanks to watching it.

Từ vựng:

  • stands out: nổi bật
  • survey questions: những câu hỏi khảo sát
  • prevalent [adj]: phổ biến
  • episodes [n]: các tập
  • head against: đối đầu
  • factual [adj]: thực tế
  • entrusted [v]: giao
  • bizarre [adj]: lạ lùng

Bản dịch:

Chương trình truyền hình “Family Feud” là chương trình nổi bật nhất trong ký ức của tôi. Đây là một chương trình trò chơi được chiếu trên truyền hình Mỹ, trong đó hai gia đình cạnh tranh với nhau để giành tiền mặt và các giải thưởng khác bằng cách xác định câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát phổ biến nhất. Trước đây, các tập mới toanh sẽ chiếu vào tối thứ Năm, nhưng bây giờ tôi hiếm khi có thời gian để xem chúng.

Mặc dù có một số điều chỉnh và cập nhật cho trò chơi trong những năm qua, “Family Feud” vẫn duy trì lối chơi rất giống với lối chơi của những năm 1970. Đây là một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của chương trình. Ngay cả khi đã nhiều thập kỷ kể từ khi bạn xem chương trình, thì vẫn có khả năng bạn sẽ nhận ra nó ngay cả khi bạn bật nó lên ngay bây giờ.

Các đội bao gồm những người có liên quan với nhau như là anh chị em ruột thịt, vợ chồng hoặc bạn bè. Mỗi vòng được đặt ra để hai gia đình đấu với nhau, với mỗi đội bao gồm năm thành viên của một gia đình đối đầu với nhau qua một loạt câu hỏi. Cụ thể hơn, “giải pháp” cho các câu hỏi là đặc biệt theo nghĩa chúng không phải là “câu trả lời” thực tế dưới bất kỳ hình thức, hình dạng hoặc hình thức nào. Chúng được tạo ra từ các câu trả lời của một nhóm khảo sát bao gồm một trăm cá nhân. Các thí sinh được giao nhiệm vụ trình bày các câu trả lời nhận được bình chọn cao nhất cho mỗi chủ đề. Những câu trả lời này sau đó được đặt trên bảng trò chơi và công khai khi các đội giao chúng làm như vậy. Thực tế là các câu trả lời có thể được tìm thấy trong kết quả của một cuộc khảo sát là nơi mà thành ngữ “Khảo sát nói!” đã bắt đầu.

Tôi sẽ không bao giờ quên niềm vui khi xem đội tương tác để trả lời những câu hỏi thú vị, kỳ lạ và nỗ lực của họ để giành giải thưởng lớn với những câu trả lời cực kỳ khó xảy ra trong chương trình này. Vui chơi trong Family Feud dường như là một trải nghiệm phổ quát. Và tôi đã học được rất nhiều về văn hóa Mỹ và cải thiện tiếng Anh của mình nhờ xem nó.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 27/11/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Why do young people tend to watch competitive shows?

I think youngsters like reality competition programs because they can learn something while still having a good time. Children may learn valuable lessons about success, effort, and persistence by watching their favorite teams and athletes compete and win. These are all traits that will serve them well as adults. Moreover, with the remarkable advancement of the TV program context, the fiercely competitive game shows are getting more fascinating and attractive and contain more relevant teachings.

Dịch:

Tôi nghĩ các bạn trẻ thích các chương trình thi đấu thực tế vì họ có thể học được điều gì đó trong khi vẫn có thời gian vui vẻ. Trẻ em có thể học được những bài học quý giá về thành công, nỗ lực và kiên trì bằng cách xem các đội và vận động viên yêu thích của chúng thi đấu và giành chiến thắng. Đây là tất cả những đặc điểm sẽ phục vụ chúng tốt khi trưởng thành. Hơn nữa, với sự tiến bộ vượt bậc của bối cảnh chương trình truyền hình, các gameshow cạnh tranh khốc liệt ngày càng lôi cuốn, hấp dẫn và chứa đựng nhiều giáo lý phù hợp hơn.

2.2. What are the benefits of TV shows for education?

It’s true that children’s educational television shows positively impact their development and learning. I understand that several studies have shown the positive effects of educational programs on children’s cognitive development. Curiously, youngsters between the ages of 2 and 7 who watched a few hours of instructional television shows each day outperformed their non-viewing peers on standardized examinations. As an additional point, most kids would never see wonders like exotic species, other cultures, and stunning cities if it weren’t for television. For a better understanding and appreciation of the world, children may benefit from this form of media.

