IELTS CITY

Describe a time when someone gave you something that you really wanted – Đề thi IELTS Speaking ngày 05.05.2023

Describe a time when someone gave you something that you really wanted là đề thi IELTS Speaking ngày 05.05.2023. Đề bài này yêu cầu chúng ta kể về một lần được ai đó đã tặng cho bạn một vật bạn hằng mong ước. Cùng IELTS CITY tham khảo ngay bài mẫu sau đây để tích lũy thêm nhiều từ vựng bổ ích và nắm bắt được cách triển khai ý tưởng trong dạng đề này nhé!

Describe a time when someone gave you something that you really wanted
Describe a time when someone gave you something that you really wanted

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 05.05.2023

Part 2: Describe a time when someone gave you something that you really wanted 
You should say:
– Who gave it to you?
– What was the thing?
– When you received it?
– Why you needed it?
– How you felt about it?

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Dàn ý

Describe a time when someone gave you something that you really wanted - IPAD
Describe a time when someone gave you something that you really wanted – IPAD

I. Introduction

 • Personal anecdote about receiving an iPad from my dad
 • Mentioning the significance of the iPad as a desired technological device

II. Background

 • Setting the timeframe of the event (2 years ago when I was a fresh graduate)
 • Describing my job search as an educational curriculum developer
 • Applying to multiple companies with no replies except one

III. Struggles and Doubts

 • Expressing feelings of being stuck and depressed due to lack of job opportunities
 • Self-doubt about competence despite putting effort into preparing résumé
 • Decision to keep the situation from parents to avoid disappointment

IV. Turning Point

 • Receiving an interview letter from the last company applied to
 • Describing the company as fast-moving and dynamic
 • Successful interview with positive impressions

V. Dad’s Support

 • Sharing the news with my dad about the interview
 • Dad taking me to an Apple store and buying me an iPad
 • Emphasizing the sentimental value of the gift over its material aspect

VI. Benefits of the iPad

 • Highlighting the usefulness of the iPad for work and study
 • Noting features like note-taking, highlighting, multitasking, meetings, and reading books
 • Expressing immense happiness and gratitude for such a gift

VII. Conclusion

 • Acknowledging the blessing and support of family members during ups and downs
 • Reflecting on the significance of the iPad as a tool for personal and career development

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Today I’m gonna tell you about a time when my dad gave me an Ipad, which was a technological device that I desired to possess. 

I still remember vividly that it was 2 years ago when I was a fresh graduate. At that time, I was looking for a job as an educational curriculum developer. I applied to around 15 companies and I didn’t receive any replies from 14 companies. As you may know, I felt stuck and depressed. I started doubting myself that I wasn’t competent enough even though I put a lot of effort into preparing my résumé. I didn’t tell my parents about that because I was afraid of disappointing them. 

Luckily, I received the interview letter from the last company which was also the most fast-moving and dynamic one. I also passed the interview with great impressions. I just showed the recruiter how passionate and genuine I was. I told my dad and he took me to an Apple store nearby and bought me an Ipad. 

Even though that was indeed a material present, its sentimental value was more important to me. What I mean is that it’s really convenient for my work and study so that I could reach further in my career path and personal development. For example, it’s easy for me to take notes and highlight key vocabularies when I was studying. Besides, I can do tasks , join meetings or read books with thousands of pages on an Ipad. No words can describe how happy I was when receiving such a gift. I would say that I feel blessed and grateful for having my family members who are always beside me when I have ups and downs.

Describe a time when someone gave you something that you really wanted - IPAD
Describe a time when someone gave you something that you really wanted – IPAD

Từ vựng

 • material (adj): mang giá trị vật chất
 • sentimental (adj): mang giá trị tinh thần
 • ups and downs (n): những thăng trầm
 • apply to (v): ứng tuyển vào công ty
 • put a lot of effort into (v): đặt nhiều nỗ lực vào việc gì đó

Bản dịch

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một lần bố tôi cho tôi một chiếc Ipad, đó là một thiết bị công nghệ mà tôi ao ước sở hữu.

