IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13.03.2023

Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 13.03.2023 là dạng Problem & Solution. Đề bài này yêu cầu chúng ta thảo luận về các vấn đề liên quan đến quảng cáo đã thúc đẩy người mua dùng mua hàng như thế nào.

Hãy cùng IELTS tìm hiểu bài mẫu band 8.0 sau đây để nắm bắt được những cách triển khai ý tưởng cũng như học thêm được nhiều từ vựng mới trong chủ đề này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13.03.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13.03.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13.03.2023

Task 2: Advertising influence people to buy things such as clothes and shoes. What are the problems caused by that? What solutions should be given?

Phân tích đề bài:

Có hai dạng bài tương tự nhau, đó là Problem-SolutionCause-Solution. Cụ thể như sau:

 • Problem-Solution: What are the problems caused by that? What solutions should be given?
 • Cause-Solution: What causes the problem? What solutions should be given?

Như vậy, hai dạng đề này giống nhau ở câu hỏi thứ hai (đề xuất giải pháp), nhưng khác nhau rõ rệt ở câu hỏi thứ nhất. Với dạng đề Problem-Solution, thí sinh cần phân tích một số hệ quả của hiện tượng đã cho. Trong khi đó, dạng đề Cause-Solution yêu cầu thí sinh bàn luận về những nguyên nhân đã dẫn đến hiện tượng đó.

Do vậy, để tránh lạc đề, bên cạnh việc xác định chủ đề bài viết (thường được nêu trong 1–2 câu đầu tiên), thí sinh còn phải đọc kỹ nội dung câu hỏi để nhận diện dạng đề tương ứng. Từ đó, thí sinh mới có thể lập dàn ý câu trả lời.

Đối với hai dạng bài trên, thí sinh có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:

 1. Chú ý đến những từ khóa như cause, causes, lead to | problems, effects, associated with, caused by | solutions, solve, tackle, address và những từ ngữ tương tự. 
 2. Chú ý đến cấu trúc ngữ pháp của câu hỏi. Chẳng hạn, cấu trúc bị động của câu What are the problems caused by that? cho biết đề bài yêu cầu nêu các hệ quả của vấn đề, mặc dù có từ caused. Ngược lại, cấu trúc chủ động của câu What causes the problem? muốn nói đến các nguyên nhân của vấn đề, mặc dù có từ problem.

Như vậy, đề bài đã cho ở trên thuộc dạng đề Problem-Solution và xoay quanh chủ đề ảnh hưởng của quảng cáo đến hành vi mua sắm.

2. Dàn bài

 1. Introduction:
  1. Paraphrase đề bài: Many people are influenced by advertising to buy all kinds of consumer goods. 
  2. Thesis statement (mục đích trọng tâm của bài viết): This essay will discuss the problems caused by this and provide several solutions to avoid these problems.
 2. Body paragraph 1: Problems:
  1. Problem 1: Not sure about the quality of the products: fake, faulty, low-quality, or even dangerous products.
  2. Example: ‘Hand products’ (hàng xách tay) such as cosmetics and medicine, regardless of their qualities → widely advertised on social media as safe and high-quality.
  3. Problem 2: Debt.
  4. Example: Thousands of people in big cities (especially young workers) still buy fashion products or electronic devices, although they are too expensive.
 3. Body paragraph 2: Solutions:
  1. Solution 1: Choose only official and reliable suppliers. .
  2. Explanation: Avoid spending a lot of money on low-quality or dangerous products. 
  3. Solution 2: Use the ‘50/30/20 plan’.
  4. Explanation: Only 30% of monthly income goes to shopping, traveling and entertainment. 50% for necessary spending. 20% for savings.
  5. Solution 3: Avoid surfing social media as much as possible.
  6. Explanation: Social media have a lot of advertising and can influence consumer behaviors → instead, spend free time doing physical activities and reading books.
 4. Conclusion:
  1. Problems: (1) quality-related problems from less ti more serious, (2) significant money losses. 
  2. Solutions: (1) be careful about suppliers, (2) make a reasonable spending plan, (3) minimize using social media.

3. Sample Answer 8.0+

A majority of people are prompted by advertising to purchase all kinds of consumer goods. This essay will discuss the issues associated with this and propose several solutions to avoid these unwanted outcomes.

An obvious problem of buying products through advertisements is the uncertainty over the quality of the purchased items, ranging from fake, faulty, or low-quality products to even hazards. So-called ‘hand products’ such as cosmetics and medicine, imported into a country by individuals via airways, are usually claimed on social media as standardized or approved when their quality has, in fact, yet to be inspected by the authorities. Another consequence stemming from advertising-based purchases is debt. Thousands of people, especially young workers, in major cities struggle to refrain from buying fashion products or electronic devices, despite their unaffordable prices.

One approach to preventing these consequences is to select only official and prestigious suppliers. Thus, one can avoid spending huge sums only to receive low-quality or hazardous products. One more recommendable solution is the ‘50/30/20 proportion,’ in which no more than 30% of one’s monthly income should be allocated for pastimes, including entertainment, traveling, and shopping, with the surplus (20%) converted into savings after essential expenditures (50%). Ultimately, individuals should desist as much as possible from surfing social media, well-known as a major channel for advertising. Now that one is aware of the influence these platforms exert on consumer behaviors, one should instead spend their leisure time doing physical activities or reading books.

In conclusion, buying consumer products through advertising can cause quality-related issues of varying seriousness as well as significant money losses. To tackle these problems, individuals should make sure they are selective about suppliers, employ a reasonable spending scale, and finally, minimize using social media.

