IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05.07.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05.07.2023 thuộc dạng Agree or Disagree về chủ đề độ tuổi ảnh hưởng đến hành vì mua sắm. Đề có thể triển khai ý thật tốt cho đề bài này, các bạn hãy cũng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5 phía sau nhé!

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 05.07.2023
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 05.07.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05.07.2023

Task 2: People’s shopping habits are affected the most by their age group rather than by any other factors. To what extent do you agree or disagree?

Dàn bài

 1. Introduction:
  1. Giới thiệu chủ đề bài viết bằng cách paraphrase đề bài. Lưu ý: Cần sử dụng những cụm từ dùng để trích dẫn ý kiến như It is believed that…, It is thought that…, v.v.
  2. Nêu quan điểm tổng quát của người viết (thesis statement): However, I believe that there are other factors that influence people’s shopping habits as much as age does. (Disagree).
 2. Body paragraph 1:
  1. Main idea: It is true that age can affect shopping habits.
  2. Supporting details:
   1. Different age groups mean different needs.
   2. For example, young people prefer modern, expensive phones while elderly people often like normal phones that can allow them to call their friends and family, watch YouTube and take pictures.
 3. Body paragraph 2:
  1. Main idea: Financial condition (điều kiện tài chính) also affects shopping habits.
  2. Supporting details:
   1. For example, two people at the same age coming from different family backgrounds often have different opinions about choosing a phone. The richer person tend to prefer impressive phones. The less rich person only wants a phone with a reasonable price.
 4. Body paragraph 3:
  1. Main idea: Personality also affects shopping habits.
  2. Supporting details:
   1. Two people at the same age coming from similar family backgrounds may still have different opinions about choosing a phone because of their different personalities.
   2. One may follow the trend and choose an impressive phone, while the other likes the idea of minimalism and chooses a normal phone.
 5. Conclusion:
  1. Nhắc lại quan điểm của người viết: Age is only one of many factors that strongly impacts how and why people buy a product over others. Other factors include financial condition and personality.

Hướng dẫn: Cách viết IELTS Writing task 2 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

Sample answer 7.5

There is an assumption that age is the most significant driver of people’s shopping behaviors. However, I believe that there are other factors that influence people’s shopping habits no less than age does.

It is true that age somewhat accounts for how and why people select certain sorts of products over others. This is because different age groups often mean different needs. For instance, while young people tend to select state-of-the-art phones from competing brands such as Apple and Samsung, elder people often prefer products that are adequate, providing basic functions such as contacting, entertainment, and photographing.

Financial condition is yet another vital factor that impacts people’s shopping styles. Take the example of phone selection again for consideration. Two people at exactly the same age who come from different family backgrounds probably make dramatically different choices. Therefore, those who live in wealthier families tend to choose an impressive device that reflects their social status. Meanwhile, those whose family’s financial conditions are limited will likely prioritize a reasonably priced device.

Moreover, people’s shopping behaviors can also be influenced by their personalities. To illustrate this, the issue of phone purchases should be examined once more. Between two people at exactly the same age and with similar family backgrounds, one can follow the trend and purchase a cutting-edge device, while the other may opt for minimalism and select an ordinary phone instead.

In conclusion, it is my view that age is only one of many factors that strongly impacts how and why people buy particular products over others. Other factors include financial condition and character tendencies.

263 words – Band 7.5 – Written by IELTS City

Từ vựng

 1. Driver (of something) [n]: one of the main things that influence something or cause it to make progress (yếu tố thúc đẩy).
 2. Account for something [v] = explain [v]: to be the explanation or cause of something (lý giải).
 3. State-of-the-art [adj]: using the most modern or advanced techniques or methods; as good as it can be at the present time (hiện đại; tiên tiến).
 4. Adequate [adj]: enough in quantity, or good enough in quality, for a particular purpose or need (đủ tốt; đủ dùng). Lưu ý cách phát âm: /ˈædɪkwət/.
 5. Status [n]: the social or professional position of somebody/something in relation to others (địa vị). Lưu ý cách phát âm: /ˈsteɪtəs/.
 6. Prioritize something [v]: to treat something as being more important than other things (ưu tiên). Lưu ý cách phát âm: /praɪˈɔːrətaɪz/.
 7. Price [v] (transitive, usually passive, intransitive): to fix the price of something at a particular level (định giá). E.g.: The main courses are all reasonably priced. These goods are priced too high. Their printers are competitively priced.
 8. Purchase [n]: the act or process of buying something (sự mua hàng). Lưu ý cách phát âm: /ˈpɜːrtʃəs/.
 9. Cutting-edge [adj]: at the newest, most advanced stage in the development of something (hiện đại; tiên tiến).
 10. Opt for/against something [v]: to choose to take or not to take a particular course of action (lựa chọn).
 11. Minimalism [n]: a style of art, music or design that uses very simple ideas or a very small number of simple elements (chủ nghĩa tối giản; phong cách tối giản).
 12. Ordinary [adj]: not unusual or different in any way (bình thường). Lưu ý cách phát âm: /ˈɔːrdneri/.

Bản dịch

Có một giả định rằng tuổi tác là yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất đối với hành vi mua sắm của mọi người. Tuy nhiên, tôi tin rằng có những yếu tố khác ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của mọi người không kém gì tuổi tác.

Đúng là tuổi tác phần nào giải thích cách thức và lý do mọi người chọn một số loại sản phẩm hơn những loại khác. Điều này là do các nhóm tuổi khác nhau thường có nghĩa là các nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn, trong khi giới trẻ có xu hướng chọn điện thoại cao cấp từ các thương hiệu cạnh tranh như Apple, Samsung, thì người lớn tuổi lại thích những sản phẩm vừa đủ, cung cấp các chức năng cơ bản như liên lạc, giải trí, chụp ảnh.

Điều kiện tài chính là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến phong cách mua sắm của mọi người. Lấy ví dụ về lựa chọn điện thoại một lần nữa để xem xét. Hai người ở cùng độ tuổi nhưng xuất thân từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau đáng kể. Do đó, những người sống trong các gia đình giàu có có xu hướng chọn một thiết bị ấn tượng, phản ánh địa vị xã hội của họ. Trong khi đó, những người mà điều kiện tài chính của gia đình hạn hẹp có thể sẽ ưu tiên cho một thiết bị có giá vừa phải.

Hơn nữa, hành vi mua sắm của mọi người cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính cách của họ. Để minh họa điều này, vấn đề mua điện thoại nên được xem xét một lần nữa. Giữa hai người ở cùng độ tuổi và có hoàn cảnh gia đình tương tự nhau, một người có thể đi theo xu hướng và mua một thiết bị tiên tiến, trong khi người kia có thể chọn phong cách tối giản và chọn một chiếc điện thoại bình thường.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi, tuổi tác chỉ là một trong nhiều yếu tố tác động mạnh mẽ đến cách thức và lý do mọi người mua sản phẩm cụ thể hơn những sản phẩm khác. Các yếu tố khác bao gồm điều kiện tài chính và xu hướng tính cách.

🔔 Cập nhật ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS chất lượng tại TPHCM, bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!