Tôi vẫn nhớ như in cách đây 2 năm, khi tôi còn là sinh viên mới ra trường. Vào thời điểm đó, tôi đang tìm kiếm một công việc là người phát triển chương trình giáo dục. Tôi đã nộp đơn vào khoảng 15 công ty và tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ 14 công ty. Như bạn có thể biết, tôi cảm thấy bế tắc và chán nản. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân rằng mình không đủ năng lực mặc dù tôi đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị hồ sơ xin việc. Tôi đã không nói với bố mẹ tôi về điều đó bởi vì tôi sợ làm họ thất vọng.

May mắn thay, tôi đã nhận được thư phỏng vấn từ công ty cuối cùng, cũng là công ty phát triển tốt nhất. Tôi cũng đã vượt qua cuộc phỏng vấn với những ấn tượng tuyệt vời. Tôi chỉ cho nhà tuyển dụng thấy tôi đam mê và chân thật như thế nào. Tôi nói với bố và ông đưa tôi đến một cửa hàng Apple gần đó và mua cho tôi một chiếc Ipad.

Mặc dù đó thực sự là một món quà vật chất, nhưng giá trị tình cảm của nó quan trọng hơn đối với tôi. Ý tôi là nó thực sự thuận tiện cho công việc và học tập của tôi để tôi có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và phát triển bản thân. Ví dụ, thật dễ dàng để tôi ghi chú và đánh dấu những từ vựng quan trọng khi tôi đang học. Bên cạnh đó, tôi có thể làm các công việc, tham gia các cuộc họp hay đọc những cuốn sách dày hàng nghìn trang trên chiếc Ipad. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của tôi khi nhận được món quà như vậy. Tôi có thể nói rằng tôi cảm thấy may mắn và biết ơn vì có những người thân trong gia đình, những người luôn ở bên cạnh tôi khi tôi gặp thăng trầm.

2. Câu trả lời IELTS Speaking Part 3 ngày 05.05.2023

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What is the relationship between shopping and the economy of your country?

Well, there’s no doubt that there’s a close connection between shopping and the national economy. You know, when consumerism increases, there needs to be an increase in production and manufacturing to meet the demand of customers. This has a positive impact on the economy as more labor is needed in factories. This reduces poverty and unemployment rates so people can make a living by themselves without depending on financial support from the government. Moreover, shops and enterprises can pay more taxes so that more money could be spent on providing learning facilities for students or enhancing conditions of hospitals. This leads to a substantial and thriving economy. By contrast, when people shop less, some businesses might shut down as they don’t have enough profits and money flow to continue their operations. This might lead to unemployment and people would suffer from contributing to the economy.

Từ vựng:

 • have a positive impact on sth (v): có một tác động tích cực đến cái gì đó
 • make a living (v): kiếm sống
 • a thriving economy (n): một nền kinh tế thịnh vượng
 • poverty (n): nạn đói

Dịch:

Chà, không còn nghi ngờ gì nữa, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa mua sắm và nền kinh tế quốc gia. Bạn biết đấy, khi chủ nghĩa tiêu dùng tăng lên, cần có sự gia tăng trong sản xuất và chế tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này có tác động tích cực đến nền kinh tế vì cần nhiều lao động hơn trong các nhà máy. Điều này làm giảm tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp để mọi người có thể tự kiếm sống mà không phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Hơn nữa, các cửa hàng và doanh nghiệp có thể đóng nhiều thuế hơn để có thể chi nhiều tiền hơn cho việc cung cấp cơ sở vật chất học tập cho sinh viên hoặc nâng cao điều kiện của bệnh viện. Điều này dẫn đến một nền kinh tế đáng kể và phát triển mạnh. Ngược lại, khi mọi người mua sắm ít hơn, một số doanh nghiệp có thể đóng cửa vì họ không có đủ lợi nhuận và dòng tiền để tiếp tục hoạt động. Điều này có thể dẫn đến thất nghiệp và mọi người sẽ cảm thấy khó khăn để đóng góp cho nền kinh tế.

2.2. What are the things young people like to buy?

I would say that it depends on their personality and purposes. When it comes to young bookworms, they tend to purchase books, documentaries and learning materials to expand their horizons. They understand that being knowledgeable will make them competent to land good jobs with handsome salaries in the future. On the other hand, some young people prefer splurging on luxuries and material items like clothes and jewelry just to enhance their look or show off their wealth. So my answer is that it varies from person to person.

