IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.06.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.06.2023 là dạng bài Discuss both views về quan điểm rằng chính phủ có trách nhiệm chi trả các chi phí về giáo dục và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, trong khi những người khác cho rằng đây là điều không cần thiết. Các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo ngay bài mẫu band 8.0+ sau đây để nắm cách triển khai ý cùng với nhiều từ vựng mới để ghi điểm thật tốt cho đề bài này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.06.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.06.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.06.2023

Task 2: Some people think that governments should pay for people’s education and health care, while others believe that government-funded education and health care can create unnecessary burdens. Discuss both views and give your own opinion.

2. Dàn bài

 1. Introduction:
  • Giới thiệu chủ đề bài viết bằng cách paraphrase đề bài: Some people believe that governments are responsible for the costs of public education and health care, while others argue that this is an unfair policy.
  • Nêu mục đích chính của bài viết (thesis statement):
   • Discuss both of these views (sẽ triển khai trong thân bài).
   • Give my own opinion (sẽ làm rõ trong kết bài).
 2. Body paragraph 1:
  • Main idea: The first view might be supported because of humanitarianism (chủ nghĩa nhân đạo, lòng nhân đạo).
  • Supporting details:
   • Make sure that everyone can have access (quyền tiếp cận) to education and health care.
   • Including people with disabilities (khuyết tật), people who are unemployed (thất nghiệp) or homeless (vô gia cư), etc.
 3. Body paragraph 2:
  • Main idea 1: Financial burdens for most people.
  • Supporting detail: Middle-income (thu nhập trung bình) people – the largest part of the population – may have to sacrifice (hy sinh) their own families’ needs to pay more taxes.
  • Main idea 2: May not be practical.
  • Supporting detail: Some people are able to work but do not want to work → take advantage (lợi dụng) of and live dependently on these taxes.
 4. Conclusion:
  • Nêu quan điểm của người viết: I agree with the second group. The given idea sounds good but probably is impractical (không thực tế) and can also cause financial problems for many people.

Đọc thêm: Cách viết IELTS Writing task 2 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

3. Sample answer 8.0

Some people assume that governments are responsible for the costs of public education and health care, while others opine that this is an unfair policy. This essay will examine both of these views and provide my own perspective.

To begin with, those who advocate the first opinion may do so on humanitarian grounds. They might argue, for example, that taxation for educational and medical purposes helps secure the accessibility of these fundamental rights. This provides significant assistance for individuals who are unable to support themselves, such as people with disabilities, those who are unemployed or homeless, and individuals who live in limited conditions. It is thus obviously necessary that governmental budgets cover such basic needs as education and health care.

In opposition, proponents of the second view claim that this policy apparently causes financial burdens for the majority of citizens. For instance, people with middle incomes, who usually constitute the largest proportion of populations, might find it unjustifiable to be imposed with an extra amount of tax at the expense of their own families’ needs. Moreover, those in favor of this second view could also remain skeptical of the practicality of the given proposal. In particular, they suspect that this policy could present a loophole in which people who are capable but unwilling to work are encouraged to depend on others for financial support.

In conclusion, although opinions vary as to the given issue, I, as do those in the second group, rather doubt the feasibility of the notion that governments should pay for citizens’ schooling as well as medical examination and treatment. While this is a desirable ideal, it can also cause unwanted consequences.

275 words – Band 8+ – Written by IELTS City

4. Từ vựng highlight

 1. Opine that… [v]: to express a particular opinion (cho rằng).
 2. Policy [n]: a plan of action agreed or chosen by a political party, a business, etc. (chính sách).
 3. Advocate something/that… [v]: to support something publicly (ủng hộ).
 4. Humanitarian [adj]: connected with helping people who are suffering and improving the conditions that they are living in (nhân đạo).
 5. Taxation [n]: money that has to be paid as taxes; the system of collecting money by taxes (tiền thuế; việc đánh thuế).
 6. Secure something [v]: to obtain or achieve something, especially when this means using a lot of effort (đảm bảo).
 7. Proponent [n]: a person who supports an idea or course of action (người ủng hộ).
 8. Unjustifiable [adj]: (of an action) impossible to excuse or accept because there is no good reason for it (không chính đáng).
 9. Skeptical (about/of something) [adj]: having doubts that a claim or statement is true or that something will happen (hoài nghi).
 10. Loophole (in something) [n]: a mistake in the way a law, contract, etc. has been written that enables people to legally avoid doing something that the law, contract, etc. had intended them to do (kẽ hở trong luật, hợp đồng, v.v.)
 11. Feasibility [n]: the quality of being possible and likely to be achieved (tính khả thi).
 12. Ideal [n]: an idea or standard that seems perfect, and worth trying to achieve or obtain (lý tưởng).

Bản dịch

Một số người cho rằng chính phủ có trách nhiệm chi trả các chi phí về giáo dục và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, trong khi những người khác cho rằng đây là một chính sách không công bằng. Bài tiểu luận này sẽ phân tích cả hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của riêng tôi.

Đầu tiên, những người ủng hộ quan điểm thứ nhất có lẽ làm như vậy trên cơ sở nhân đạo. Ví dụ, họ có thể lập luận rằng việc đánh thuế cho các mục đích giáo dục và y tế giúp đảm bảo khả năng tiếp cận các quyền cơ bản này. Điều này cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho những cá nhân không thể tự nuôi sống bản thân, chẳng hạn như người khuyết tật, những người thất nghiệp hoặc vô gia cư và những cá nhân sống trong điều kiện hạn chế. Do đó, việc ngân sách chính phủ chi trả cho các nhu cầu cơ bản như giáo dục và chăm sóc sức khỏe rõ ràng là cần thiết.

Ngược lại, những người ủng hộ quan điểm thứ hai cho rằng chính sách này rõ ràng gây ra gánh nặng tài chính cho đa số người dân. Ví dụ, những người có thu nhập trung bình, nhóm người thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân số, có thể thấy không chính đáng khi bị đánh thêm một khoản thuế trong khi phải hy sinh nhu cầu của chính gia đình họ. Hơn nữa, những người ủng hộ quan điểm thứ hai này có thể vẫn hoài nghi về tính thực tiễn của đề xuất được đưa ra. Đặc biệt, họ nghi ngờ rằng chính sách này có thể tạo ra kẽ hở trong đó những người có năng lực nhưng không muốn làm việc được cổ xuý phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính của người khác.

Tóm lại, mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề được đưa ra, nhưng tôi, cũng như những người thuộc nhóm thứ hai, khá nghi ngờ tính khả thi của quan điểm cho rằng chính phủ phải chi trả cho việc học hành cũng như khám chữa bệnh của công dân. Trong khi đây là một lý tưởng đáng mong ước, nó cũng có thể gây ra những hậu quả không mong muốn.

Hi vọng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18.06.2023 band 8.0 trên sẽ giúp các có thêm nhiều ý tưởng và nắm rõ cách triển khai ý cùng với nhiều từ vựng mới. IELTS CITY chúc bạn luyện IELTS Writing thật hiệu quả nhé!

🔔Cập nhật ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất update từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi học IELTS chất lượng tại TP.HCM, bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!