290 words – Band 8.0 – Written by IELTS City

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

4. Từ vựng highlight

 1. Prompt someone to do something [v]: to make someone decide to do something (thúc đẩy ai đó làm gì).
 2. Purchase something /ˈpɜːrtʃəs/ [v]: to buy something (mua cái gì).
 3. Consumer goods /kənˈsuːmər ɡʊdz/ [n]: goods such as food, clothing, etc. bought by individual customers (hàng tiêu dùng).
 4. Outcome [n]: the result or effect of an action or event (kết quả).
 5. Uncertainty [n]: the state of being uncertain (sự không chắc chắn).
 6. Faulty [adj]: not perfect; not working or made correctly (bị lỗi).
 7. Hazard /ˈhæzərd/ [n]: something that can be dangerous or cause damage (sự nguy hiểm).

→ Hazardous /ˈhæzərdəs/ [adj]: involving risk or danger, especially to somebody’s health or safety (nguy hiểm).

 1. So-called [adj]: used to introduce the word that people usually use to describe something (được gọi là).
 2. Inspect something [v]: to look closely at something/somebody, especially to check that everything is as it should be (kiểm tra).
 3. Consequence [n]: a result of something that has happened, especially an unpleasant result (hậu quả).
 4. Debt /det/ [n]: a sum of money that somebody owes (nợ).
 5. Refrain from doing something [v]: to stop yourself from doing something, especially something that you want to do (kiềm chế).

= Desist from doing something [v].

 1. Prestigious /preˈstiːdʒəs/ [adj, usually before noun]: respected and admired as very important or of very high quality (có uy tín).
 2. Allocate something for something [v]: to give something officially to somebody/something for a particular purpose (dành/dùng để).
 3. Surplus [n]: the amount by which the amount of money received is greater than the amount of money spent (tiền còn dư).
 4. Expenditure [n]: the act of spending or using money; an amount of money spent (việc chi tiêu, khoản chi).
 5. Tackle something [v]: to make a determined effort to deal with a difficult problem or situation (giải quyết).
 6. Selective in/about something [adj]: tending to be careful about what or who you choose (chọn lọc kỹ càng).
 7. Scale [v]: the size or extent of something, especially when compared with something else (thang đo).
 8. Minimize something [v]: to reduce something, especially something bad, to the lowest possible level (giảm thiểu).

5. Bản dịch

Phần lớn mọi người bị thúc đẩy bởi quảng cáo để mua tất cả các loại hàng tiêu dùng. Bài viết này sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều này và đề xuất một số giải pháp để tránh những kết quả không mong muốn.

Một vấn đề rõ ràng khi mua sản phẩm thông qua quảng cáo là sự không chắc chắn về chất lượng của các mặt hàng đã mua, từ hàng giả, hàng bị lỗi hoặc chất lượng thấp, thậm chí cho tới hàng nguy hiểm. Cái gọi là ‘sản phẩm xách tay’ như mỹ phẩm và thuốc, được các cá nhân nhập khẩu vào một quốc gia qua đường hàng không, thường được tuyên bố trên mạng xã hội là đã được tiêu chuẩn hóa hoặc được phê duyệt trong khi chất lượng của chúng, trên thực tế, vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra. Một hệ quả khác bắt nguồn từ việc mua hàng dựa vào quảng cáo là nợ nần. Hàng nghìn người, đặc biệt là lao động trẻ ở các thành phố lớn phải chật vật để không mua các sản phẩm thời trang hay thiết bị điện tử dù giá không thể chấp nhận được.

Một cách để ngăn chặn những hậu quả này là chỉ chọn những nhà cung cấp chính thống và uy tín. Do đó, người ta có thể tránh được việc chi những khoản tiền lớn chỉ để nhận được những sản phẩm chất lượng thấp hoặc nguy hiểm. Một giải pháp được khuyến nghị nữa là ‘tỷ lệ 50/30/20’, trong đó không quá 30% thu nhập hàng tháng của một người nên được phân bổ cho các thú vui tiêu khiển, bao gồm giải trí, du lịch và mua sắm, với phần thặng dư (20%) được chuyển thành tiền tiết kiệm sau các chi tiêu thiết yếu (50%). Cuối cùng, các cá nhân nên hạn chế càng nhiều càng tốt việc lướt mạng xã hội, nổi tiếng là một kênh chính để quảng cáo. Giờ đây, người tiêu dùng đã nhận thức được ảnh hưởng của các nền tảng này đối với hành vi tiêu dùng của mình, thì thay vì lướt mạng xã hội, người tiêu dùng nên dành thời gian rảnh rỗi để thực hiện các hoạt động thể chất hoặc đọc sách.

Tóm lại, mua sản phẩm tiêu dùng thông qua quảng cáo có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến chất lượng với mức độ nghiêm trọng khác nhau cũng như tổn thất tiền bạc đáng kể. Để giải quyết những vấn đề này, các cá nhân nên đảm bảo rằng họ chọn lọc nhà cung cấp, sử dụng thang chi tiêu hợp lý và cuối cùng, giảm thiểu việc sử dụng mạng xã hội.

Tham khảo ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất để nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất trong năm nay nhé

Trong bài mẫu vừa rồi, IELTS CITY đã hướng dẫn các bạn cách triển khai bài IELTS Writing Task 2 ngày 13.02.2023 một cách chi tiết nhất. Hy vọng bài viết hữu ích này sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng về topic “Advertising” và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!