Từ vựng:

 • bookworm (n): mọt sách
 • expand one’s horizons (v): mở rộng tầm nhìn, kiến thức
 • splurge on (v): chi tiền phung phí vào cái gì đó

Dịch:

Tôi sẽ nói rằng nó phụ thuộc vào tính cách và mục đích của họ. Khi nói đến những con người trẻ nghiện đọc sách, họ có xu hướng mua sách, phim tài liệu và tài liệu học tập để mở rộng tầm nhìn. Họ hiểu rằng hiểu biết sẽ giúp họ có đủ năng lực để tìm được công việc tốt với mức lương hậu hĩnh trong tương lai. Mặt khác, một số thanh niên thích phung phí vào những thứ xa xỉ và vật chất như quần áo và đồ trang sức chỉ để tôn lên vẻ ngoài hoặc thể hiện sự giàu có của họ. Vì vậy, câu trả lời của tôi là nó tùy từ người này sang người khác.

2.3. How do your friends influence your shopping choice? 

Honestly, what my friends wear or use somehow motivates me to make purchases on that kind of stuff. For example, when I saw my friends putting on smart-casual clothes, I wanted to buy the same design as I knew it would look good on me. Another instance is when I saw my workmate using an Ipad to do tasks in a very smooth way, I decided to buy one as I realized that it was really helpful for my work and study.

Từ vựng:

 • make purchases (v): mua
 • put on (v): mặc đồ

Dịch:

Thành thật mà nói, những gì bạn bè của tôi mặc hoặc sử dụng phần nào thúc đẩy tôi mua những thứ đó. Ví dụ, khi tôi nhìn thấy bạn bè của mình mặc quần áo lịch sự, tôi muốn mua thiết kế tương tự vì tôi biết nó sẽ hợp với tôi. Một ví dụ khác là khi tôi thấy đồng nghiệp của mình sử dụng Ipad để làm việc rất trơn tru, tôi đã quyết định mua một chiếc vì tôi thấy nó thực sự hữu ích cho công việc và học tập của mình.

2.4. Is consumption important to a country? 

Yes, I have to admit that consumption plays an important role in our economy. Let me explain this, when people consume more, they will pay more taxes. This will help increase governmental finance which can be used to invest in education, infrastructure and facilities. These are things that help improve people’s living standards. I believe that when people are treated well, they are more willing to make great contributions to create a thriving and flourishing society. Besides, more workforce will be needed in production to meet the demand of customers. This can eliminate poverty, unemployment and crime rates.

Từ vựng:

 • play an important role in (v): đóng vai trò quan trọng
 • improve one’s living standard (v): cải thiện mức sống
 • make great contributions to (v): đóng góp

Dịch:

Vâng, tôi phải thừa nhận rằng tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của chúng ta. Để tôi giải thích điều này, khi mọi người tiêu dùng nhiều hơn, họ sẽ trả nhiều thuế hơn. Điều này sẽ giúp tăng tài chính của chính phủ có thể được sử dụng để đầu tư vào giáo dục, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất. Đây là những thứ giúp cải thiện mức sống của người dân. Tôi tin rằng khi mọi người được đối xử tốt, họ sẽ sẵn sàng đóng góp nhiều hơn để tạo ra một xã hội phát triển và hưng thịnh. Bên cạnh đó, sẽ cần thêm lực lượng lao động trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này có thể loại bỏ nghèo đói, thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm.

Vừa rồi, IELTS CITY đã chia sẻ với bạn đọc bài mẫu chủ đề Describe a time when someone gave you something that you really wanted – Đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 05.05.2023 cùng với câu trả lời mẫu part 3 và những từ vựng nâng cao. Hy vọng với những kiến thức này, các bạn có thể nắm được các trả lời ghi điểm cao khi gặp dạng đề này nhé!

Tham khảo ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023Forecast IELTS Speaking quý 2 2023 để cập nhật được xu hướng đề thi IELTS mới nhất nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!