Dịch:

Đúng là các chương trình truyền hình giáo dục dành cho trẻ em có tác động tích cực đến sự phát triển và học tập của các em. Tôi hiểu rằng một số nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của các chương trình giáo dục đối với sự phát triển nhận thức của trẻ em. Thật kỳ lạ, những đứa trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 7 xem một vài giờ chương trình truyền hình hướng dẫn mỗi ngày lại vượt trội so với những đứa trẻ không xem chúng trong các kỳ thi tiêu chuẩn. Ngoài ra, hầu hết trẻ em sẽ không bao giờ nhìn thấy những điều kỳ diệu như các loài kỳ lạ, các nền văn hóa khác và các thành phố tuyệt đẹp nếu không có truyền hình. Để hiểu rõ hơn và đánh giá cao thế giới, trẻ em có thể được hưởng lợi từ hình thức truyền thông này.

2.3. Is it better to watch animal shows on TV than watch it in real life at the zoo? 

To better understand animals, I believe it is best to see them in their natural habitat at the zoo or in real life rather than through the lens of the media. I’m not sure whether other people feel the same way as I do, but I find it fascinating to see wild creatures in the habitats in which they evolved. I would want to see them, hear them, and see them carry out their daily activities, and whenever I see wild animals on TV, I get a very uninterested feeling. The experience lacks all of the vitality and splendor of the real creatures.

Dịch:

Để hiểu rõ hơn về động vật, tôi tin rằng tốt nhất là nhìn thấy chúng trong môi trường sống tự nhiên của chúng tại sở thú hoặc ngoài đời thực hơn là qua lăng kính của phương tiện truyền thông. Tôi không chắc liệu những người khác có cảm thấy giống như tôi hay không, nhưng tôi thấy thật thú vị khi nhìn thấy những sinh vật hoang dã trong môi trường sống mà chúng đã tiến hóa. Tôi muốn nhìn thấy chúng, nghe thấy chúng và xem chúng thực hiện công việc hàng ngày của chúng, và bất cứ khi nào tôi nhìn thấy động vật hoang dã trên TV, tôi đều có cảm giác rất không hứng thú. Trải nghiệm thiếu tất cả sức sống và vẻ đẹp lộng lẫy của thực tế.

2.4. Why do teachers choose to include TV shows in their lessons?

In my experience, teachers find that having their students watch videos like TV shows and engaging with visual media are both exciting and practical approaches to getting their students to learn. From what I’ve read about media literacy, it’s clear that teaching kids of all ages to evaluate media sources critically is crucial. Modern media literacy requires students to be able to “read” visual and other media just as they learn to “read” text and write. This form of learning may occur every time a film, TV program, or video is shown in a classroom setting. It’s also possible to include a wide range of perspectives and narratives in the classroom by showing films, TV programs, and videos.

Dịch:

Theo kinh nghiệm của tôi, các giáo viên nhận thấy rằng việc cho học sinh của họ xem các video như chương trình truyền hình và tương tác với các phương tiện trực quan là những cách tiếp cận thú vị và thiết thực để giúp học sinh học tập. Từ những gì tôi đã đọc về kiến ​​thức truyền thông, rõ ràng là dạy trẻ em ở mọi lứa tuổi đánh giá các nguồn truyền thông một cách nghiêm túc là rất quan trọng. Kiến thức về phương tiện truyền thông hiện đại đòi hỏi học sinh phải có khả năng “đọc” hình ảnh và các phương tiện truyền thông khác giống như họ học cách “đọc” văn bản và viết. Hình thức học tập này có thể xảy ra mỗi khi một bộ phim, chương trình truyền hình hoặc video được chiếu trong môi trường lớp học. Cũng có thể bao gồm nhiều quan điểm và câu chuyện trong lớp học bằng cách chiếu phim, chương trình TV và video.

Bài viết trên đây IELTS CITY đã chia sẻ các bạn bài mẫu và từ vựng highlight về Describe a TV program which has made a strong impression on you – Đề thi IELTS Speaking ngày 27/11/2022 một cách chỉn chu nhất. Hy vọng bài viết hữu ích để giúp bạn có thêm kiến thức và từ vựng mới trong quá trình ôn luyện IELTS Speaking. Hãy cập nhật ngay xu hướng ra đề và đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật mới nhất và liên tục chỉ có tại IELTS CITY nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!